ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Załącznik A1 Wskazówki graficzne dotyczące symbolu europejskiego

Rada Europy • Komisja Europejska

Flaga europejska

69 31

To jest flaga europejska. Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również – w szerszym znaczeniu – symbol jedności i tożsamości Europy. Krąg złotych gwiazd oznacza solidarność i harmonię między narodami Europy.

Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą państw członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba ta jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też flaga pozostaje niezmieniona, niezależnie od kolejnych rozszerzeń UE.

Flaga europejska – krąg 12 gwiazd symbolizuje idealy jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy.

Historia flagi

Rada Europy – od chwili powstania w 1949 r. – była świadoma konieczności stworzenia dla Europy symbolu, z którym mogliby utożsamiać się jej obywatele. 25 października 1955 r. Zgromadzenie Parlamentarne wybrało jednomyślnie niebieski symbol przedstawiający krąg dwunastu złotych gwiazd. 8 grudnia 1955 r. Komitet Ministrów przyjął go jako flagę europejską.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wielokrotnie wyrażało życzenie, aby ten europejski symbol przyjęły również inne organizacje europejskie – wzmacniając w ten sposób idee solidarności i jedności demokratycznej Europy.

Parlament Europejski jako pierwszy wystąpił z inicjatywą przyjęcia flagi przez Wspólnotę Europejską. W związku z tym w 1979 r. – tuż po pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu – przedstawił odpowiedni projekt rezolucji. W kwietniu 1983 r. Parlament opowiedział się za przyjęciem takiej samej flagi wspólnotowej jak ta przyjęta w 1955 r. przez Radę Europy. W czerwcu 1984 r. Rada Europejska w Fontainebleau podkreśliła konieczność promowania tożsamości i wizerunku Europy wśród jej obywateli i na świecie. Następnie w czerwcu 1985 r. Rada Europejska w Mediolanie zatwierdziła wniosek Komitetu ds. Narodów Europy (Komitet Adonnino) dotyczący przyjęcia przez Wspólnotę własnej flagi. Rada Europy wyraziła zgodę na posługiwanie się przez Wspólnotę flagą europejską ustanowioną w 1955 r. Instytucje wspólnotowe używają jej od początku 1986 r.

W ten sposób flaga europejska i symbol europejski odnoszą się zarówno do Rady Europy, jak i do Unii Europejskiej. Jest to zarazem wyraz zjednoczonej Europy i tożsamości europejskiej.

Rada Europy i instytucje Unii Europejskiej wyrażają zadowolenie z rosnącego zaintereso­wania, jakim flaga cieszy się wśród Europejczyków. Komisja Europejska i Rada Europy są odpowiedzialne za to, by symbolem tym posługiwano się z poszanowaniem jego godności, i w stosownych przypadkach podejmują odpowiednie środki, które przeciwdziałają jego niewłaściwemu używaniu.

Wstęp

Niniejsze wskazówki graficzne mają pomóc użytkownikom w wykonaniu poprawnej reprodukcji flagi europejskiej. Opisują one, w jaki sposób stworzyć symbol, oraz określają normy kolorystyczne.

Opis symboliczny

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazd tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

Opis heraldyczny

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

Opis geometryczny

Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość jest równa 1,5 długości jej wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej wysokości flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

Opis geometryczny

Przepisowe kolory

Kolory symbolu

Kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (Pantone Reflex Blue); kolorem gwiazd jest żółty (Pantone Yellow). Międzynarodowa paleta kolorów Pantone jest powszechna i łatwo dostępna, nie tylko dla profesjonalistów.

Przepisowe kolory
Druk czterokolorowy

W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów. Kolor żółty (Pantone Yellow) uzyskuje się dzięki użyciu koloru 100 % żółtego (Process Yellow). Kolor niebieski (Pantone Reflex Blue) uzyskuje się przez połączenie kolorów 100 % cyjanu (Process Cyan) i 80 % magenty (Process Magenta).

Internet

W palecie kolorów komputerowych niebieski (Pantone Reflex Blue) odpowiada kolorowi RGB:0/51/153 (w systemie szesnastkowym: 003399), a żółty (Pantone Yellow) odpowiada kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).

Reprodukcja jednobarwna

Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.

Reprodukcja jednobarwna

Reprodukcja na kolorowym tle

Reprodukcję symbolu najlepiej wykonywać na białym tle. Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeśli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, wokół prostokąta należy umieścić białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.

Reprodukcja na kolorowym tle

Przykłady błędnych reprodukcji

1. Symbol jest odwrócony do góry nogami. Przykłady błędnych reprodukcji
2. Gwiazdy nie są ustawione w pozycji pionowej. Przykłady błędnych reprodukcji
3. Gwiazdy są niewłaściwie rozmieszczone w okręgu: powinny być ustawione tak jak godziny na tarczy zegara. Przykłady błędnych reprodukcji

Użycie przez osoby trzecie

Zasady wykorzystywania symbolu europejskiego przez osoby trzecie zostały określone w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy. Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8.9.2012 r. (Dz.U. C 271 z 8.9.2012, s. 5).

Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik”) może wykorzystywać symbol europejski lub którykolwiek z jego elementów, o ile wykorzystanie to:

a)
nie stwarza błędnego wrażenia ani nie prowadzi do błędnego założenia, że użytkownik jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli takie powiązanie nie istnieje;
b)
nie wywołuje u obywateli mylnego przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli tak nie jest;
c)
nie jest związane z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej lub Rady Europy lub nie jest w inny sposób niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystanie symbolu europejskiego jest zgodne z powyższymi zasadami, nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę.

Rejestracja symbolu europejskiego (lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego) jako znaku towarowego lub na podstawie jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej jest niedopuszczalne.

Pytania dotyczące wykorzystania symbolu europejskiego, zob.:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_pl#emblem

Wnioski z państw nienależących do UE

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Faks +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Oryginały symboli do kopiowania można pobrać pod następującym adresem internetowym:
https://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_pl.htm

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona