ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.2.3. Opstellen van de tekst

Richtlijnen voor het tikken

Om de werkmethoden vóór productie (op papier, cd/dvd, internet enz.) te optimaliseren moeten de volgende punten worden gerespecteerd:

Algemeen
Doorlopend tikken (zonder opmaak, d.w.z. zonder returns e.d.).
Geen regels uitvullen en geen woorden aan het einde van de regel afbreken.
Spaties bij interpunctie: zie punt 6.4.
Logische en samenhangende verwerking van de tekst (gebruik dezelfde parameters voor identieke onderdelen van een tekst).
Speciale
tekens
Gebruik de beschikbare speciale tekens.
Translitteratie is niet toegestaan (niet “ss” i.p.v. “ß”, “ue” i.p.v. “ü” enz.).
Voor de cijfers 1 en 0 moeten de juiste toetsen worden gebruikt en niet de letters l en O.
Gebruik voor het beletselteken […] geen drie puntjes, maar de toetsencombinatie Alt 0133 of Ctrl-Alt-punt (.).
Cijfers
Voor getallen die een hoeveelheid weergeven: groepen van drie cijfers, gescheiden door een vaste spatie (geen punt!) (bv. 300 000).
Voor getallen die een nummering weergeven, zoals data, paginering enz.: geen spaties (bv. 1961, blz. 2064).
Decimale getallen krijgen een komma (geen punt!) (bv. 13,6).
Voor regels voor het schrijven van getallen: zie ook punt 10.5.
Vaste spaties
Geven aan dat een groep van tekens één blok vormt en dus niet mag worden afgebroken.
Mogen o.a. worden gebruikt in combinatie met leestekens (zie punt 6.4) en in de volgende gevallen:
nr.• PB L• 10•000
blz.• PB C• de heer C.•M. Dupont
NB:
In Word typt men een vaste spatie met Alt 0160 of Ctrl-Shft-spatiebalk.
Grafieken,
afbeeldingen
en tabellen
Voeg grafieken en afbeeldingen met een hoge resolutie in aparte bestanden bij.
Controleer de reproductie of auteursrechten van de afbeeldingen en illustraties.
Geef de plaatsing van de afbeelding of grafiek aan met een duidelijke code (<IMAGE1>, <GRAPH1>, <TABLE1> enz.).
Lever Excel-bestanden apart aan.
Aanhalingstekens
Gebruik de voor het Nederlands correcte aanhalingstekens:
Alle niveaus “…” (Alt 0147/Alt 0148)
Apostrof
Gebruik de typografisch correcte apostrof ( of , afhankelijk van het gebruikte lettertype), die wordt verkregen met de toetsencombinatie Alt 0146, en niet de toets op het toetsenbord (').
Hoofdletters/
kleine letters
Typ nooit titels volledig in hoofdletters.
In het Frans worden, anders dan in het Nederlands, accenten op hoofdletters geplaatst (État, À enz.); zie ook punt 10.2.
Gebruik hoofdletters en kleine letters volgens de regels van deze schrijfwijzer (zie punt 10.2).
Voetnoten
Gebruik in Word uitsluitend de functie References/Insert footnote.
Bij kopij voor publicatie op papier is het in principe nutteloos en soms zelfs hinderlijk om de voetnootnummers handmatig opnieuw op te maken. Voorbeeld: Word creëert 1 — de correctoren passen (1) toe. De drukker neemt uitsluitend de functie Footnote over; hij moet dan alle voetnootnummers opnieuw opmaken volgens de regels van deze schrijfwijzer.
Duidelijke nummering van de noten in Arabische cijfers (andere tekens, asterisken of letters moeten worden vermeden, behalve in welbepaalde gevallen).
Gebruik geen noten met “Idem” of “Ibidem” (de opmaak van de gedrukte publicatie verschilt meestal van die van de kopij).
Een verwijzing naar een voetnoot (met inbegrip van de haakjes) wordt altijd mager en romein gezet, zelfs in teksten of titels die cursief of vet zijn.
Streepjes
Gebruik de gedachtestreep (Alt 0151) om de onderdelen van een opsomming in te leiden (deze regel geldt voor alle talen).
Gebruik eventueel de gedachtestreep in plaats van haakjes.
Titels
Gebruik geen handmatige opmaak, maar een stylesheet.
Als er geen specifieke stylesheet is, gebruik dan de stijlen van Word (Heading 1, Heading 2, Normal enz.).
Typ nooit titels volledig in hoofdletters.
NB:
Door de stijlen van Word te gebruiken kan na het intikken van de tekst automatisch een inhoudsopgave worden gecreëerd; bij het converteren in pdf om de tekst online te zetten vormen deze titels automatisch hyperlinks (bookmarks), die noodzakelijk zijn om lange pdf-documenten gemakkelijk online te kunnen raadplegen.

Overige aanbevelingen

Wanneer de kopij in verschillende delen wordt ingeleverd, wordt de auteur gevraagd bij de inlevering van het eerste deel een (desnoods voorlopige) inhoudsopgave te voegen, zodat de correctoren zicht hebben op het geheel.

De kopij wordt door de auteur nauwkeurig geverifieerd voordat deze naar het Publicatiebureau wordt gestuurd. Bij uitzondering mogen correcties worden aangebracht, die volkomen duidelijk, leesbaar en nauwkeurig moeten zijn. Omvangrijke correcties van de eerste drukproef moeten opnieuw worden ingetikt, hebben gevolgen voor de opmaak (wijzigen soms ingrijpend de paginering met alle gevolgen van dien) en maken soms extra drukproeven en correctie noodzakelijk (met als gevolg een langere productietermijn en hogere kosten).

Ten slotte moet men zich voor één manuscript zo veel mogelijk houden aan één softwareprogramma.

Laatste bijwerking: 15.2.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina