ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.8. Liczebniki

10.8.1. Zapis cyfrowy

W liczebnikach pięciocyfrowych i dłuższych (poza datami i numerami) oddzielamy od końca po trzy rzędy jednostek spacją, nigdy kropką. Części dziesiętne oddzielamy przecinkiem:

41 275,23
238 456 732
Uwaga:
W Dzienniku Urzędowym, a także w publikacjach innych niż Dziennik Urzędowy (we wszystkich wersjach językowych) ostatnią trójkę oddziela się spacją również w liczebnikach czterocyfrowych:
2 000 EUR
1 546,37

Liczebniki porządkowe oznaczamy kropką po liczebniku zapisanym cyframi arabskimi:

16. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie

5. pełne wydanie

* nie: 6-ego, 5-ty

Taki zapis jest konieczny wszędzie tam, gdzie forma liczebnika nie wynika jasno z kontekstu i istnieje ryzyko błędnej interpretacji.

Podobnie zapisujemy lata – siedemdziesiąte, osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte itd.:

na początku lat 70. (nie: 70-tych)
Do końca lat 50. przemysł wykorzystywał worki papierowe i tekstylne do transportu towarów.

Jeśli liczebnik zapisywany cyfrą jest częścią wyrazu złożonego, połączenie to zapisujemy z łącznikiem:

2,5-letni (dwuipółletni)
5-procentowy (pięcioprocentowy)

Różnica w znaczeniu: 2007–2008, 2007/2008

Półpauza „–” oznacza relację „od … do …”. Zapis 2007–2008 mówi więc, że coś ma miejsce od początku 2007 do końca 2008 r. lub w (całym) 2007 i w (całym) 2008 r.

Ukośnik w zapisie lat oznacza „przełom” – tak więc dane wydarzenie rozpocznie się w pewnym momencie 2007 r. (niekoniecznie w styczniu) i zakończy w 2008 r. W ten sposób zapisujemy na przykład lata gospodarcze czy rok szkolny.

10.8.2. Różnica w znaczeniu: art. 1–3, art. 1, 2 i 3

Nie można stosować tych zapisów zamiennie.

Zapis art. 1–3 oznacza, że chodzi o pełną treść wymienionych artykułów, łącznie np. z dodatkowymi artykułami 1a, 1b, 2a itd.

Zapis art. 1, 2 i 3 oznacza, że mowa tylko o tych artykułach, bez ewentualnych artykułów dodatkowych.

10.8.3. Liczebniki porządkowe wieloczłonowe

Jeśli liczebnik ma dwa człony (dziesiątki i jedności), oba przyjmują formę porządkową:

trzydziesty piąty list
pięćdziesiąta druga książka

Jeśli pierwszy człon oznacza tysiące lub setki, a drugi dziesiątki lub jedności, to pierwszy człon ma formę liczebnika głównego, a drugi – porządkowego:

pięćset pięćdziesiąta strona
tysiąc dwudziesta pozycja

Jeśli pierwszy człon oznacza tysiąc, a drugi pełne setki, to tylko człon drugi przyjmuje formę porządkową:

strona tysiąc pięćsetna
rok tysiąc trzechsetny

Jeśli liczebnik ma więcej niż dwa człony, to w formie porządkowej występują dziesiątki i jedności:

rok tysiąc siedemset pięćdziesiąty czwarty
dwa tysiące dwudziesty pierwszy

Jeśli pierwsze człony oznaczają tysiące, a następne jedności, liczby 11–19, pełne dziesiątki lub pełne setki, to tysiące mają formę liczebników głównych, a pozostałe – liczebników porządkowych:

rok dwa tysiące siódmy (nie: dwutysięczny siódmy!, choć: dwutysięczny)
pięć tysięcy trzechsetny

10.8.4. Cyfry rzymskie: -lecie

Połączenie cyfr rzymskich i cząstki -lecie można stosować tylko do liczebników od I do XXXIX (39) (słowem, w połączeniu nie mogą pojawić się znaki L, C, D, M):

XXVIII-lecie (* ale nie: XL-lecie)

10.8.5. Zapis dat

W Dzienniku Urzędowym daty zapisywane są na trzy sposoby.

Zapis cyframi – we wszystkich wersjach językowych obowiązuje zapis bez zer w jedno­cyfrowych oznaczeniach dni i miesięcy. Po datach zapisanych w ten sposób nie używamy skrótu r. (rok). Ten zapis najczęściej pojawia się w przypisach i adresach publikacyjnych:

2.11.2011
3.4.2010
20.2.2012
Dz.U. L 252 z 28.9.2011

Miesiąc zapisywany słownie – najczęściej używany w tekście. Przy takim zapisie używamy słowa dzień (w odpowiedniej formie gramatycznej) przed datą i skrótu r. po dacie:

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 12 marca 2012 r.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 września 2011 r.

Słowny zapis całej daty – stosowany w umowach międzynarodowych i traktatach:

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona