ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.1. Odniesienia do Dziennika Urzędowego

Odniesień do Dziennika Urzędowego dokonuje się przy użyciu jednej z trzech poniższych form:

Forma pełna

Tytuł w pełnej formie brzmi: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (zapisywany kursywą).

Formy tej używa się:

a)
w tekście:

Dwóch członków Komisji Odwoławczej i dwóch zastępców wyznacza Zarząd Urzędu po konsultacji z Radą Organów Nadzoru z listy wstępnie wyłonionych kandydatów zaproponowanej przez Komisję po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

b)
w formułach dotyczących wejścia w życie aktów prawnych:
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
c)
w sprostowaniach dotyczących danego Dziennika Urzędowego (zob. również Skrót).
Uwaga:
W dokumentach opublikowanych do 31 stycznia 2003 r. (włącznie) podaje się odniesienie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Forma skrócona

Tytuł w formie skróconej brzmi: Dziennik Urzędowy (zapisywany pismem prostym).

Formy tej używa się:

a)
w przypisach:
(1) Zob. s. … niniejszego Dziennika Urzędowego.
(1) Dotychczas nieopublikowane (nieopublikowana) w Dzienniku Urzędowym.
b)
w tekstach mniej formalnych.

Skrót

Skrótami tytułu są: Dz.U. L, Dz.U. L … I, Dz.U. C, Dz.U. C … A, Dz.U. C … E (publikacja zakończona 1 kwietnia 2014 r.), Dz.U. C … I.

Formy tej używa się:

a)
w przypisach wymieniających numer Dziennika Urzędowego:
(1) Dz.U. L 222 z 20.8.2008, s. 1.
(1) Dz.U. C 48 A z 24.2.2005.
b)
w tabelach:
Dz.U. L 345 z 23.12.2009, s. 18
c)
w sprostowaniach skrócona forma w nawiasach stosowana jest w spisie treści na okładce (zob. również Forma pełna).
Uwaga:

Odniesienia do Dziennika Urzędowego zmieniały się na przestrzeni czasu, w miarę powstawania nowych serii:

w Dziennikach Urzędowych sprzed 1 lipca 1967 r. stosuje się numerację ciągłą, a po numerze strony dodaje się dwie ostatnie cyfry danego roku:
Dz.U. 106 z 30.10.1962, s. 2553/62
od 1 lipca 1967 r. każdy Dziennik Urzędowy zaczyna się od strony nr 1:
Dz.U. 174 z 31.7.1967, s. 1
od 1 stycznia 1968 r. publikowane są serie L i C:
Dz.U. L 32 z 6.2.1968, s. 6
Dz.U. C 1 z 12.1.1968, s. 1
od 1 stycznia 1978 r. publikowana jest seria S:
Dz.U. S 1 z 7.1.1978, s. 1
od 1 stycznia 1991 r. publikowana jest seria C … A:
Dz.U. C 291 A z 8.11.1991, s. 1
od 31 sierpnia 1999 r. publikowana jest seria C … E (publikacja zakończona 1 kwietnia 2014 r.):
Dz.U. C 247 E z 31.8.1999, s. 28
od 1 stycznia 2016 r. publikowane są serie L … I i C … I:
Dz.U. L 11 I z 16.1.2016, s. 1
Dz.U. C 15 I z 16.1.2016, s. 1
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona