ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

2.7. Subdiviziuni ale actelor

Subdiviziuni Numerotare Trimitere în text
Acte
Preambul (1)
Referire (1)   în prima referire
Considerent nenumerotat (doar în cazul unui considerent unic) (1)   în considerent (2)
Considerent numerotat (1) (1), (2) în considerentul 1 (2)
Partea dispozitivă (3)
Articol (3) Articol unic
Articolul 1, 2
la articolul unic
la articolul 1, 2
Alineat (3)(4) (1), (2) la alineatul (1), (2)
Paragraf (5)   la primul, al doilea paragraf
la [articolul 1] primul paragraf
la [articolul 1 alineatul (1)] al doilea paragraf
Literă (3)
Punct/Subpunct (3)(6)
(a), (b)
(i), (ii)
1., 2.
la litera (a), (b)
la punctul (i), (ii)/subpunctul (i), (ii)
la punctul 1, 2/subpunctul 1, 2
la [articolul 1 alineatul (1) primul paragraf] litera (a) punctul (i) subpunctul 1
Liniuță (7) la prima liniuță, la a doua liniuță
la [articolul 1 alineatul (1) primul paragraf] litera (a) punctul (i) subpunctul 1 prima liniuță
Anexă
  Anexă
Anexa I, II (sau Anexa A, B)
în anexă
în anexa I, II (sau anexa A, B) la Regulamentul/Directiva/Decizia
Apendice
  Apendice
Apendicele 1, 2
în apendice
în apendicele 1, 2 (la anexă)
Alte subdiviziuni
Parte Partea I, II
(sau partea întâi, partea a doua)
Partea A, B
în partea I, II
(sau în partea întâi, în partea a doua)
în partea A, B
Titlu Titlul I, II
Titlul A, B
în titlul I, II
în titlul A, B
în [partea I,] titlul I
Capitol Capitolul I, II (sau Capitolul 1, 2) în capitolul I, II (sau capitolul 1, 2)
în [partea I, titlul I,] capitolul I
Secțiune Secțiunea 1, 2
Secțiunea A, B
în secțiunea 1, 2
în secțiunea A, B
în [partea I, titlul I, capitolul I,] secțiunea I
Punct (8) I, II (sau A, B)
I. (sau A. sau 1.)
la punctul I, II (sau punctul A, B)
la punctul I (punctul A, punctul 1)
(1)
A se vedea punctul 2.2.
(2)
Înainte de 7 februarie 2000, atunci când considerentele nu erau numerotate: în primul considerent, în al doilea considerent.
(3)
Atunci când în partea dispozitivă a unui act existent sunt introduse articole, alineate numerotate sau alte subdiviziuni identificate printr-un număr sau o literă, acestora le sunt alocate numărul sau litera subdiviziunii precedente de același nivel plus litera „a”, „b”, „c”, „d” etc. (a se vedea, de asemenea, punctul 3.3.2). De exemplu, articolele introduse după articolul 1 se numerotează „articolul 1a”, „articolul 1b” etc. În limba franceză, pentru numerotarea articolelor nou-introduse se folosesc numeralele latinești bis, ter, quater etc.: „article 1 bis”, „article 1 ter” etc. (a se vedea tabelul de corespondență din anexa B4, „Practicalia”).
(4)
Alineatele sunt exclusiv subdiviziuni ale articolelor; acestea nu pot exista singure, în afara unui articol. Subdiviziunile din cadrul unui act sau al unei anexe sau apendice care nu are articole se numesc puncte, nu alineate. Este corect: punctul 1 din anexa II, nu alineatul (1) din anexa II; punctul 21 din Rezoluția 1521 (2003) a Consiliului de Securitate al ONU, nu alineatul (21) din Rezoluția 1521 (2003) a Consiliului de Securitate al ONU; punctul 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestionare financiară, nu alineatul (37) din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestionare financiară; punctul 1 din Rezoluția Parlamentului European, nu alineatul (1) din Rezoluția Parlamentului European.
(5)
Paragrafele sunt subdiviziuni nenumerotate ale articolelor, respectiv ale alineatelor. Pentru trimiterea la acestea se utilizează un numeral ordinal cu valoare adjectivală.
(6)
Subpunctul este o subdiviziune de circumstanță: un punct devine subpunct atunci când subdiviziunea imediat superioară este, la rândul ei, punct: punctul 2 subpunctul (i); articolul 2 punctul 2.9 subpunctul 2.9.3.
(7)
Înainte de introducerea EdiT (instrument de redactare bazat pe XML) în 2021, liniuțele puteau fi utilizate ca prim nivel în liste.
(8)
Utilizate în anumite recomandări, rezoluții și declarații.
NB:
Cea mai mică subdiviziune este teza; ea constă într-o propoziție sau o frază și poate fi subdiviziune a oricăreia dintre celelalte subdiviziuni ale unui act. Pentru trimiterea la aceasta se utilizează un numeral ordinal cu valoare adjectivală: „în prima teză”, „în a doua teză”.

A se vedea, de asemenea, Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF.

Actualizat la: 19.12.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare