ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

10.2. Vārdu un vārdformu izvēle

10.2.1. Izņēmumi

Eiropas Savienības kopējo valūtu ES dokumentos latviski, tāpat kā citās valodās, sauc par “euro” un raksta taisniem burtiem. Svarīgi ir visā dokumentā konsekventi lietot vai nu saīsinājumu “EUR”, vai pilno nosaukumu “euro”.
ES dokumentos vienotas izpratnes un skaidrības labad citu tautību personu vārdus un uzvārdus atstāj to oriģinālajā rakstībā un izceļ, rakstot slīprakstā:
Mindaugas Pluktas
Daniela Kubičová

Ja oriģinālvalodā nelieto latīņu alfabētu, izmanto attiecīgajā valstī pieņemto transkripciju latīņu burtiem:

Anastasios Yiannaki

Izņēmums ir tiesību aktu un nolīgumu paraksti, kur parakstītājas institūcijas nosaukumu un parakstošās personas amatu raksta slīprakstā, bet parakstītāja vārdu un uzvārdu – oriģinālajā rakstībā taisniem burtiem (sk. 3.4.2. punktu):

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL
Tekstā svešvārdus un svešvalodu saīsinājumus raksta slīprakstā (piemēram, Euratom, COM, COL). Tomēr, ja tie ir ietverti dokumenta numurā, tos raksta taisniem burtiem:
Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2273/2004

10.2.2. Lietvārda locījumi

Nominatīva lietošanā tekstā raksturīgākā kļūda ir konstrukcijās ar vajadzības izteiksmi. Ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē lietvārds rakstāms nominatīvā:

jābeidz darbs, jāprecizē viedoklis

Ar ģenitīvu latviešu valodā nereti izsaka to pašu, ko citās valodās ar īpašības vārdu:

darba līgums, dienesta vēstule, zvejas rīki

Veidojot dažādus nosaukumus, neērti lietojamo konstrukciju ar prievārdu, piemēram, “par”, dažos gadījumos var aizstāt, izmantojot ģenitīvu:

“Likums par valodām” – “Valodu likums”
“Noteikumi par vārda un uzvārda rakstību” – “Vārda un uzvārda rakstības noteikumi”
piemaksa par steidzamību – steidzamības piemaksa
nodoklis no ienākuma – ienākuma nodoklis

Ja no lietvārda iespējams atvasināt īpašības vārdu (māls – mālains, ekonomika – ekonomisks), izvēloties kādu no tiem, ir svarīgi atšķirt katrā formā ietverto nozīmi un nozīmes nianses:

mūzikas raidījums – kurā raida mūziku, muzikāls raidījums – kurā ir mūzikas elementi; etnogrāfijas sektors – kur nodarbojas ar etnogrāfijas pētniecību, etnogrāfiskie motīvi – kuriem ir etnogrāfisks raksturs; ekonomikas attīstība – šīs nozares attīstība, ekonomiskā attīstība – ar ekonomiku saistītu jomu attīstība dažādās tautsaimniecības nozarēs, savukārt ekonomiska saimniekošana – taupīga saimniekošana

Citas valodas paraugs šādos gadījumos var maldināt. Iestāžu, uzņēmumu, organizāciju un to struktūrvienību nosaukumos latviešu valodā dodama priekšroka lietvārda ģenitīvam, nevis īpašības vārdam.

Ekonomikas fakultāte, profilakses nodaļa, ķīmijas laboratorija

Ģenitīvam ir priekšroka arī dažādos citos vārdu savienojumos, kuros ir tiešs attiecinājums uz kādu nozari:

ārpolitikas kurss, ekonomikas attīstība, statistikas pārskats

Tomēr iespējami arī izņēmumi, piemēram, Tehniskā universitāte. Vajadzības gadījumā var meklēt citus risinājumus.

Akuzatīva lietošanā visraksturīgākās kļūdas ir konstrukcijās ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē. Ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē saistās lietvārda nominatīvs. Savukārt, ja ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē saistīts cits darbības vārds nenoteiksmē, lietvārds lietojams akuzatīvā:

jāizskata iesniegtie projekti

bet

jāturpina izskatīt iesniegtos projektus

Lokatīvu lietišķajos rakstos bieži lieto dažādās konstrukcijās. Konstrukcijas ar pusprievārdiskiem lietvārdu lokatīviem no pārējā teksta nav jāatdala ar komatu:

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu esam paveikuši vairāk.
Saskaņā ar līgumu darbs jānodod mēneša beigās.
Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa