ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.4.2. Zastrzeżenie dotyczące praw autorskich (prawo do kopiowania utworu/prawo do ponownego wykorzystania)

W przypadku publikacji Unii Europejskiej prawom do kopiowania utworu (zob. pkt 5.4.1) towarzyszy wyjaśnienie (zastrzeżenie dotyczące praw autorskich), które określa stopień ochrony.

Uwaga:
Jeżeli takie wyjaśnienie nie występuje, publikacja jest chroniona w całości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez różne przepisy krajowe i konwencje międzynarodowe:
© Unia Europejska, [rok]

Zastrzeżenie standardowe (kopiowanie)

W przypadku publikacji instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej (z wyjątkiem publikacji Komisji Europejskiej, które są opatrzone osobą klauzulą), standardowe zastrzeżenie zalecane przez Urząd Publikacji ma następujące brzmienie:

© Unia Europejska, [rok]
Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

W razie potrzeby zastrzeżeniu standardowemu mogą towarzyszyć dodatkowe zastrzeżenia (zob. pkt 5.4.3).

Rada i Trybunał Obrachunkowy zatwierdziły, odpowiednio w dniu 9 października 2017 r. i 16 kwietnia 2019 r., decyzje w sprawie ponownego wykorzystania swoich dokumentów. Można zatem używać sformułowania „Ponowne wykorzystanie dozwolone”, podobnie jak w publikacjach Komisji (zob. poniżej). W przypadku tych instytucji zawsze dodaje się wzmiankę o trzech warunkach opisanych w pkt 5.4.3 (treść wzmianki zależy od instytucji). Trybunał Sprawiedliwości może również udzielać licencji na swoje publikacje na podstawie licencji Creative Commons CC BY 4.0.

Zastrzeżenie właściwe dla Komisji Europejskiej (ponowne wykorzystanie)

Komisja Europejska wdrożyła politykę ponownego wykorzystywania swoich dokumentów, zgodnie z decyzją 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r.

W przypadku dokumentów Komisji Europejskiej, poza pewnymi wyjątkami (zob. art. 2 ww. decyzji), zasadniczo stosuje się zastrzeżenie dotyczące ponownego wykorzystania. Ponadto zgodnie z przepisami tej decyzji, która przewiduje możliwość spełnienia dodatkowych warunków (zob. pkt 5.4.3), Urząd Publikacji zaleca, aby użytkownik podał do wiadomości źródło dokumentu:

© Unia Europejska, [rok]
Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Komisja Europejska wdrożyła politykę ponownego wykorzystywania swoich dokumentów zgodnie z decyzją Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

Komisja może również udzielać licencji na swoje publikacje na podstawie licencji Creative Commons CC BY 4.0.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem ds. praw autorskich w Urzędzie Publikacji (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Ostatnia aktualizacja: 21.4.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona