ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.1.2. Kropka

Kropką zamykamy wypowiedzenie, tzn. zdanie lub jego równoważnik.

Nie stawiamy kropki po tytułach i śródtytułach:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
Adresaci

Po liczebnikach porządkowych zapisanych cyframi arabskimi zwykle stawia się kropkę (1):

w 2. (drugiej) osobie
5. (Piąty) Pułk Strzelców
12. (Dwunasty) Konkurs Młodych Talentów
lata 80., 90.

Jeśli liczebnik porządkowy został zapisany cyframi rzymskimi – kropki nie stawiamy:

XII Festiwal Muzyki Dawnej
Uwaga:
Zwyczajowo stawia się kropkę po cyfrach rzymskich w tytułach rozdziałów:
VI. Zasady interpunkcji

Nie stawiamy kropki po cyfrze oznaczającej datę, jeśli miesiąc zapisano słownie lub cyframi rzymskimi:

5 maja, 16 kwietnia, 15 VIII 2011 r.

Nie stawiamy też kropki przy zapisywaniu godzin:

w godz. 15–17

Godziny od minut oddzielamy kropką (nie dwukropkiem):

w godz. 15.30–17.30

Jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że został użyty liczebnik porządkowy, można kropkę pominąć:

Basia chodzi do 5 klasy.

Zasada ta dotyczy w szczególności tych liczebników porządkowych, które odnoszą się do numeracji już istniejącej:

strona 10
art. 5 ust. 3
pkt 10 porządku obrad
rząd 3 miejsce 27
Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Każdy przypis kończy się kropką:

Opinia z dnia 12 marca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Kropkę stawiamy zawsze po cudzysłowie – również wtedy, gdy cytowane jest całe zdanie (2). Jeśli cytat kończy się wielokropkiem, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem, znaki te umieszczamy przed cudzysłowem zamykającym, a po nim stawiamy kropkę:

„…………………?”.

Dyrektywa ta znajduje zastosowanie do umów kredytu, przy czym pojęcie umowy kredytu zostało zdefiniowane jako umowa, w ramach której „kredytodawca udziela lub przyrzeka udzielić konsu­mentowi kredytu w formie płatności odroczonej, pożyczki lub innej podobnej usługi finansowej”.

„Właściwe władze każdego państwa członkowskiego zapewnią, że osoby zajmujące się wewnątrz­wspólnotową dostawą towarów lub świadczeniem usług posiadają zezwolenie na otrzymanie potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego podatku od wartości dodanej każdej konkretnej osoby”.

Kropkę stawiamy zawsze po nawiasie zamykającym, nie przed nim – również wtedy, gdy w nawias wzięto całe zdanie:

Rada uważa, że w celu uproszczenia całej procedury udzielania zezwolenia zmniejszono niektóre wymogi (np. wymogi językowe).

Jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub odnowienia, to jaką część systemu docelowego można zastosować? (W niektórych przypadkach strategia wdrażania TSI może zawierać przepisy dotyczące takiej sytuacji).

(1)
Zob. również punkt o liczebnikach porządkowych.
(2)
Zob. również punkt o cudzysłowie oraz pkt 3.3. „Przepisy zmieniające”.
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona