ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.3. Wijzigingsbepalingen

3.3.1. Wijzigingen in de tekst

1. Wanneer een volledig artikel wordt vervangen, begint de nieuwe tekst met een aanhalingsteken en de aanduiding van het artikel, die tegen de linkermarge worden geplaatst:

Artikel 3 van Beschikking 2001/689/EG wordt vervangen door:

Artikel 3

De milieucriteria voor de productgroep vaatwassers en de daarmee verband houdende vereisten inzake beoordeling en toezicht zijn geldig tot en met 28 februari 2009.”.

NB:
Na het aanhalingsteken waarmee de tekst van het nieuwe artikel eindigt, volgt een punt ter afsluiting van de inleidende zin “Artikel 3 van Beschikking 2001/689/EEG wordt vervangen door:”.

2. De wijziging kan een onderverdeling van een artikel (lid, alinea of punt) betreffen. Bij een gemarkeerde onderverdeling (d.w.z. voorafgegaan door een nummer (van een lid of punt) of een leesteken (streepje) e.d.) bevat de nieuwe tekst de markering van de desbetreffende onderverdeling (nummer van het lid of punt, streepje enz.):

Verordening (EG) nr. 409/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)
In artikel 3 wordt punt g) vervangen door:
g)
“staat van verwerking”: de wijze waarop de vis wordt bewaard (vers, vers gezouten en bevroren);”.
2)

In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door:

1. De communautaire omrekeningsfactoren die in de bijlagen II, III en IV worden vastgesteld, zijn van toepassing om verwerkt gewicht aan vis om te zetten in levend gewicht aan vis.”.

Als slechts de eerste alinea van een lid wordt vervangen, wordt het nummer van het lid in de nieuwe tekst niet vermeld:

3)

In artikel 28, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

“Bij ieder voorstel of initiatief dat door de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (hierna “de hoge vertegenwoordiger”) of een lidstaat wordt ingediend bij de wetgevende autoriteit en dat gevolgen kan hebben voor de begroting, met inbegrip van een verandering in het aantal ambten, wordt een financieel memorandum gevoegd, alsmede de in artikel 27, lid 4, bedoelde evaluatie.”.

3. Bij een niet-gemarkeerde onderverdeling, d.w.z. als de te vervangen tekst niet door een nummer of teken wordt voorafgegaan, bevat de nieuwe tekst logischerwijze geen markering:

1)

In artikel 19 wordt de eerste alinea vervangen door:

“Leden van de wetenschappelijke comités, wetenschappelijke adviseurs uit de pool en externe deskundigen hebben recht op een vergoeding voor hun deelname, in persoon of op afstand langs elektronische weg, aan de vergaderingen van de comités, thematische workshops, werkgroepen en overige door de Commissie georganiseerde bijeenkomsten en evenementen, en voor hun werk als rapporteur voor een specifieke aangelegenheid, zoals bepaald in bijlage III.”.

7)

In artikel 15, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

“De producenten betalen vóór 1 juni na het betrokken verkoopseizoen een bedrag dat overeenstemt met 500 EUR per ton voor de in de eerste alinea, punt c), bedoelde hoeveelheden suiker waarvoor zij niet ten genoegen van de lidstaat kunnen aantonen dat de raffinage om gerechtvaardigde uitzonderlijke technische redenen heeft plaatsgevonden.”.

4. Wanneer de wijziging een zin betreft (zelfs de eerste zin van een lid) wordt de eventuele markering van onderverdeling niet herhaald:

In lid 4, wordt de eerste zin vervangen door:

“Indien een ernstige inbreuk in de zin van afdeling I, punt 1), van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 302/2009 wordt geconstateerd aan boord van een communautair vissersvaartuig, ziet de vlaglidstaat van dat vaartuig erop toe dat het betrokken vaartuig na de inspectie alle visserijactiviteiten stopzet.”.

Wanneer de wijziging een zinsnede (uitdrukking, woord enz.) betreft, wordt de markering van onderverdeling niet herhaald en vindt de vervanging in één enkele zin plaats (in plaats van met een inleidende formule gevolgd door een alinea; zie punt 5, a)):

In artikel 16 van Besluit 2011/44/EU wordt de datum “31 maart 2011” vervangen door “30 juni 2011”.
NB:
Met het oog op de duidelijkheid en om vertaalproblemen te voorkomen, verdient het aanbeveling om een artikel, een lid, een punt of een streepje in zijn geheel te vervangen in plaats van een zin of een zinsdeel in te voegen of te schrappen. Het vervangen van een datum of een cijfer levert echter geen problemen op.

5. De opmaak van de tekst is afhankelijk van het aantal wijzigingen:

a)
bij meerdere wijzigingen:
Verordening (EU) 2017/745 wordt als volgt gewijzigd:
1)
In artikel 1, lid 2, wordt de tweede alinea als volgt gewijzigd:
a)
[…];
b)
[…].
2)
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a)
lid 5 wordt als volgt gewijzigd:
i)
[…];
ii)
[…].
b)
bij één enkele wijziging:

Artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 585/2011 wordt vervangen door:

“[…]”

(en niet “Uitvoeringsverordening (EU) nr. 585/2011 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2 wordt vervangen door:”)

6. Wanneer een bijlage wordt gewijzigd, wordt de volgende inleidende formule gebruikt:

Bijlage … wordt als volgt gewijzigd:

of als de wijzigingen in de bijlage worden vermeld:

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Wanneer de bijlage in zijn geheel wordt vervangen, wordt de volgende formule gebruikt:

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

En de nieuwe tekst wordt als volgt weergegeven:

BIJLAGE
BIJLAGE

................................................”

Zie voor meer informatie over de typografische vormgeving van wijzigingsartikelen: Guide visuel — Règles typographiques du Journal officielPDF.

Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina