ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.4. Volgorde van vermelden

3.4.1. Volgorde van de Verdragen

Sinds 1 december 2009 (datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) is de volgorde van vermelden, met name in de aanhalingen, als volgt:

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
NB:

Tot en met 30 november 2009 was de volgorde van vermelding van de Verdragen als volgt:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
(het EGKS-Verdrag liep af op 23 juli 2002)
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,
(dit Verdrag nam vaak de laatste plaats in bij de Verdragen, maar kon ook op de eerste plaats staan).

De volgorde van vermelding van de Gemeenschappen varieerde in de loop der jaren:

1)

tot eind 1997 varieerde de volgorde waarin de Gemeenschappen in de titel van de handelingen werden vermeld, elk jaar als volgt:

E(E)G, Euratom, EGKS:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, EGKS, E(E)G:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
EGKS, E(E)G, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2)
van 1998 tot en met 23 juli 2002 was de volgorde onveranderlijk als volgt:
E(E)G, EGKS, Euratom
3)
van 24 juli 2002 (na het aflopen van het EGKS-Verdrag) tot en met 30 november 2009 is de volgorde van vermelden van de Gemeenschappen als volgt:
EG, Euratom
4)
sinds 1 december 2009:
EU, Euratom

De benamingen “Europese Economische Gemeenschap” en “Europese Gemeenschap” zijn als volgt gebruikt:

voor de handelingen die vóór 1 november 1993 zijn vastgesteld: Europese Economische Gemeenschap of EEG;
voor de handelingen die sinds 1 november 1993 zijn vastgesteld: Europese Gemeenschap of EG;
Vermelding van Verdragen

Bij de eerste vermelding moet de volledige titel van het desbetreffende Verdrag worden gebruikt.

Bij latere vermeldingen:

1)
wordt het woord “Verdrag” gebruikt, indien in een en dezelfde tekst slechts één Verdrag wordt genoemd;
2)
wordt zo veel mogelijk de volledige titel van het desbetreffende Verdrag gebruikt, indien in dezelfde tekst verschillende Verdragen worden aangehaald. Desnoods wordt de verkorte vorm gebruikt:
“VEU” of “EU-Verdrag” voor het Verdrag betreffende de Europese Unie;
“VWEU” voor het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
“EG-Verdrag” voor het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
“Euratom-Verdrag” voor het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
“EGKS-Verdrag” voor het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
NB:
In 1999 (Verdrag van Amsterdam ) en 2009 (Verdrag van Lissabon) zijn de bepalingen van de Verdragen hernummerd. Het Hof van Justitie en de Rekenkamer hebben hun eigen manier om naar artikelen te verwijzen, afhankelijk van of ze naar een artikel van voor of van na de achtereenvolgende hernummeringen willen verwijzen.

3.4.2. Volgorde van bekendmaking

De volgorde waarin de instellingen of organen die de handeling vaststellen, in de rubrieken en onderafdelingen van het Publicatieblad (L- en C-serie) worden opgenomen, is als volgt:

vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten (al dan niet in het kader van de Raad bijeen),
Raad en vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
Europees Parlement,
Europese Raad,
Europees Parlement en Raad,
Raad,
Europese Commissie,
Hof van Justitie van de Europese Unie,
Europese Centrale Bank,
Rekenkamer,
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Europees Economisch en Sociaal Comité,
Europees Comité van de Regio’s,
Europese Investeringsbank,
Europese Ombudsman,
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,
instanties,
bij internationale overeenkomsten ingestelde organen.

In rubriek L III en rubriek C IV, onderafdeling “Informatie over de Europese Economische Ruimte”, is de volgorde van bekendmaking:

Gemengd Comité van de EER,
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA,
Permanent Comité van de EVA-staten,
Raadgevend Comité van de EER,
EVA-Hof.

Zie punt 9.5 voor de protocollaire volgorde en de verschillende benamingen van de instellingen, organen en instanties.

3.4.3. Landen

Zie punt 7.1 en de bijlagen A5 en A6 voor de benamingen, afkortingen en volgorde van vermelding van landen.

NB:
Wanneer naar internationale overeenkomsten wordt verwezen met staten waarvan de benaming is gewijzigd, moet de geldende benaming op het moment van ondertekening van de desbetreffende handelingen worden gebruikt in plaats van de nieuwe benaming.

3.4.4. Talen en meertalige teksten

Zie punt 7.2 voor de benamingen, afkortingen en volgorde van de talen en taalversies.

3.4.5. Munteenheden

Zie punt 7.3 en bijlage A7 voor de benamingen, afkortingen en volgorde van munteenheden.

Zie met name punt 7.3.3 voor de schrijfwijze van munteenheden.

Laatste bijwerking: 20.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina