ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.4. Door het Publicatiebureau toegekende identificatienummers

Sinds 2001 fungeert het Publicatiebureau als officiële instantie voor de toekenning van de volgende identificatienummers aan publicaties van de instellingen, organen, agentschappen en andere instanties van de Europese Unie: ISBN (internationaal standaardboeknummer), ISSN (internationaal standaardnummer voor seriële publicaties en andere doorlopende bronnen) en DOI (digital object identifier). Deze internationale identificatienummers zijn bedoeld om publicaties in de hele wereld eenduidig en exclusief te registreren. Er wordt ook een intern identificatienummer (catalogusnummer) aan elk product (boeken, brochures, posters enz.) op elke informatiedrager (papier, elektronisch, cd/dvd enz.) toegekend.

Voor de auteursdiensten houdt de toekenning van een identificatienummer in dat zij twee fysieke kopieën van de uitgave bij het Publicatiebureau moeten afgeven en een elektronische versie (pdf) moeten sturen.

Bij elk verzoek om uitgave kent het Publicatiebureau automatisch identificatienummers toe.

4.4.1. Internationaal standaardboeknummer (ISBN)

Het Publicatiebureau kent aan elke monografie (zie punt 4.3.1) een internationaal standaardboeknummer (ISBN) toe.

De toekenning van een ISBN heeft geen betekenis of juridische waarde voor het eigendom van de rechten op het desbetreffende werk of voor de inhoud ervan.

Zodra aan een product een ISBN is toegekend, kan dit niet meer worden gewijzigd, vervangen of hergebruikt.

Een afzonderlijk ISBN is noodzakelijk:

voor elke taalversie van een publicatie,
voor elke afzonderlijke informatiedrager van een product (wanneer een publicatie in meerdere verschijningsvormen (pdf, HTML enz.) wordt gepubliceerd en aangeboden, krijgt elke verschijningsvorm een afzonderlijk ISBN),
voor elke afzonderlijke uitgave die aanzienlijke wijzigingen voor een of meer delen van een product bevat en ook als de titel is gewijzigd; er wordt daarentegen geen afzonderlijk ISBN toegekend aan een product waarvan noch de uitgave, noch de verschijningsvorm, noch de uitgever is gewijzigd, waarvan alleen de prijs is gewijzigd of bij kleine wijzigingen om bijvoorbeeld drukfouten te corrigeren,
voor elke nieuwe verschijningsvorm van een product (gebonden boek, ingenaaid boek, onlineversie enz.).

Bij een meerdelige publicatie krijgt elk deel een ISBN en wordt er een ISBN aan de serie als geheel toegekend. Het ISBN voor de gehele serie en dat van elk deel moeten op de achterzijde van de titelpagina van elk deel worden vermeld.

NB:
Ook aan een afzonderlijk hoofdstuk in een publicatie kan, als het een afgerond geheel vormt, een ISBN worden toegekend. Aan afzonderlijke delen (bijvoorbeeld een hoofdstuk) van monografieën, afzonderlijke oplagen of afzonderlijk aangeboden artikelen uit doorlopende bronnen kan eveneens een ISBN worden toegekend.

Bij een gezamenlijke uitgave of bij een coproductie die door twee of meer uitgevers afzonderlijk wordt uitgegeven, kan iedere uitgever zijn eigen ISBN toekennen en op de auteursrechtbladzijde vermelden. Op de publicatie mag echter slechts één ISBN in de vorm van een streepjescode worden vermeld.

Eindige losbladige publicaties (d.w.z. publicaties die slechts voor bepaalde tijd verschijnen) krijgen ook een ISBN. Losbladige publicaties die voortdurend worden bijgewerkt (integrerende bronnen) of de afzonderlijk bijgewerkte delen krijgen daarentegen geen ISBN toegekend.

Plaatsing en vermelding van het ISBN

Sinds 1 januari 2007 bestaat het ISBN, dat altijd op het voorwerp zelf moet zijn aangebracht, uit 13 elementen die in vijf segmenten zijn onderverdeeld, voorafgegaan door het letterwoord ISBN gevolgd door een spatie:

eerste segment: EAN-code (Europese artikelnummering) waarmee het artikel als “boek” wordt gedefinieerd (de momenteel beschikbare codes zijn 978 en 979),
tweede segment: identificatienummer van de groep (92 = internationale organisaties),
derde segment: identificatienummer van de uitgever (auteurscode),
vierde segment: identificatienummer van de titel in de productie van de uitgever,
vijfde segment: controlecijfer.
ISBN 978-92-79-00077-5
Gedrukte publicaties

Bij gedrukte publicaties moet het ISBN op de achterzijde van de titelpagina worden vermeld samen met alle andere identificatienummers (zie bijvoorbeeld in punt 5.3.1). Als dat niet mogelijk is, moet het onderaan op de titelpagina worden vermeld of aan de auteursrechtvermelding worden toegevoegd.

Het ISBN moet ook onderaan op de rug van de omslag (en onderaan op de boekomslag) worden vermeld (zie bijvoorbeeld in punt 5.1.1).

NB:
In coproducties mag het ISBN van de coproducent ook onderaan op de rug van omslag IV en/of onderaan op de boekomslag worden vermeld in de vorm van een streepjescode.
Elektronische publicaties en andere vormen van niet-gedrukte producten

Bij onlinepublicaties moet het ISBN op het titelscherm of een overeenkomstig scherm en/of op het scherm met de auteursrechtvermelding staan.

Bij alle andere producten (cd-rom, dvd enz.) moet het ISBN zijn vermeld op een label dat permanent op het product is aangebracht of, als dat niet mogelijk is, onderaan op de rug van de permanente verpakking van het product (doosje, hoesje, houder enz.).

Het ISBN moet ook in de metagegevens van de publicatie of het product zijn opgenomen.

Zie ook quick reference guide.

Wanneer een publicatie verschillende verschijningsvormen kent en deze als één pakket worden aangeboden, is slechts één ISBN vereist; als de verschillende verschijningsvormen afzonderlijk worden verspreid, moet aan elke versie een ISBN worden toegekend. Bovendien moeten alle ISBN-nummers samen op alle versies worden vermeld, met een verkorte vermelding van de verschijningsvorm, zoals in het volgende voorbeeld:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

Het ISBN moet ook op al het bij de publicatie gevoegde materiaal worden vermeld.

Nuttige links voor het ISBN

Internationaal ISBN-bureau:
https://www.isbn-international.org (en)

Handleiding voor ISBN:
https://www.isbn-international.org/sites/default/files/ISBN%20Manual%202012_Nederlands.pdf

ISBN-handboek:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (en)

Veelgestelde vragen over het ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (en)

EAN.UCC-systeem:
https://www.gs1.org/ (en)

ISO 2108:2017: international standard book number (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (en)

De ISO-normen zijn verkrijgbaar bij de ISO-leden, die te vinden zijn op:
https://www.iso.org/members.htm (en)

4.4.2. Internationaal standaardnummer voor seriële publicaties (ISSN)

Doorlopende bronnen (seriële publicaties en lopende integrerende bronnen — zie punt 4.3.2) krijgen een internationaal standaardnummer voor seriële publicaties (ISSN) dat door het Publicatiebureau wordt toegekend.

De toekenning van een ISSN heeft geen betekenis of juridische waarde voor het eigendom van de rechten op het desbetreffende werk of voor de inhoud ervan.

Er wordt een uniek ISSN toegekend:

voor de totale verschijningsduur van een titel,
voor elke taalversie,
voor elke uitgave (maandelijks, wekelijks enz.),
voor elke afzonderlijke informatiedrager.

Bij een meerdelige doorlopende bron krijgt de sleuteltitel een ISSN, ongeacht het aantal delen waaruit deze bestaat. Ook aan een collectie monografieën als zodanig kan een ISSN worden toegekend (waarbij elk deel van de collectie dan een ISBN krijgt).

Het ISSN is permanent aan een sleuteltitel verbonden, die door het ISSN-netwerk op het moment van registratie van de bron wordt gecreëerd. De sleuteltitel is voor elke specifieke doorlopende bron uniek.

Er moet een nieuw ISSN (en een nieuwe sleuteltitel) aan een doorlopende bron worden toegekend:

bij elke aanzienlijke wijziging van de titel,
bij elke wijziging van de informatiedrager.

Aan elk supplement of elke eventueel bij een doorlopende bron gevoegde subreeks moet een eigen ISSN (en dus een specifieke sleuteltitel) worden toegekend.

Plaatsing en vermelding van het ISSN

Een ISSN bestaat uit twee door een koppelteken gescheiden segmenten van vier cijfers (Arabische cijfers) voorafgegaan door het letterwoord ISSN gevolgd door een spatie. Het laatste element (controle-element) kan een X zijn:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

Het ISSN moet duidelijk op of in de eerste aflevering van een seriële publicatie zijn vermeld en ook op of in elke volgende aflevering en op of in elke versie van een lopende integrerende bron.

Wanneer naast het ISSN nog een ander identificatienummer wordt vermeld (zoals een ISBN bij een deel van een collectie), moeten beide nummers samen worden vermeld, waarbij elk nummer met het eigen letterwoord wordt aangeduid (ISBN, ISSN, DOI enz.).

Als een doorlopende bron meer titels heeft (zoals de titel van de hoofdcollectie en de titels van de subcollecties) en dus meerdere ISSN-nummers krijgt, moeten alle ISSN-nummers op deze bron worden aangebracht, waarbij bijvoorbeeld aan de hand van de volledige of verkorte titel tussen haakjes een onderscheid wordt gemaakt.

Zie ook quick reference guide.

Bij een publicatie op verschillende informatiedragers (waarbij verschillende ISSN-nummers en sleuteltitels worden toegekend) kunnen de met elkaar verband houdende ISSN-nummers op de doorlopende bronnen worden vermeld en van elkaar worden onderscheiden, zoals in het volgende voorbeeld:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Bij een gedrukte publicatie moet het ISSN op elke editie in de rechterbovenhoek van de omslag worden vermeld of, als er geen omslag is, in ieder geval duidelijk en goed zichtbaar, bij voorkeur in deze volgorde: op de titelpagina, in de publicatietitel, in het impressum, op de achterpagina, in de colofon of op de redactionele pagina’s.

Bij publicaties op een elektronische informatiedrager (onlinepublicaties, cd-rom enz.) moet het ISSN op het titelscherm of, als er geen titelscherm is, in het hoofdmenu worden vermeld, en indien mogelijk op een label dat permanent op de publicatie is aangebracht. Als het ISSN niet op het product of het label kan worden vermeld, moet het op de houder worden aangebracht.

Bij onlinebronnen moet het ook in de metagegevens (in het identificatieveld) worden vermeld.

ISSN-L

Volgens ISO-norm 3297:2020 (ISSN) wordt aan een doorlopende bron (zie punt 4.3.2) een ISSN-L toegekend om de verschillende fysieke informatiedragers van de desbetreffende bron, ongeacht het aantal informatiedragers, aan elkaar te koppelen (elke informatiedrager krijgt daarnaast een eigen ISSN).

Het ISSN-L bestaat uit twee door een koppelteken gescheiden groepen van vier cijfers, voorafgegaan door het letterwoord ISSN-L gevolgd door een spatie:

ISSN-L 0251-1479

Een ISSN-L moet worden gewijzigd, wanneer de titels van alle fysieke informatiedragers van een bron tegelijkertijd een aanzienlijke wijziging ondergaan. Elke afzonderlijke informatiedrager krijgt dan een nieuw ISSN en de hele reeks een nieuw ISSN-L.

Nuttige links voor het ISSN

Internationaal ISSN-bureau:
https://www.issn.org (en)

ISSN-handboek:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (en)

ISO 3297:2020: international standard serial number (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (en)

ISO-normen zijn verkrijgbaar bij de ISO-leden, die te vinden zijn op:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.3. Digital object identifier (DOI)

DOI (digital object identifier) is een identificatiesysteem voor producten in een digitale omgeving om hyperlinks blijvend te maken. Het kan worden gebruikt voor:

een gehele publicatie,
een foto,
een tabel,
een hoofdstuk enz.

Elke DOI is uniek en blijvend. De DOI blijft gedurende de gehele levensduur van een document daaraan verbonden en als een document van internet wordt verwijderd, wordt de DOI niet opnieuw gebruikt.

Het DOI-nummer bestaat uit twee delen, gescheiden door een schuine streep. Het moet als volgt worden weergegeven (voorafgegaan door het letterwoord “doi” in kleine letters gevolgd door een dubbelepunt zonder spatie):

doi:10.2788/14231

Het DOI-nummer wordt in principe op dezelfde plaats aangebracht als het ISBN of ISSN.

Nuttige links voor de DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (en)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (en)

DOI Name Information and Guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (en)

4.4.4. Catalogusnummer

Naast de internationale identificatienummers krijgen alle door het Publicatiebureau geproduceerde publicaties een intern identificatienummer, namelijk een catalogusnummer.

Dit is een intern administratiemiddel van het Publicatiebureau, dat voor de verspreiding wordt gebruikt. Het is onder meer bedoeld om publicaties in catalogi op te nemen. Het wordt ook in verschillende informaticatoepassingen als identificatiesleutel gebruikt.

Het catalogusnummer staat op de achterkant van de omslag, in de rechterbovenhoek; als er geen omslag is, moet het duidelijk zichtbaar op de publicatie zijn aangebracht.

Laatste bijwerking: 29.3.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina