ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.4. Autortiesības

5.4.1. Reproducēšanas tiesības (paziņojums par autortiesībām)

Autortiesības ir autora vai izdevēja ekskluzīvas tiesības noteiktu laiku izmantot literatūras vai mākslas darbu.

Formalitātes par autortiesību aizsardzību ir izpildītas, ja vienas publikācijas visos eksemplāros norādīta attiecīga atsauce, ko sauc par autortiesību aizsardzības zīmi un kas paredzēta, lai informētu par to, ka autortiesību aizsardzība attiecībā uz konkrēto darbu ir nodrošināta:

© [tiesību turētāja nosaukums], [gadskaitlis]
Piemēram:
© Eiropas Savienība, 2018

Attiecībā uz Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām pastāv divu veidu autortiesības atkarībā no tā, vai struktūra, kurai pieder autortiesības, ir vai nav juridiska persona.

(a)

Iestādes un struktūras, kas nav juridiskas personas

Savienības iestāžu vai struktūru un saistīto starpiestāžu dienestu (piemēram, Publikāciju biroja) oficiālu publikāciju gadījumā autortiesības pieder Eiropas Savienībai kopumā, nevis katrai iestādei vai struktūrai atsevišķi, izņemot personas, kam ir juridiskas personas statuss (Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds):

© Eiropas Savienība, [gadskaitlis]

Pirms Lisabonas līguma īstenošanas, līdz 2009. gada 30. novembrim:
© Eiropas Kopienas, [gadskaitlis]

(b)

Subjekti, kas ir juridiskas personas

Iestādes un struktūras

Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Investīciju fondam ir juridiskas personas statuss un līdz ar to arī autortiesības:

© Eiropas Centrālā banka, [gadskaitlis]
© Eiropas Investīciju banka, [gadskaitlis]
© Eiropas Investīciju fonds, [gadskaitlis]
NB!
Ir jālieto pilnais nosaukums, nevis saīsinājums:
© Eiropas Centrālā banka, [gadskaitlis]
bet ne © ECB, [gadskaitlis]
Aģentūras (decentralizētas struktūras)

Decentralizētām organizācijām (aģentūrām; pilnu sarakstu sk. 9.5.3. punktā) ir juridiskas personas statuss, tāpēc kā autortiesību īpašnieka nosaukums jānorāda to nosaukums:

© Eiropas Vides aģentūra, [gadskaitlis]
NB!
Ir jālieto pilnais nosaukums, nevis saīsinājums:
© Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, [gadskaitlis]
vai arī:
© Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex), [gadskaitlis]
bet ne © Frontex, [gadskaitlis]
Ja autortiesības ir nodotas Eiropas Savienībai saskaņā ar līgumu vai citu juridisku dokumentu:
© Eiropas Savienība, [gadskaitlis]
Euratom

Dokumentos, kuri izstrādāti, piemērojot Euratom līgumu, un uz kuriem attiecas Euratom budžets, jānorāda tiem paredzētā autortiesību aizsardzības zīme:

© Eiropas Atomenerģijas kopiena, [gadskaitlis].

Tas attiecas, piemēram, uz dažādiem dokumentiem vai specializētiem izdevumiem atomenerģijas jomā, ko publicējis Kopīgais pētniecības centrs.

(c)

Norāde par gadu

Attiecībā uz Eiropas Savienības publikācijām konkrētas valodas darbam piešķirtā aizsardzība ir spēkā no pirmās publikācijas dienas. Tāpēc gads, kas jānorāda autortiesībās, nav gads, kurā publicēta iespējamā oriģinālā valodas versija, bet gan konkrētās valodas versijas izdošanas gads.

Ja darbu kādā valodā iespiež pirmo reizi, izdošanas gads un autortiesību gads ir identiski. Atkārtota metiena gadījumā autortiesību norāde paliek nemainīga. Turpretim, ja publicē jaunu izdevumu, autortiesību gadam jāatbilst jaunā izdevuma izdošanas gadam.

Ja tiek mainīts publikācijas formāts (piemēram, iespiestas grāmatas vietā tiek izdota elektroniska grāmata) un nav izdarītas nekādas izmaiņas, kā izdošanas gadu norāda sākotnējā izdevuma izdošanas gadu. Ja ir izdarītas būtiskas izmaiņas, tiek publicēts jauns izdevums, un tādā gadījumā publikācijā jānorāda ne tikai pirmā izdevuma (šajā piemērā – iespiestās grāmatas), bet arī jaunā izdevuma (šajā piemērā – elektroniskās grāmatas) izdošanas gads.

(d)

Grafiskie un mākslinieciskie elementi

Ja publikācija satur elementus (fotogrāfijas, ilustrācijas, diagrammas, tekstu u. c.), uz ko autortiesības pieder trešai personai, vai ja Eiropas Savienība nav ieguvusi visas tiesības uz publikāciju, skaidri jānorāda katra elementa avots un, ja vajadzīgs, izmantošanas nosacījumi. Autordienestiem (institūcijām, organizācijām, aģentūrām) jāsaņem rakstiska atļauja no šo elementu autortiesību īpašniekiem (sk. 5.4.4. punktu).

Autortiesības piemēro arī elektroniskām publikācijām un tādējādi visiem tekstiem, ko publicē internetā. Sk. arī paziņojumu vietni par autortiesībām portālā Europa (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_lv).

Attiecībā uz literāriem, mākslas vai zinātniskiem darbiem skatīt arī pamatnostādnes par ierēdņu tiesībām (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (Eiropas iestāžu darbiniekiem paredzēta iekšējā saite)).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar dienestu, kas Publikāciju birojā atbild par autortiesībām (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Pēdējoreiz atjaunināts: 19.4.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa