ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.4.2. Auteursrechtvermelding (reproductie- en/of hergebruikrecht)

In publicaties van de Europese Unie gaan de reproductierechten (zie punt 5.4.1) vergezeld van een toelichting (auteursrechtvermelding) waarin de graad van bescherming duidelijk wordt gemaakt.

NB:
Geen specificatie betekent dat het werk volledig beschermd is, behoudens de beperkingen gesteld bij de verschillende nationale wetgevingen en internationale overeenkomsten:
© Europese Unie, [jaar]

Algemene vermelding (overname)

Voor publicaties van de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie (met uitzondering van de Europese Commissie, die een eigen formulering hanteert) luidt de door het Publicatiebureau aanbevolen standaardvermelding als volgt:

© Europese Unie, [jaar]
Overname met bronvermelding toegestaan.

Indien nodig kan de standaardvermelding vergezeld gaan van aanvullende voorbehouden of waarschuwingen (zie punt 5.4.3).

Op respectievelijk 9 oktober 2017 en 16 april 2019 hebben de Raad en de Rekenkamer elk een besluit goedgekeurd betreffende het hergebruik van hun documenten. De formulering “hergebruik toegestaan” mag daarom worden gebruikt, zoals bij publicaties van de Commissie (zie hieronder). De drie voorwaarden die in punt 5.4.3 onder “Bij hergebruik” aan het hergebruiksprincipe zijn verbonden, worden altijd in een aangepaste formulering toegevoegd voor de Raad en de Rekenkamer. Ook de Rekenkamer mag haar publicaties beschikbaar stellen onder de Creative Commons CC BY 4.0-licentie.

Specifieke vermelding voor de Europese Commissie (hergebruik)

De Europese Commissie voert overeenkomstig Besluit 2011/833/EU van 12 december 2011 een beleid tot hergebruik van haar documenten uit.

Voor werken van de Europese Commissie, afgezien van enkele uitzonderingen (zie artikel 2 van het hierboven genoemde besluit) wordt in beginsel de hergebruikformule gebruikt. In overeenstemming met de bepalingen van dat besluit, dat voorziet in de mogelijkheid van aanvullende voorwaarden (zie punt 5.4.3), beveelt het Publicatiebureau aan om daarnaast de verplichting voor de gebruiker tot vermelding van de bron toe te voegen:

© Europese Unie, [jaar]
Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van de Europese Commissie is vastgelegd in Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).

De Commissie mag haar publicaties beschikbaar stellen onder de Creative Commons CC BY 4.0-licentie.

Neem bij vragen contact op met de voor auteursrecht verantwoordelijke dienst van het Publicatiebureau (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Laatste bijwerking: 21.4.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina