ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.2.3. Verwijzingen naar onderverdelingen van een handeling

1. De verschillende elementen van een dergelijke verwijzing worden in afnemende hiërarchische volgorde aangehaald; zij worden door een komma gescheiden en het laatste element wordt door een komma gevolgd:

artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening […]
in artikel 2 en artikel 3, tweede alinea, is vastgelegd dat […]
in artikel 2, tweede alinea, en artikel 3 is vastgelegd dat […]

2. Wanneer uitsluitend onderverdelingen van hetzelfde hiërarchische niveau worden vermeld, wordt de benaming niet herhaald:

de hoofdstukken I en II
de artikelen 1, 4 en 9
het eerste en derde streepje

Bij de vermelding van meerdere artikelen, leden en andere onderverdelingen die doorlopend zijn genummerd, moet onderscheid worden gemaakt tussen de formulering “de artikelen 2, 3 en 4” (waarbij elke toevoeging van een artikel bis, ter enz. is uitgesloten) en de formulering “de artikelen 2 tot en met 4” (inclusief alle wijzigingen). Tot en met drie onderverdelingen worden de nummers apart vermeld, vanaf vier onderverdelingen wordt “tot en met” gebruikt.

de artikelen 1, 2, 3, 8 tot en met 11, 13 en 14

3. Wanneer onderverdelingen met dezelfde benaming worden vermeld waarvan een of meer van lagere onderverdelingen vergezeld gaan, wordt die benaming voor elke onderverdeling herhaald:

artikel 2 en artikel 3, lid 1, van Verordening […]
(en niet de artikelen 2 en 3, lid 1, van Verordening […])
artikel 2, artikel 5, leden 2 en 3, en de artikelen 6 tot en met 9 van Verordening […]
(en niet de artikelen 2, 5, leden 2 en 3, en 6 tot en met 9 van Verordening […])
en met name artikel 1, lid 1, onder b), en lid 3, onder c), […]
(en niet en met name artikel 1, lid 1, onder b), en 3, onder c), […])

4. Herhaling van het woord “punt” moet worden vermeden:

in punt 1, onder a)
in punt 1.4, onder a) tot en met d), f) en g), punten 1.5 tot en met 1.8 en punt 1.10, onder b)
in punt 2, onder a), i)
in punt 2.3, onder b), ii) tot en met v) en vii), punt 2.3, onder c) en d)
in titel A, punt 2, onder a), i), van de bijlage […]
(en niet in punt 2, punt a), punt i), van de bijlage […])

5. De onderverdeling in kleine Romeinse cijfers die volgt na “onder”, wordt niet voorafgegaan door het woord “punt”:

in artikel 1, onder c), iii), van Richtlijn 92/43/EEG

6. Om naar een bijlage te verwijzen worden de volgende formuleringen gebruikt:

 […] gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand […]
(en niet in de bijlage van deze verordening)
Bijlage I wordt vervangen door de tekst van bijlage I bij dit besluit.
in bijlage II, deel A, punt 1 en punt 2, onder a) tot en met d), deel C, punt 3, onder a), b), d), f) en h) tot en met k), en punt 6, en deel D, punten 5 tot en met 9, 11 en 12, bij deze verordening

De tekst van internationale overeenkomsten wordt niet als bijlage vermeld:

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina