ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.3. Dispoziții de modificare

3.3.1. Modificări în text

1. Atunci când un articol se înlocuiește în întregime, în actul de modificare noul text începe cu desemnarea articolului (precedată de ghilimele de deschidere), plasată la marginea din stânga:

Articolul 3 din Decizia 2001/689/CE se înlocuiește cu textul următor:

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru grupa de produse «mașini de spălat», precum și cerințele de evaluare și verificare aferente rămân valabile până la 28 februarie 2009.”

2. În cazul în care se modifică o subdiviziune a unui articol identificată printr-un număr, literă sau liniuță, noul text începe cu ghilimele de deschidere urmate de alineat, literă, punct sau liniuță:

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 se modifică după cum urmează:

1.
Articolul 3 se modifică după cum urmează:
(a)
alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) […].”;
(b)
se introduce următorul alineat (2a):
„(2a) […].”
2.
Articolul 9 se modifică după cum urmează:
(a)
la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) […];”;
(b)
alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) […].”;
(c)
alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) […].”
NB:

În cazul în care există mai multe modificări, acestea se numerotează. Atunci când elementele enumerării sunt introduse prin cifre, textul începe cu inițială majusculă, iar atunci când sunt introduse prin litere, textul începe cu inițială minusculă.

După ghilimelele de închidere folosirea semnelor de punctuație respectă regulile generale, cu mențiunea că doar semnul punct și virgulă se dublează: acesta apare și în interiorul, și în exteriorul ghilimelelor. Punctul nu se dublează; acesta apare numai în interiorul ghilimelelor.

Dacă se înlocuiește primul paragraf dintr-un alineat numerotat, numărul alineatului nu se menționează în noul text:

3.

La articolul 28 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice propunere sau inițiativă înaintată autorității legislative de către Comisie, de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare «Înaltul Reprezentant») sau de către un stat membru care poate avea un impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea numărului de posturi, trebuie să fie însoțită de o fișă financiară și de evaluarea prevăzută la articolul 27 alineatul (4).”

3. Dacă se înlocuiește o subdiviziune care nu este identificată printr-un număr, literă sau liniuță, se utilizează următoarea formulă:

1.

La articolul 19, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Membrii comitetelor științifice, consilierii științifici din cadrul corpului de consilieri și experții externi au dreptul la plata unei indemnizații pentru participarea la fața locului sau de la distanță la reuniuni ale comitetelor, la seminare tematice, la grupuri de lucru și la alte reuniuni și evenimente organizate de Comisie, precum și pentru îndeplinirea funcției de raportor în cazul unei probleme specifice, în conformitate cu anexa III.”

7.

La articolul 15 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Producătorii achită, până la data de 1 iunie următoare anului de piață vizat, o sumă egală cu 500 EUR pe tonă pentru cantitățile de zahăr menționate la primul paragraf litera (c), pentru care nu pot prezenta o dovadă, pe care statul membru să o considere admisibilă și care să arate că rafinarea a fost efectuată din motive tehnice excepționale și întemeiate.”

4. Dacă se înlocuiește o teză, chiar dacă este prima dintr-un alineat, numărul alineatului nu se menționează în noul text:

(c) la alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care la bordul unei nave de pescuit comunitare se descoperă o încălcare gravă, așa cum este definită în secțiunea I punctul 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 302/2009, statul membru de pavilion se asigură că, în urma inspecției, nava de pescuit care arborează pavilionul acestuia încetează toate activitățile de pescuit.”

Dacă se înlocuiește un fragment de text (o sintagmă, un cuvânt etc.), modificarea se exprimă într-o singură frază:

La articolul 7 din Decizia 2005/692/CE, data de „31 decembrie 2010” se înlocuiește cu data de „30 iunie 2012”.
NB:
Pentru claritate și pentru a se evita problemele de traducere, se recomandă să se înlocuiască integral un articol, un alineat, un punct sau o liniuță, iar nu să se introducă sau să se elimine teze sau secvențe de text. Cu toate acestea, nu ridică probleme modificarea unor cifre sau date.

5. Dispunerea textului variază în funcție de numărul modificărilor:

(a)
dacă există mai multe modificări:
Regulamentul (UE) 2017/745 se modifică după cum urmează:
1.
La articolul 1 alineatul (2), al doilea paragraf se modifică după cum urmează:
(a)
[…];
(b)
[…].
2.
Articolul 17 se modifică după cum urmează:
(a)
alineatul 5 se modifică după cum urmează:
(i)
[…];
(ii)
[…];
(b)
dacă există o singură modificare:

Articolul 3 din Decizia 2007/884/CE se înlocuiește cu textul următor:

(iar nu:

Decizia 2007/884/CE se modifică după cum urmează:

Articolul 3 se înlocuiește cu textul următor:)

6. Dacă se modifică o anexă, teza introductivă este următoarea:

Anexa […] se modifică după cum urmează:

Sau, dacă modificările sunt menționate în anexă:

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Dacă o anexă se înlocuiește în întregime, formula utilizată în articolul de modificare este următoarea:

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 7/2010 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Noul text se prezintă în anexă după cum urmează:

ANEXĂ
ANEXĂ

…………………………………………”

Pentru mai multe informații privind prezentarea tipografică a dispozițiilor de modificare, a se vedea Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF.

Actualizat la: 1.6.2021
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare