ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.3. Przepisy zmieniające

3.3.1. Zmiany w tekście

1. Kiedy w akcie zmieniającym zastąpiony zostaje cały artykuł, nowy tekst zaczyna się od oznaczenia tego artykułu (poprzedzonego cudzysłowem otwierającym), wyjustowanego do lewego marginesu:

Art. 3 decyzji 2001/689/WE otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów zmywarki do naczyń oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2009 r.”.

Uwaga:

Cudzysłów otwierający zapisujemy pismem prostym, słowo Artykuł i jego numer – kursywą.

Po cudzysłowie zamykającym stawiamy znak interpunkcyjny odpowiedni dla danej jednostki redakcyjnej.

2. Kiedy zmiana dotyczy niższej jednostki redakcyjnej niż artykuł, oznaczanej graficznie [np. ustępu, punktu (oznaczanych cyframi), litery czy tiret], nowy tekst zaczyna się cudzysłowem otwierającym, po którym następuje to oznaczenie (numer ustępu lub punktu, litera, tiret itd.):

W rozporządzeniu (WE) nr 409/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 3 lit. g) otrzymuje brzmienie:
g)
»stan przetworzenia« oznacza sposób, w jaki ryba jest przechowywana (świeża, świeża solona oraz mrożona).”;
2)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe określone w załączniku II, III i IV stosuje się do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej.”.

Jeśli zastępowany jest tylko pierwszy akapit w ustępie, w nowym tekście nie podaje się numeru tego ustępu:

3)

art. 28 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Do każdego wniosku lub inicjatywy przedkładanej władzy prawodawczej przez Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej »Wysokim Przedstawicielem«) lub przez państwo członkowskie, które mogą mieć wpływ na budżet, włącznie ze zmianami liczby etatów, musi być dołączona ocena skutków finansowych regulacji oraz ocena przewidziana w art. 27 ust. 4.”.

3. Jeśli natomiast zastępowana jest jednostka redakcyjna nieposiadająca oznaczenia graficznego, tzn. tekst, który ma zostać zastąpiony, nie jest poprzedzony numerem, literą czy znakiem tiret, to – logicznie – w nowym tekście również takiego oznaczenia nie będzie:

1)

art. 19 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo, osobiście lub na odległość przy użyciu środków elektronicznych, w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję, oraz za świadczenie usług sprawozdawców w sprawie określonych zagadnień, zgodnie z załącznikiem III.”.

7)

art. 15 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Producenci wnoszą opłatę przed dniem 1 czerwca następującym po danym roku gospodarczym, w wysokości 500 EUR za tonę w odniesieniu do ilości cukru, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), co do których nie są w stanie przedłożyć dowodu zgodnego z wymogami danego państwa członkowskiego na to, że cukier został poddany rafinacji z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych.”.

4. Jeśli zmiana dotyczy zdania, nie cytuje się oznaczenia jednostki redakcyjnej, nawet jeśli przedmiotem zmiany jest pierwsze zdanie numerowanej (czy inaczej oznaczonej) jednostki:

c) ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy poważne naruszenie przepisów, jak określono w sekcji I pkt 1 załącznika VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009, wykryto na wspólnotowym statku rybackim, państwo członkowskie bandery gwarantuje, że po inspekcji statek rybacki pływający pod jego banderą wstrzymuje wszystkie działania połowowe.”.

Jeśli zmiana dotyczy części zdania (wyrażenia, słowa lub daty), nie powtarza się oznaczenia jednostki redakcyjnej, a zmianę wprowadza się zazwyczaj jednym zdaniem (a nie przez użycie formuły wprowadzającej i podanie zmiany w odrębnym akapicie; zob. pkt 5 lit. a) poniżej):

W art. 7 decyzji 2005/692/WE datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2012 r.”.
Uwaga:
Ze względu na przejrzystość tekstu i w celu uniknięcia problemów związanych z tłumaczeniem, jeżeli zmiana wykracza poza prostą modyfikację daty lub cyfry, zaleca się podać nowe brzmienie całej jednostki redakcyjnej (artykułu, ustępu, litery, punktu czy tiret), zamiast wprowadzać czy skreślać zdanie albo jego część.

5. Brzmienie formuły wprowadzającej zależy od tego, czy zmiana jest tylko jedna, czy też jest ich więcej:

a)
jeśli jest więcej zmian, formuła wprowadzająca brzmi:
W rozporządzeniu (UE) 2017/745 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 1 ust. 2 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:
a)
[…];
b)
[…];
2)
w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
(i)
[…];
(ii)
[…].
b)
jeśli jest tylko jedna zmiana, formuła brzmi:

Art. 3 decyzji 2007/884/WE otrzymuje brzmienie:

„[…]”

(a nie:

W decyzji 2007/884/WE wprowadza się następujące zmiany:

Art. 3 otrzymuje brzmienie:).

6. Jeśli zmieniany jest załącznik, używa się jednej z poniższych formuł wprowadzających:

W załączniku […] wprowadza się następujące zmiany:

lub jeśli zmiany są wymienione w załączniku:

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Jeśli zostaje zastąpiony cały załącznik, używa się następującej formuły:

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Nowy tekst zostanie przedstawiony w następującej formie:

ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK

…………………………”

Więcej informacji na temat prezentacji typograficznej artykułów zmieniających – zob. Visual guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona