ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.5. Enumerări

3.5.1. Punctuația în cadrul enumerărilor

1. Dacă diferitele elemente ale enumerării sunt precedate de o teză introductivă, aceasta se încheie cu două puncte, chiar dacă îi urmează o altă teză introductivă:

Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 se modifică după cum urmează:
1.
Articolul 92 se modifică după cum urmează:
(a)
alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i)
litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c)
locul de amplasare și o copie a planului instalațiilor […]”

2. Dacă elementele enumerării sunt precedate de o cifră sau literă, acestea se despart prin punct și virgulă:

Următoarele servicii, în special, nu sunt reglementate de articolul 9 alineatul (2) litera (e) a douăsprezecea liniuță din Directiva 77/388/CEE:
1.
serviciile de radio și de televiziune, prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera (e) a unsprezecea liniuță din Directiva 77/388/CEE;
2.
serviciile de telecomunicații […];
3.
următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:
(a)
bunuri, atunci când comanda și prelucrarea sunt efectuate prin mijloace electronice;
(b)
CD-ROM-uri […];
NB:

În cazul dispozițiilor de modificare, atunci când elementele enumerării sunt introduse prin cifre, textul începe cu inițială majusculă (a se vedea, de asemenea, punctul 3.3 subpunctul 2).

3. Dacă elementele enumerării sunt precedate de em dash (—), acestea se despart prin punct și virgulă:

„Reducerea cu 1 % pe zi lucrătoare prevăzută la articolul 21 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 nu se aplică cererilor unice sau modificărilor aduse acestora prezentate autorităților competente până la:
6 iunie 2005 în cazul autorităților competente din Guyana Franceză;
19 iunie 2005 pentru Martinica;
[…]”

4. Utilizarea semnelor de punctuație după elementele enumerate în tabele, liste sau anexe este facultativă.

3.5.2. Enumerarea actelor

Într-o enumerare de acte de același tip, instituția nu se repetă dacă este aceeași pentru toate actele:

(1)
Directivele 2003/90/CE (3) și 2003/91/CE (4) ale Comisiei au fost adoptate pentru a se asigura că soiurile incluse de statele membre în cataloagele naționale sunt conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) […]

[…]

(3)
Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (JO L 254, 8.10.2003, p. 7).
(4)
Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, (JO L 254, 8.10.2003, p. 11).

Sigla se repetă pentru fiecare număr, deoarece aceasta este parte integrantă a numărului actului:

[…] Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului […]
Directivele 94/35/CE și 94/36/CE […]
NB:

Spre deosebire de toate celelalte versiuni lingvistice, în limba maghiară nu se indică sigla între paranteze înaintea numărului actului, ci se plasează la sfârșitul numărului, după o bară oblică: 3858/93/EK.

Este de preferat ca actele să fie enumerate în ordinea lor cronologică.

Actualizat la: 25.5.2016
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare