ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.1.3. Correctie bij het Publicatiebureau

De correctoren, die de te publiceren teksten met een frisse blik bekijken, controleren teksten op de talige en technische aspecten (correct taalgebruik, conventies, correcte typografie). Een corrector is echter geen revisor: hij moet de bedoelingen van de auteur respecteren, die zich als enige over de inhoud van de tekst mag uitspreken.

Kopijbewerking

De correctoren bewerken de kopij (typografische voorbereiding en lezing). Deze aan de productie voorafgaande fase is bedoeld om grammaticale en spelfouten te corrigeren en onnauwkeurigheden en inconsequenties te verhelpen zodat de boodschap van de tekst duidelijk overkomt. Ook de samenhang van alle elementen van de kopij wordt aandachtig bekeken. Alle onduidelijkheden of vragen worden in nauw overleg met de auteursdienst weggenomen.

De correctoren passen de tekst ook aan de interinstitutionele regels en conventies van deze schrijfwijzer aan.

NB:
Op verzoek of met voorafgaande toestemming van de auteursdienst kunnen ook verdergaande redactionele wijzigingen van de tekst worden uitgevoerd (eindredactie).

De door de auteursdienst aangebrachte paginering van de kopij wordt gecontroleerd en, indien nodig, aangevuld. Alle ontbrekende elementen van de kopij worden onmiddellijk gesignaleerd. Er wordt tevens nagegaan of de voetnoten en de verwijzing ernaar in de tekst met elkaar overeenstemmen.

De concordantie van de verschillende taalversies van de kopij valt onder de bevoegdheid van de auteursdienst. Het Publicatiebureau kan deze taak echter op zich nemen indien de auteursdienst hiervoor voldoende tijd laat.

De kopijbewerking is in de eerste plaats bedoeld om het zetten van de tekst te vergemakkelijken, zodat later extra kosten kunnen worden vermeden. De kwaliteit van de kopij die aan de drukker wordt geleverd, is van essentieel belang voor het vervolg van het productieproces. Wanneer een auteur zich bij de voorbereiding en de opstelling van de kopij strikt aan de richtlijnen houdt (zie punt 4.2) en toeziet op een perfecte kwaliteit van de tekst, kan hij de productiekosten beperken en het productieproces bespoedigen, omdat het akkoord voor afdrukken dan op basis van de eerste drukproeven kan worden gegeven.

Kopij van slechte kwaliteit kan aan de auteur worden teruggezonden.

Kopij van goede kwaliteit garandeert een snelle en hoogwaardige productie.

Drukproeven en auteurscorrecties

De drukproeven worden nagekeken door de correctoren die nagaan of de tekst met de geleverde kopij overeenkomt en of de voor elke taal gebruikelijke regels zijn toegepast. Tegelijkertijd wordt een set van de eerste drukproeven ter goedkeuring en voor het eventueel aanbrengen van auteurscorrecties aan de auteursdienst gestuurd.

De auteurscorrecties op de drukproeven moeten tot een minimum worden beperkt. De auteur moet de auteurscorrecties duidelijk en leesbaar aanbrengen (in het rood, goed zichtbaar, eventueel omcirkeld of in de marge; auteurscorrecties op een apart vel moeten worden vermeden), zodat de corrector niet het hele werk regel per regel opnieuw hoeft door te nemen.

De drukker beschouwt als auteurscorrectie — en factureert als dusdanig — elke correctie die afwijkt van de oorspronkelijke kopij (kwaliteitsverbeteringen, rectificaties, harmonisaties, aanpassingen of verhelderingen van onduidelijke of slecht voorbereide kopij enz.). In dit stadium mogen geen zinswendingen meer worden veranderd, mogen geen cijfers meer worden ingevoegd die op het laatste moment binnenkomen en recenter zijn dan de referentieperiode van de publicatie en mogen ook geen leestekens meer worden veranderd als dat niet echt nodig is.

Elke toevoeging of schrapping, of het nu om een komma of om een hele alinea gaat, is een auteurscorrectie en moet dus zo veel mogelijk worden vermeden, omdat dit tijdverlies en kosten met zich meebrengt. Deze kosten kunnen hoog oplopen en buiten alle proportie lijken. Een kleine wijziging kan het opnieuw zetten van een hele alinea en zelfs een nieuwe opmaak van verscheidene bladzijden of van de hele publicatie noodzakelijk maken, met mogelijke gevolgen voor de paginering, de inhoudsopgave of de verwijzingen in de tekst of in de index. Mochten dergelijke wijzigingen noodzakelijk blijken, dan moet de auteursdienst de gevolgen voor zijn rekening nemen.

Voor het zetwerk zijn over het algemeen twee drukproeven nodig. Bij de eerste drukproef wordt de tekst door de corrector volledig gelezen en vergeleken met de kopij. De corrector gaat na of alle elementen van de tekst aanwezig zijn en of alle typografische aanwijzingen zijn nageleefd. Bij de tweede drukproef wordt gecontroleerd of de correcties van de eerste proef juist zijn aangebracht. In principe zijn bij de tweede proef geen auteurscorrecties meer toegestaan.

Met het oog op de termijn dienen de auteursdiensten bij periodieke of dringende publicaties de uiterste datum voor het inleveren van de kopij te respecteren. Dit vergemakkelijkt niet alleen levering binnen de gestelde termijn, maar voorkomt tevens auteurscorrecties op het laatste moment en dus extra kosten.

Ten slotte zij erop gewezen dat het Publicatiebureau geen auteurscorrecties kan accepteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgevende diensten.

Laatste bijwerking: 4.1.2018
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina