ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.4. Identificatori atribuiți de Oficiul pentru Publicații

Începând cu anul 2001, Oficiul pentru Publicații acționează în calitate de agenție oficială pentru atribuirea următorilor identificatori publicațiilor instituțiilor, organelor sau organismelor Uniunii Europene: ISBN (numărul internațional standardizat al cărții), ISSN (numărul internațional standardizat al publicațiilor seriale și al altor resurse continue) și DOI (identificatorul digital al unui obiect). Acești identificatori internaționali servesc la inventarierea în mod univoc și exclusiv a publicațiilor în întreaga lume. Pentru orice produs (cărți, pliante, afișe etc.), indiferent de tipul de suport (hârtie, electronic, CD/DVD etc.), se atribuie, de asemenea, un identificator intern (numărul de catalog).

Atribuirea identificatorilor implică, în cazul serviciilor emitente, depozitarea obligatorie a două exemplare fizice ale lucrării la Oficiul pentru Publicații, precum și transmiterea versiunii electronice (PDF).

La orice cerere de editare, identificatorii sunt atribuiți automat de către Oficiu.

4.4.1. Numărul internațional standardizat al cărții (ISBN)

Oficiul pentru Publicații atribuie oricărei publicații monografice (a se vedea punctul 4.3.1) un număr internațional standardizat al cărții (ISBN).

Atribuirea unui număr ISBN nu are nicio semnificație sau valoare juridică nici în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra lucrării în cauză, nici în ceea ce privește conținutul acesteia.

Odată atribuit unui produs, numărul ISBN nu poate fi modificat, înlocuit sau reutilizat.

Este necesar un număr ISBN diferit:

pentru fiecare versiune lingvistică a unei publicații;
pentru fiecare suport diferit al unui produs [în cazul unei lucrări publicate și puse la dispoziție sub formă de versiuni în diferite formate (PDF, HTML etc.), fiecare dintre acestea trebuie să primească un număr ISBN diferit];
pentru orice ediție diferită care conține modificări semnificative ce afectează una sau mai multe părți ale unui produs și, de asemenea, în cazul în care titlul a făcut obiectul unei modificări; în schimb, nu se atribuie un număr ISBN diferit unui produs care nu și-a schimbat nici ediția, nici forma, nici editorul, ci doar prețul, sau în cazul în care respectivului produs i-au fost aduse numai modificări minore, cum ar fi corectarea erorilor de tipărire;
pentru orice modificare a formei unui produs (carte legată, carte broșată, versiune online etc.).

În cazul unei publicații constituite din mai multe volume, pe de o parte, se atribuie un număr ISBN fiecărui volum și, pe de altă parte, se atribuie un număr ISBN global ansamblului de volume. Atât numărul ISBN global, cât și numărul ISBN al fiecăruia dintre volumele respective trebuie tipărite pe versoul paginii de titlu a fiecărui volum.

NB:
Există posibilitatea acordării unui număr ISBN unui capitol distinct dintr-o lucrare, în cazul în care acesta constituie un ansamblu finit. De asemenea, pot fi identificate printr-un număr ISBN părți distincte (de exemplu, un capitol) ale unor publicații monografice, tiraje separate sau articole extrase din resurse continue și puse la dispoziție separat.

În cazul în care o lucrare este publicată în colaborare sau sub formă de coediție de doi sau mai mulți editori, fiecare editor poate atribui propriul său număr ISBN pe care îl poate afișa pe pagina de copyright. Cu toate acestea, pe publicație trebuie să apară un singur număr ISBN, sub formă de cod de bare.

Și publicațiile cu foi volante a căror apariție este limitată în timp (adică nu sunt destinate să apară pe o perioadă nedeterminată) trebuie să primească un număr ISBN. În schimb, publicațiilor cu foi volante actualizate în permanență (resurse integrate) sau părților individuale actualizate nu trebuie să li se atribuie un număr ISBN.

Poziția și prezentarea numărului ISBN

Începând cu 1 ianuarie 2007, numărul ISBN, care trebuie să figureze întotdeauna pe obiectul respectiv, este alcătuit din 13 elemente structurate în 5 segmente, precedate de sigla ISBN urmată de un spațiu:

segmentul 1: prefixul sau codul EAN (European article numbering) care definește „cartea” drept articolul identificat (prefixele disponibile în prezent sunt 978 și 979);
segmentul 2: numărul de identificare a grupului (92 = organizații internaționale);
segmentul 3: numărul de identificare a editorului (cod autor);
segmentul 4: numărul de identificare a titlului în producția editorului;
segmentul 5: poziția de control.
ISBN 978-92-79-00077-5
Publicații tipărite

Pe publicațiile tipărite, numărul ISBN trebuie să figureze pe versoul paginii de titlu, împreună cu toți ceilalți identificatori (a se vedea exemplul de la punctul 5.3.1). În cazul în care acest lucru nu este posibil, numărul ISBN trebuie tipărit în partea de jos a paginii de titlu sau anexat mențiunii de copyright.

Acesta trebuie să apară și pe pagina IV a copertei în partea de jos (și în partea de jos a supracopertei) (a se vedea exemplul de la punctul 5.1.1).

NB:
În lucrările publicate în coediție, numărul ISBN al coeditorului poate, de asemenea, să figureze în partea de jos a paginii IV a copertei și/sau în partea de jos a supracopertei, sub forma unui cod de bare.
Publicații electronice sau alte forme de produse netipărite

În cazul publicațiilor disponibile online, numărul ISBN trebuie să apară pe pagina ecranului care afișează titlul sau echivalentul acestuia și/sau pe ecranul mențiunii de copyright.

Pentru orice alt produs (CD-ROM, DVD etc.), numărul ISBN trebuie să apară pe o etichetă aplicată în permanență pe produs sau, în cazul în care nu este posibil, pe spatele ambalajului permanent al obiectului (cutie, hârtie, cadru etc.), în partea de jos.

De asemenea, numărul ISBN trebuie inclus în toate metadatele pe care le presupune publicația sau produsul.

A se vedea și quick reference guide.

În cazul unei publicații în formate diferite, în cazul în care acestea sunt grupate într-un singur lot, este nevoie de un singur număr ISBN; în cazul în care acestea fac obiectul unei distribuții separate, se va atribui un număr ISBN fiecărei versiuni. În plus, toate numerele ISBN trebuie să apară pe fiecare versiune, formatul acestora fiind indicat pe scurt, ca în exemplul următor:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

Numărul ISBN trebuie să figureze și pe orice material care însoțește publicația.

Linkuri utile pentru numărul ISBN

Agenția Internațională ISBN:
https://www.isbn-international.org (en)

Ghidul de aplicare a numerelor ISBN:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (en)

Întrebări frecvente cu privire la numărul ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (en)

Sistemul EAN.UCC:
https://www.gs1.org (en)

ISO 2108:2017: numărul internațional standardizat al cărții (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html (en)

Standardele ISO se pot obține de la membrii ISO, lista acestora din urmă fiind disponibilă la adresa:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.2. Numărul internațional standardizat al publicațiilor seriale (ISSN)

Resursele continue (publicații seriale și resurse integratoare permanente – a se vedea punctul 4.3.2) trebuie identificate printr-un număr internațional standardizat al publicațiilor seriale (ISSN) atribuit de Oficiul pentru Publicații.

Atribuirea unui număr ISSN nu are nicio semnificație sau valoare juridică nici în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra lucrării în cauză, nici în ceea ce privește conținutul acesteia.

Se atribuie un număr ISSN unic:

pentru toată durata de viață a unui titlu;
pentru fiecare versiune lingvistică;
pentru fiecare ediție (lunară, anuală etc.); și
pentru fiecare suport diferit.

În cazul unei publicații constituite din mai multe volume, numărul ISSN se atribuie titlului-cheie, indiferent de numărul de volume componente. De asemenea, un număr ISSN poate fi atribuit unei colecții de monografii individuale (un număr ISBN fiind, în acest caz, atribuit fiecărui volum din colecție).

Numărul ISSN este permanent asociat unui „titlu-cheie”, creat de rețeaua ISSN în momentul înregistrării resursei. Titlul-cheie este unic pentru orice resursă continuă specifică.

Un nou număr ISSN (și un nou titlu-cheie) se atribuie unei resurse continue:

pentru orice modificare notabilă a titlului; și
pentru orice modificare a suportului.

Un număr ISSN propriu (și, prin urmare, un titlu-cheie specific) se atribuie oricărui supliment sau oricărei subserii care este posibil să însoțească o resursă continuă.

Poziția și prezentarea numărului ISSN

Un număr ISSN este alcătuit din două segmente de câte 4 cifre (cifre arabe) separate printr-o cratimă, precedate de sigla ISSN urmată de un spațiu. Ultimul element (elementul de control) poate fi X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

Numărul ISSN trebuie să apară în mod clar pe sau în prima parte a unei publicații seriale, precum și pe sau în orice parte ulterioară, precum și pe sau în fiecare versiune a unei resurse integratoare permanente.

Atunci când un număr ISSN este însoțit de un alt identificator (cum ar fi un număr ISBN în cazul unui volum dintr-o colecție), cele două numere trebuie să apară împreună, fiecare fiind identificat prin prefixul corespunzător (ISBN, ISSN, doi etc.).

În cazul în care o resursă continuă este dotată cu mai multe numere ISSN corespunzătoare diferitelor titluri (de exemplu, titlul unei colecții principale și titlurile colecțiilor sale secundare), toate numerele ISSN trebuie să apară pe respectiva resursă în mod diferit, de exemplu, prin menționarea titlului complet sau prescurtat între paranteze.

A se vedea și quick reference guide.

În cazul unei publicații pe suporturi diferite (cu atribuirea unui număr ISSN și a unor titluri-cheie diferite), numerele ISSN asociate pot apărea pe resursele continue cu condiția stabilirii unei diferențe între acestea, la fel ca în exemplul următor:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Pentru lucrările tipărite, acesta trebuie să figureze pe fiecare apariție, în colțul din dreapta sus al copertei sau, în lipsa acesteia, în mod clar și vizibil, de preferință în ordinea următoare: pagina de titlu, manșetă, impressum, coperta a IV-a, colofon sau pagini editoriale.

Pentru lucrările pe suport electronic (lucrări online, CD-ROM etc.), numărul ISSN trebuie să apară pe pagina ecranului care afișează titlul sau, în lipsa acesteia, în meniul principal și, dacă este posibil, pe orice etichetă aplicată definitiv pe publicație. În cazul în care numărul ISSN nu poate fi aplicat pe produs sau pe eticheta acestuia, acesta trebuie tipărit pe ambalaj.

În cazul resurselor online, numărul ISSN trebuie să apară și în metadate (în câmpul de identificare).

Numărul ISSN de legătură (ISSN-L)

În temeiul standardului ISO 3297:2020 (ISSN), un număr ISSN de legătură (ISSN-L) este atribuit unei resurse continue (a se vedea punctul 4.3.2) pentru a regrupa diferitele suporturi fizice ale resursei respective, indiferent de numărul de suporturi (fiecare dintre aceste suporturi trebuie să aibă un număr ISSN diferit).

Numărul ISSN-L se prezintă sub forma unei secvențe de două grupuri de câte patru cifre separate prin cratimă, precedate de sigla ISSN-L urmată de un spațiu:

ISSN-L 0251-1479

Un număr ISSN-L trebuie modificat atunci când titlurile tuturor suporturilor fizice ale unei resurse se supun în același timp unei modificări semnificative. În acest caz, fiecărui suport diferit i se atribuie un nou număr ISSN, iar ansamblului i se atribuie un nou număr ISSN-L.

Linkuri utile pentru numărul ISSN

Centrul Internațional ISSN:
http://www.issn.org (en)

Manualul ISSN:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (en)

ISO 3297:2020: numărul internațional standardizat al publicațiilor seriale (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (en)

Standardele ISO se pot obține de la membrii ISO, lista acestora din urmă fiind disponibilă la adresa:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.3. Identificatorul digital al obiectului (DOI)

DOI (digital object identifier) reprezintă un sistem de identificare a unui produs într-un mediu digital destinat să asigure durabilitatea legăturilor hipertext. Acesta poate fi aplicat:

unei publicații în ansamblu;
unei fotografii;
unui tabel;
unui capitol etc.

Fiecare DOI este unic și definitiv. Un document își păstrează numărul DOI pe toată durata existenței sale și, în cazul eliminării documentului, DOI nu va putea fi reutilizat.

Numărul DOI este alcătuit dintr-un prefix și un sufix separate printr-o bară oblică. Acesta se prezintă după cum urmează [sigla „doi” scrisă cu litere minuscule urmată de două puncte (:) fără spațiu]:

doi:10.2788/14231

În principiu, poziția acestuia respectă aceleași principii ca numărul ISBN sau numărul ISSN.

Linkuri utile pentru DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (en)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (en)

DOI name information and guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (en)

4.4.4. Numărul de catalog

Pe lângă identificatorii internaționali, tuturor lucrărilor elaborate de Oficiul pentru Publicații trebuie să li se atribuie un identificator intern, adică un număr de catalog.

Acest număr reprezintă un instrument de gestiune internă al Oficiului, utilizat în scopul difuzării. Acesta servește, printre altele, la inventarierea publicațiilor în cataloage. De asemenea, este utilizat ca o cheie de identificare în diverse aplicații informatice.

Numărul de catalog este tipărit pe coperta a IV-a, în colțul din dreapta, sus; în lipsa copertei, numărul de catalog trebuie să apară în mod vizibil pe lucrare.

Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare