ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

1.3.3. Inhoud

C I — Resoluties, aanbevelingen en adviezen

Deze rubriek omvat:

resoluties (bijvoorbeeld: resoluties (niet-wetgevingsresoluties) van het Europees Parlement, resoluties van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, resoluties van de Raad, resoluties van het Europees Economisch en Sociaal Comité, resoluties van het Europees Comité van de Regio’s …);
aanbevelingen (bijvoorbeeld: aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, aanbevelingen van de Raad, aanbevelingen van de Commissie, aanbevelingen van de Europese Centrale Bank …);
niet-verplichte adviezen (bijvoorbeeld: advies van de Raad, advies van de Commissie, advies van de Europese Centrale Bank, advies van de Rekenkamer, advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, advies van het Europees Comité van de Regio’s, advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming …).

Binnen elk van deze categorieën worden de documenten opgenomen in volgorde van publicatie (zie punt 3.4.2).

C II — Mededelingen

Deze rubriek omvat:

interinstitutionele akkoorden (met inbegrip van de besluiten tot wijziging van deze akkoorden); het zijn de instellingen die bepalen of deze akkoorden, afhankelijk van hun context, hun reikwijdte en hun gevolgen, in de L-serie of de C-serie worden bekendgemaakt;
gemeenschappelijke verklaringen;
mededelingen van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie (bijvoorbeeld: bepaalde besluiten van het Europees Parlement, mededelingen van de Raad, bepaalde besluiten van de Commissie, mededelingen van de Commissie, gemeenschappelijke rassenlijsten voor landbouwgewassen en groentegewassen, toelichting op de gecombineerde nomenclatuur (GN), de uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur, besluiten om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie, voorafgaande aanmelding van een concentratie, goedkeuring van staatssteun, besluiten van beheersorganen, inleiding van een procedure …).

Binnen elk van deze categorieën worden de documenten opgenomen in volgorde van publicatie (zie punt 3.4.2).

C III — Voorbereidende handelingen

Deze rubriek omvat:

initiatieven van de lidstaten;
voorbereidende handelingen van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie (bijvoorbeeld: wetgevingsresoluties, standpunten en resoluties van het Europees Parlement, standpunten van de Raad, verplichte adviezen en aanbevelingen van de Europese Centrale Bank, verplichte adviezen van de Rekenkamer, verplichte adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité, verplichte adviezen van het Europees Comité van de Regio’s …).

Binnen elk van deze categorieën worden de documenten opgenomen in volgorde van publicatie (zie punt 3.4.2).

C IV — Informatie

Deze rubriek omvat:

informatie afkomstig van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie (bijvoorbeeld: verklaringen van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, handelingen van de Raad, besluiten van de Raad, jaarverslagen van de Raad, verslagen betreffende het begrotings- en financieel beheer van de instellingen en organen van de Europese Unie, notulen van de vergaderingen van het Europees Parlement, besluiten van het Europees Parlement, besluiten van de Commissie, mededelingen van de Commissie betreffende de benoeming van leden, omrekeningskoersen van de euro, samenvattingen van door de Europese Unie genomen besluiten met betrekking tot vergunning voor het op de markt brengen, benoeming van rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie, jaarverslag van de Rekenkamer, verslagen van de Rekenkamer, door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet, besluiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, handelingen van organen en instanties, reglementen van orde van organen en instanties …);
informatie afkomstig van de lidstaten (bijvoorbeeld: inlichtingen over toegekende staatssteun, openbaredienstverplichtingen, uittreksels van uitspraken van nationale rechters, overzicht van goederenvoorraden in de EU, diverse nationale procedures, lijsten van goederen …);
informatie over de Europese Economische Ruimte (met als volgorde: eerst de informatie afkomstig van de instellingen (Gemengd Comité van de EER, Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Permanent Comité van de EVA-lidstaten …), daarna de informatie afkomstig van de lidstaten van de EER of van de EVA);
informatie afkomstig van derde landen.

Binnen elk van deze categorieën worden de documenten opgenomen in volgorde van publicatie (zie punt 3.4.2).

C V — Bekendmakingen

Onder deze rubriek wordt het volgende bekendgemaakt:

bestuurlijke procedures (bijvoorbeeld: aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek, aanwerving, vacature, oproep tot het indienen van voorstellen, oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, bericht van inschrijving, leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken, reservelijsten …);
gerechtelijke procedures (mededelingen over zaken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, mededelingen over zaken van het EVA-Hof …);
procedures in verband met de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek (berichten betreffende antidumpingprocedures, voorstellen tot het seponeren van een klacht, berichten van inleiding van een antisubsidieprocedure, berichten betreffende compenserende maatregelen …);
procedures in verband met de uitvoering van het gemeenschappelijk mededingingsbeleid (staatssteun, voorafgaande aanmelding van een concentratie, standpunten van de regeringen van de lidstaten, ontvangstbevestiging van klachten …);
andere handelingen (bijvoorbeeld: berichten ter attentie van personen, groepen en organisaties die op een lijst staan, bekendmaking van een verzoek, samenvatting van bestekken, mededelingen over een openbare raadpleging, bericht van inschrijving, adviezen betreffende een door een lidstaat ingediend verzoek …).

Binnen elk van deze categorieën worden de documenten opgenomen in volgorde van publicatie (zie punt 3.4.2).

NB:
Niet-geratificeerde verdragen, geconsolideerde verdragen, alsmede wijzigingen in de Verdragen, worden bekendgemaakt in de C-serie (zonder vermelding van rubriek).
Laatste bijwerking: 25.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina