ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.4. Prawa autorskie

5.4.1. Prawa do kopiowania utworu (informacja o prawach autorskich)

Prawa autorskie, których posiadaczem może być autor lub wydawca, oznaczają prawa wyłączne do wykorzystywania utworu literackiego lub artystycznego w określonym czasie.

Formalny wymóg ochrony jest spełniony, jeżeli we wszystkich egzemplarzach publikacji znajduje się odpowiednia informacja – zwana informacją o prawach autorskich – która służy powiadomieniu odbiorców, że dana publikacja jest objęta ochroną praw autorskich:

© [nazwisko posiadacza], [rok]
na przykład:
© Unia Europejska, 2018

W odniesieniu do instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej istnieją dwa rodzaje praw autorskich w zależności od tego, czy podmiot, do którego należy dział będący autorem tekstu, posiada osobowość prawną, czy też nie.

(a)

Instytucje i organy nieposiadające osobowości prawnej

W przypadku publikacji urzędowych instytucji lub organów unijnych i powiązanych służb międzyinstytucjonalnych (takich jak Urząd Publikacji) prawa autorskie należą do Unii Europejskiej jako całości, a nie do poszczególnych instytucji lub organów, z wyjątkiem tych, które posiadają osobowość prawną (Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny):

© Unia Europejska, [rok]

Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego (do 30 listopada 2009 r.):
© Wspólnoty Europejskie, [rok]

(b)

Podmioty posiadające osobowość prawną

Instytucje i organy

Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny mają własną osobowość prawną, a co za tym idzie, własne prawa autorskie:

© Europejski Bank Centralny, [rok]
© Europejski Bank Inwestycyjny, [rok]
© Europejski Fundusz Inwestycyjny, [rok]
Uwaga:
Należy używać pełnych nazw, a nie tylko skrótów lub akronimów:
© Europejski Bank Centralny, [rok]
a nie: © EBC, [rok]
Zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje)

Zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje; pełna lista zob. pkt 9.5.3) mają własną osobowość prawną i w związku z tym muszą być imiennie oznaczone jako posiadacze praw autorskich:

© Europejska Agencja Środowiska, [rok]
Uwaga:
Należy używać pełnych nazw, a nie tylko skrótów lub akronimów:
© Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, [rok]
lub ewentualnie:
© Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), [rok]
a nie: © Frontex, [rok]
Gdi prawa autorskie zostały przeniesione na Unię Europejską w umowie lub innym dokumencie prawnym:
© Unia Europejska, [rok]
Euratom

Teksty objęte przepisami Traktatu Euratom (odnoszące się do pozycji w budżecie Euratom) muszą zawierać odpowiednią informację o prawach autorskich:

© Europejska Wspólnota Energii Atomowej, [rok]

Dotyczy to na przykład różnych dokumentów lub specjalistycznych publikacji w dziedzinie energii atomowej publikowanych przez Wspólne Centrum Badawcze.

(c)

Informacja dotycząca roku

Jeśli chodzi o wydawnictwa Unii Europejskiej, okres ochrony, którym objęta jest publikacja w danym języku, rozpoczyna się od jej pierwszego wydania. Rok, który umieszcza się tuż za nazwą posiadacza praw autorskich, nie jest zatem rokiem wydania oryginalnej wersji językowej, ale rokiem wydania tej konkretnej wersji językowej.

W wypadku pierwszego druku publikacji w danym języku rok wydania i rok dotyczący praw autorskich są takie same. W wypadku przedruku informacja o prawach autorskich pozostaje niezmieniona. W wypadku wznowień – jako że są to nowe publikacje – rok dotyczący praw autorskich to jest także rokiem publikacji nowego wydania.

Jeżeli zmianie ulega jedynie format publikacji (na przykład z publikacji papierowej na e-booka), rok wydania jest taki sam jak rok pierwotnego wydania. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian publikuje się nowe wydanie, w którym nie tylko podaje się datę publikacji pierwszego wydania (w tym przykładzie wersji papierowej), lecz również datę nowego wydania (e-booka).

(d)

Elementy graficzne i artystyczne

Jeżeli publikacja zawiera elementy (zdjęcia, ilustracje, wykresy, teksty itp.), do których prawa autorskie znajdują się w posiadaniu osób trzecich, lub jeżeli Unia Europejska nie uzyskała wszystkich praw do publikacji, należy wyraźnie wskazać źródło każdego elementu oraz, w razie konieczności, warunki jego wykorzystania. Służba będąca autorem (instytucje, organy, agencje) musi otrzymać pisemne upoważnienie od właścicieli praw autorskich do tych elementów (zob. pkt 5.4.4).

Informacje dotyczące praw autorskich stosuje się również w przypadku publikacji elektronicznych i tym samym – w przypadku każdego tekstu publikowanego w internecie. Więcej informacji na temat praw autorskich można znaleźć w serwisie Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_pl).

W odniesieniu do prac literackich, artystycznych lub naukowych zob. również wytyczne dotyczące autorskich praw osobistych urzędników (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (link dla pracowników instytucji europejskich)).

W razie pytań prosimy o kontakt z działem ds. praw autorskich w Urzędzie Publikacji (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona