ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Preambul

Istoric

1952

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului CECO, se creează un jurnal oficial pentru publicarea de comunicări, decizii etc.
Primul număr al Jurnalului Oficial apare la 30 decembrie.
Din 1952 până la 19 aprilie 1958, acesta se intitulează Jurnalul Oficial al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; limbile oficiale sunt franceza, germana, italiana și neerlandeza.

1958

Ca urmare a intrării în vigoare a altor două tratate, Tratatul CEE și Tratatul Euratom, Jurnalul Oficial devine Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Noul Jurnal Oficial apare pentru prima dată la 20 aprilie.

1968

În ianuarie sunt create seriile L (Legislație) și C (Comunicări și informări).
La 3 ianuarie se publică primul număr din seria L.
La 12 ianuarie se publică primul număr din seria C.

1978

Seria S (Supliment la Jurnalul Oficial al Comunităților Europene) este creată pentru publicarea anunțurilor privind achizițiile publice; primul număr se publică la 7 ianuarie.
Procedurile de ofertare, precum și informările privind Fondul european de dezvoltare erau publicate anterior în seria L (până la sfârșitul anului 1974) și în seria C (până la sfârșitul anului 1977).

1981

Baza de date CELEX (Communitatis Europææ Lex) – un sistem de documentare interinstituțional, automatizat și multilingv cu privire la acquis-ul comunitar – este pusă la dispoziția publicului.
Distribuită prin intermediul Comisiei, CELEX este disponibilă online și pe suport magnetic.

1986

Seria S este disponibilă în format electronic [baza de date TED (tenders electronic daily)].

1987

Seriile L și C sunt disponibile în format microfișă.

1991

În ianuarie se creează seria C … A.

1992

În octombrie, responsabilitatea administrării bazei de date CELEX se transferă de la Comisie la Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene.

1997

Seria S este disponibilă pe CD-ROM.

1998

Seriile L și C sunt disponibile pe internet pe site-ul EUR-Lex.
De la 1 iulie, seria S nu se mai publică pe hârtie, ci doar în format CD-ROM și pe internet (baza de date TED).

1999

De la 31 august, noua serie C … E se publică în format electronic (E = electronic).

2001

Seriile L și C sunt disponibile pe CD-ROM.

2002

Accesul la EUR-Lex devine gratuit de la 1 ianuarie.

2003

De la 1 februarie, Jurnalul Oficial este redenumit Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Tratatul de la Nisa).

2004

De la 1 mai, Jurnalul Oficial se publică în 20 de limbi, ca urmare a extinderii Uniunii Europene. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 930/2004 al Consiliului, în cazul ediției malteze a JO a fost prevăzută o derogare: timp de trei ani (1 mai 2004-1 mai 2007), instituțiile au avut obligația de a publica în limba malteză numai regulamentele adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu.
Banda colorată de pe cotorul copertei Jurnalului Oficial se elimină începând cu 1 mai. De la această dată, versiunile lingvistice se identifică prin codul ISO aflat pe copertă.
De la 1 mai, bazele de date CELEX și EUR-Lex sunt disponibile în toate cele 20 de limbi.
De la 1 iulie, CELEX este gratuită.
Ultima ediție pe hârtie a Repertoriului legislației comunitare în vigoare se publică în iulie. După această dată, repertoriul este disponibil în EUR-Lex. De la 1 noiembrie, baza de date CELEX este integrată în EUR-Lex, iar de la 31 decembrie nu mai este actualizată.

2007

De la 1 ianuarie, Jurnalul Oficial se publică în 23 de limbi, ca urmare a aderării Bulgariei și a României și a deciziei de a publica legislația secundară în limba irlandeză. Cu toate acestea, o derogare similară cu cea referitoare la limba malteză se aplică pentru ediția irlandeză: timp de cinci ani (1.1.2007-31.12.2011), instituțiile au obligația de a publica în limba irlandeză numai regulamentele adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu [Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului].
La 1 ianuarie se introduce o nouă structură pentru clasificarea actelor publicate în Jurnalul Oficial.

2009

De la 1 decembrie, data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, se adaugă în cuprinsul Jurnalului Oficial o secțiune temporară L V, intitulată „Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom” (secțiune suprimată după 31 decembrie 2009).

2010

De la 1 ianuarie, se introduce o nouă structură pentru clasificarea actelor publicate în Jurnalul Oficial, care integrează modificările intervenite ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

2012

Derogarea pentru limba irlandeză instituită în 2007 este prelungită cu cinci ani prin Regulamentul (UE) nr. 1257/2010 al Consiliului (de la 1.1.2012 până la 31.12.2016).

2013

De la 1 iulie, Jurnalul Oficial se publică în 24 de limbi, ca urmare a aderării Croației.

2014

Producerea seriei C … E încetează de la 1 aprilie.

2016

Seriile L … I și C … I sunt create de la 1 ianuarie.
În martie, ELI (European Legislation Identifier – Identificatorul european de legislație) este implementat pe portalul EUR-Lex.

2017

Derogarea pentru limba irlandeză este prelungită prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2264, însă domeniul său de aplicare trebuie să fie redus în mod treptat, în vederea eliminării sale până la 31 decembrie 2021.

2022

Derogarea pentru limba irlandeză încetează să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Servicii autor ale instituțiilor, organelor și organismelor

Serviciile instituțiilor, organelor și organismelor care răspund de transmiterea textelor la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Oficiul pentru Publicații) sunt următoarele:

Parlamentul European (Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg)

Diferite servicii răspund de transmiterea textelor către Jurnalul Oficial.

Consiliul European (Bruxelles)

Textele sunt transmise prin intermediul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

Consiliul Uniunii Europene (Bruxelles)

Textele sunt transmise prin intermediul Secretariatului General.

Comisia Europeană (Bruxelles, Luxemburg)

Secretariatul General răspunde de transmiterea pentru publicarea în Jurnalul Oficial a textelor Comisiei, și anume acte obligatorii din punct de vedere juridic (seria L), propuneri, comunicări și informări ale Comisiei (seria C), precum și anunțuri privind achiziții publice și informări privind Fondul european de dezvoltare (seria S).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Luxemburg)

Textele sunt transmise de grefa Curții de Justiție.

Banca Centrală Europeană (Frankfurt pe Main)

Textele sunt transmise de către Direcția generală secretariat și servicii lingvistice sau de către Direcția generală servicii juridice, după caz.

Curtea de Conturi Europeană (Luxemburg)

Textele sunt transmise de către unitatea „Comunicare și rapoarte”.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Bruxelles)

Textele sunt transmise de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Comitetul Economic și Social European (Bruxelles)

Textele de la diferite unități sunt transmise prin intermediul grefei.

Comitetul European al Regiunilor (Bruxelles)

Textele de la diferite unități sunt transmise prin intermediul grefei.

Banca Europeană de Investiții (Luxemburg)

Textele sunt transmise de către autori.

Ombudsmanul European (Strasbourg) și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (Bruxelles)

Textele sunt transmise de către autori.

Organisme

Pentru lista oficiilor și agențiilor, a se vedea punctele 9.5.3-9.5.6.

Pentru lista multilingvă a instituțiilor și organelor, a se vedea anexa A9.

LegisWrite

LegisWrite este un instrument informatic pentru crearea, revizuirea și schimbul de documente oficiale între instituții, indiferent dacă aceste documente au sau nu caracter juridic. Acest instrument uniformizează structura și prezentarea textelor.

Mai multe informații despre LegisWrite vă stau la dispoziție pe pagina GoPro (Guide to procedures/Guide des procédures), care poate fi accesată de personalul instituțiilor și organelor UE la:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (en) (*);
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/Greffe/LegisWrite (fr) (*).

Lucrări de referință

Principalele lucrări de referință pentru textele publicate în Jurnalul Oficial sunt următoarele:

(a)
pentru aspecte legate de ortografie și chestiuni lingvistice:
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, ediția a III-a, București, 2021;
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, București, 2005;
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, ediția a II-a, București, 1998;
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație, Editura Univers Enciclopedic, ediția a V-a, București, 1997;
(b)
pentru chestiuni legate de redactarea legislației:
(c)
pentru acronime și abrevieri:
IATE [InterActive Terminology for Europe, bază de date interinstituțională pentru colectarea, diseminarea și administrarea comună a terminologiei de către instituții, organe și organisme ale Uniunii Europene (http://iate.europa.eu)];
(d)
pentru verificarea titlurilor, a conținutului, a ultimelor modificări etc. ale actelor:
EUR-Lex [asigură accesul la dreptul Uniunii Europene. Pot fi consultate Jurnalele Oficiale, precum și tratatele, jurisprudența și actele pregătitoare ale legislației (https://eur-lex.europa.eu)];
(e)
pentru corectarea șpalturilor pentru Jurnalul Oficial (reguli de punere în pagină, instrucțiuni tipografice etc.):

Mai mult, anumite ediții ale Jurnalului Oficial servesc ca modele în domenii precum agricultura, pescuitul, acordurile comerciale, Nomenclatura combinată, acordurile cu țările terțe etc.

(*)
Link/document de lucru pentru personalul instituțiilor europene.
Actualizat la: 25.1.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare