ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage A1 Grafische handleiding
van het Europese embleem

Raad van Europa • Europese Commissie

De Europese vlag

69 31

De Europese vlag is niet alleen het symbool van de Europese Unie, maar ook van de eenheid en de identiteit van Europa in bredere zin. De cirkel van gouden sterren staat voor de solidariteit en de harmonie tussen de volkeren van Europa.

Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten. Er zijn twaalf sterren omdat dit cijfer traditioneel een symbool is van perfectie, volledigheid en eenheid. De vlag blijft dan ook dezelfde, ongeacht de uitbreidingen van de EU.

De Europese vlag — de 12 sterren in een cirkel symboliseren de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

Geschiedenis van de vlag

Vanaf zijn oprichting in 1949 was de Raad van Europa zich ervan bewust dat Europa behoefte had aan een symbool waarmee de volkeren van Europa zich zouden kunnen identificeren. Op 25 oktober 1955 heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zich eenstemmig uitgesproken voor een azuurblauw embleem met een krans van twaalf gouden sterren. Op 8 december 1955 heeft het Comité van ministers deze Europese vlag goedgekeurd.

De Parlementaire Vergadering heeft enkele malen de wens te kennen gegeven dat de andere Europese organisaties dit Europese symbool zouden overnemen om te voorkomen dat de complementariteit, de solidariteit en het gevoel van eenheid van het democratische Europa door het bestaan van verschillende emblemen in het gedrang zouden komen.

Het initiatief voor het invoeren van een vlag voor de Europese Gemeenschap is uitgegaan van het Europees Parlement. Reeds in 1979 werd een voorstel voor een resolutie ingediend, naar aanleiding van de eerste algemene rechtstreekse verkiezingen voor het Parlement. In zijn in april 1983 aangenomen resolutie heeft het Parlement als communautaire vlag de door de Raad van Europa in 1955 aangenomen vlag aanbevolen. In juni 1984 heeft de Europese Raad van Fontainebleau gewezen op de noodzaak om de identiteit en het imago van Europa bij de burgers en in de wereld te versterken. Vervolgens heeft de Europese Raad van Milaan in juni 1985 het voorstel van het comité ad hoc “Europa van de burgers” (comité-Adonnino) tot het invoeren van een vlag door de Gemeenschap goedgekeurd. Aangezien de Raad van Europa ermee had ingestemd dat de Gemeenschap de door hem in 1955 gekozen Europese vlag zou gebruiken, hebben de Gemeenschapsinstellingen deze begin 1986 ingevoerd.

Zowel de Raad van Europa als de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de Europese vlag en het Europese embleem. Deze zijn het symbool bij uitstek geworden van de Europese identiteit en het verenigde Europa.

De Raad van Europa en de instellingen van de Europese Unie verheugen zich over de groeiende belangstelling die de vlag bij de burgers geniet. De Europese Commissie en de Raad van Europa zien erop toe dat dit symbool op waardige wijze gebruikt wordt en nemen in voorkomend geval de nodige maatregelen om op te treden tegen misbruik van het Europese embleem.

Inleiding

De onderhavige grafische aanduidingen zijn bedoeld om de gebruikers te helpen het Europese embleem correct te reproduceren. Hieronder vindt u de grondregels voor de opbouw van het embleem en aanwijzingen voor de genormaliseerde kleuren.

Symboolbeschrijving

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de eenheid van de Europese volkeren voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk vastgesteld op twaalf, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en volledigheid.

Heraldische beschrijving

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achtergrond.

Geometrische beschrijving

Het embleem heeft de vorm van een rechthoek waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde (verhouding 3:2). Twaalf gouden sterren, op regelmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een horloge. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.

Geometrische beschrijving

Kleurenregel

Embleem

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren:
Pantone Reflex Blue voor het oppervlak van de rechthoek en Pantone Yellow voor de sterren.
Het internationale kleurensysteem van Pantone is overal beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken door niet-professionals.

Kleuren
Vierkleurendruk

Een combinatie van de twee standaardkleuren van de vierkleurendruk is niet mogelijk. De vereiste kleuren moeten op basis van de vier beschikbare kleuren worden aangemaakt. Voor het Pantone Yellow kan 100 % Process Yellow worden gebruikt. Door 100 % Process Cyan te mengen met 80 % Process Magenta wordt een blauwe kleur verkregen die Pantone Reflex Blue zeer dicht benadert.

Internet

Pantone Reflex Blue komt in het web-palet overeen met de kleur RGB:0/51/153 (hexadecimaal: 003399) en Pantone Yellow met de kleur RGB:255/204/0 (hexadecimaal: FFCC00).

Afdruk in één kleur

Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek gezet.

Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue uiteraard), worden de sterren in negatief wit op een achtergrond van 100 % Reflex Blue geplaatst.

Reproductie in één kleur

Afdruk op gekleurde achtergrond

Het embleem wordt bij voorkeur tegen een witte achtergrond afgedrukt. Achtergronden met verschillende kleuren of met kleuren die niet bij het blauw passen, moeten worden vermeden. Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een WIT kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.

Reproductie tegen een gekleurde achtergrond

Voorbeelden van een foute weergave

1. Het embleem wordt ondersteboven weergegeven. Voorbeelden van onjuiste weergave
2. De sterren worden niet goed georiënteerd. Voorbeelden van onjuiste weergave
3. De sterren worden niet goed in de cirkel geplaatst: ze moeten geplaatst worden als de uren op een wijzerplaat. Voorbeelden van onjuiste weergave

Gebruik door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn uiteengezet in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa. Deze overeenkomst verscheen op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB C 271 van 8.9.2012, blz. 5).

In deze overeenkomst wordt bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat door dit gebruik

a)
niet de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;
b)
het publiek niet zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door, of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa;
c)
geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is.

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

Voor vragen over het gebruik van het Europese embleem, zie:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_nl#emblem

Verzoeken van niet-lidstaten

Raad van Europa
Directoraat “Legal Advice and Public International Law (Dlapil)”
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

U kan de originele documenten voor de reproductie downloaden op het volgende adres:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_nl.htm

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina