ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.3. Rodzaje publikacji

Identyfikację i klasyfikację dokumentów regulują różne międzynarodowe normy i umowy, w szczególności:

ISO 690:2021 – przypisy bibliograficzne
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017 – terminologia w zakresie dokumentacji i informacji
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017 – międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN (ang. international standard book number)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020 – międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych ISSN (ang. international standard serial number)
https://www.iso.org/standard/73846.html
międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny ISBD (ang. international standard bibliographic description); Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Biblio­tekarskich [International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)]
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Normy ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) można uzyskać w organizacjach normalizacyjnych będących członkami ISO, których wykaz dostępny jest pod adresem:
https://www.iso.org/members.html

Według tych norm publikacje dzielą się na dwie główne kategorie: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe.

4.3.1. Wydawnictwa zwarte

Zgodnie z normą ISO 2108:2017 (ISBN) wydawnictwo zwarte to wydawnictwo nieperiodycz­ne, publikowane jako całość w jednej części lub w kilku częściach (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie). Wydawnictwa zwarte mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie (książki drukowane w twardej lub miękkiej oprawie, książki na kasetach lub płytach CD i DVD, publikacje w języku Braille’a, publikacje w internecie, książki elektroniczne itp.).

Wydawnictwa zwarte wielotomowe składają się z określonej liczby osobnych tomów (wyjątkiem mogą być wydawnictwa zeszytowe). Wydawnictwa te są przewidziane i wydawane jako całość. Poszczególne części mogą mieć własne tytuły i informacje o odpowiedzialności.

Każdemu wydawnictwu zwartemu nadawany jest określony międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN (zob. pkt 4.4.1).

4.3.2. Wydawnictwa ciągłe

Zgodnie z normą ISO 3297:2020 (ISSN) wydawnictwo ciągłe to wydawnictwo rozpowszech­niane na dowolnym nośniku, publikowane w częściach – zwykle oznaczonych numerycznie lub chronologicznie – ukazujących się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, bez ustalonego z góry terminu zakończenia. Do wydawnictw ciągłych zalicza się również wydania stale aktualizowane.

Wydawnictwa ciągłe obejmują m.in.:

wydawnictwa periodyczne i seryjne, publikowane w następujących po sobie lub osobnych częściach, bez ustalonego terminu zakończenia, zwykle oznaczone numerami (gazety, czasopisma, magazyny drukowane lub elektroniczne, roczniki, np. sprawozdania czy informatory, serie wydawnictw zwartych);
wydania stale aktualizowane, których treść jest na bieżąco uaktualniana, bez ustalonego terminu zakończenia (bazy danych, uaktualniane na bieżąco wydawnictwa luźnokartkowe lub wydania internetowe, np. niniejszy Przewodnik w wersji online).
Uwaga:
Seria wydawnicza to zbiór osobnych publikacji, z których każda posiada własny tytuł, ale wszystkie są opatrzone wspólnym tytułem obejmującym całość serii (tzw. tytułem serii). Poszczególne publikacje mogą być oznaczone numerem lub nie.

Każdemu wydawnictwu ciągłemu nadawany jest określony międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych ISSN (zob. pkt 4.4.2).

4.3.3. Wydawnictwa ciągłe i zwarte

Niektóre publikacje będące częścią wydawnictwa ciągłego (np. roczniki i wydawnictwa zwarte wydane w ramach serii) można dodatkowo traktować jako wydawnictwa zwarte (np. w celu udostępnienia ich zarówno oddzielnie, jak i w prenumeracie).

Publikacje takie należy przede wszystkim uznać za wydawnictwa ciągłe i nadać im numer ISSN (tytuł serii). Następnie należy nadać im numer ISBN (tytuł tomu).

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona