ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A9. pielikums Iestādes, struktūras, iestāžu kopējie dienesti un organizācijas – vairākvalodu saraksts

(6.5.2022.)

Šajā pielikumā ir a) tajā aplūkoto struktūru alfabētiskais rādītājs un b) vairākvalodu saraksts ar ekvivalentiem nosaukumiem dažādās valodās. Uzskaitīšanas kārtību sk. 9.5. punktā.

a) Alfabētiskais rādītājs

b) Vairākvalodu saraksts

BEREC atbalsta aģentūra

 

Civildienesta tiesa

 

Eiropadome

 

Eiropadomes priekšsēdētājs

 

Eiropas Administrācijas skola

 

Eiropas Aizsardzības aģentūra

 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

 

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums

 

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

Eiropas Banku iestāde

 

Eiropas Centrālā banka

 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 

Eiropas Darba iestāde

 

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs

 

Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra

 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

 

Eiropas Investīciju banka

 

Eiropas Investīciju fonds

 

Eiropas Izglītības fonds

 

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

 

Eiropas Jūras drošības aģentūra

 

Eiropas Komisija

 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

 

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

 

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

 

Eiropas Ombuds

 

Eiropas Parlaments

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

 

Eiropas Personāla atlases birojs

 

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

 

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

 

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

 

Eiropas Prokuratūra

 

Eiropas Reģionu komiteja

 

Eiropas Revīzijas palāta

 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

 

Eiropas Savienība

 

Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

 

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

 

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

 

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra

 

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts

 

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

 

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra

 

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

 

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

 

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

 

Eiropas Savienības Padome

 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs

 

Eiropas Savienības Satelītcentrs

 

Eiropas Savienības Tiesa / Tiesa
(iestāde/instance)

 

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

 

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

 

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra

 

Eiropas Vides aģentūra

 

Eiropas Zāļu aģentūra

 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

 

ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība

 

Euratom Apgādes aģentūra

 

Kopienas Augu šķirņu birojs

 

kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa”

 

kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

 

kopuzņēmums “Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3”

 

kopuzņēmums Fusion for Energy

 

kopuzņēmums “Global Health EDCTP3

 

kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva”

 

kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”

 

kopuzņēmums “Tīra aviācija”

 

kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis”

 

kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi”

 

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

 

Vienotā noregulējuma valde

 

Vispārējā tiesa

Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa