ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.5. Wyliczenia

3.5.1. Znaki interpunkcyjne w wyliczeniach

1. Jeśli wyliczenia poprzedzone są formułą wprowadzającą, zdanie to kończy się dwukropkiem, nawet jeśli następuje po nim kolejna formuła wprowadzająca:

W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 92 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i)
lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c)
położeniem zakładu […];”.

2. Jeśli elementy wyliczenia poprzedzone są cyfrą bądź literą, oddziela się je średnikiem:

Artykułem 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste dyrektywy 77/388/EWG w szczególności nie są objęte:
1)
usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret jedenaste dyrektywy 77/388/EWG;
2)
usługi telekomunikacyjne […];
3)
dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:
a)
towarów, w wypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie;
b)
płyt CD-ROM […].

3. Jeśli elementy wyliczenia poprzedzone są tiret, oddziela się je przecinkiem:

Zmniejszenie kwoty płatności o 1 % za każdy dzień roboczy określone w art. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 nie ma zastosowania do pojedynczych wniosków lub zmian do nich, przekazanych do dnia:
6 czerwca 2005 r. właściwym organom Gujany Francuskiej,
19 czerwca 2005 r. […].

4. Elementów wyliczeń nie oddziela się z reguły żadnym znakiem interpunkcyjnym w tabelach i wykazach.

3.5.2. Wyliczenia aktów prawnych

Przy wyliczeniach aktów tego samego rodzaju i pochodzących z tej samej instytucji nie powtarza się nazwy tej instytucji:

(1)
Dyrektywy Komisji 2003/90/WE (3) i 2003/91/WE (4) zostały przyjęte w celu zagwarantowania, aby odmiany włączone przez państwa członkowskie do ich krajowych katalogów zgadzały się z […]

[…]

(3)
Dyrektywa Komisji 2003/90/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 7).
(4)
Dyrektywa Komisji 2003/91/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11).

Skrót lub akronim odnoszący się do Traktatu powtarza się z każdym numerem, ponieważ stanowi on integralną część numeru aktu:

[…] rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*) […]
[…] dyrektywy 94/35/WE i 94/36/WE […]

Zalecane jest wyliczanie aktów w porządku chronologicznym.

(*)
Od 1 stycznia 2008 r. zmienił się szyk tytułów aktów Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 31 grudnia 2007 r. instytucje te były wymieniane po numerze aktu, od 1 stycznia 2008 r. – ich miejsce znajduje się po określeniu rodzaju aktu.
Ostatnia aktualizacja: 25.5.2016
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona