ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

4.4. Publikāciju biroja piešķirtie identifikatori

Kopš 2001. gada Publikāciju birojs darbojas kā oficiāla aģentūra turpmāk nosaukto identifikatoru piešķiršanā Eiropas Savienības iestāžu, struktūru, aģentūru un citu organizāciju publikācijām: ISBN (starptautiskais grāmatas standartnumurs), ISSN (starptautiskais seriālizdevumu un citu turpinājumresursu standartnumurs) un DOI (digitālais objekta identifikators). Šie starptautiskie identifikatori ļauj viennozīmīgi klasificēt publikācijas visā pasaulē. Visiem produktiem (grāmatas, prospekti, plakāti u. c.) jebkurā formātā (papīra, elektroniskā, CD/DVD u. c.) piešķir arī iekšējo identifikatoru – kataloga numuru.

Lai saņemtu identifikatoru, autordienestu pienākums ir iesniegt divus darba eksemplārus Publikāciju birojam, kā arī nosūtīt darba elektronisko versiju (PDF).

Kad iesniegts publicēšanas pieprasījums, birojs automātiski piešķir identifikatoru.

4.4.1. Starptautiskais grāmatas standartnumurs (ISBN)

Publikāciju birojs piešķir starptautisko grāmatas standartnumuru (ISBN) visām monogrāfiju publikācijām (sk. 4.3.1. punktu).

ISBN piešķiršanai nav nekādas juridiskas nozīmes vai vērtības attiecībā uz darba autortiesībām vai saturu.

Pēc ISBN piešķiršanas to vairs nevar ne mainīt, ne aizstāt, ne atkārtoti izmantot.

Atsevišķs ISBN nepieciešams:

katrai publikācijas valodas versijai,
katram atsevišķam produkta formātam (darbu publicējot versiju veidā dažādos formātos (PDF, HTML u. c.)),
katram atsevišķam izdevumam, kurā ietverti nozīmīgi grozījumi, kas ietekmē vienu vai vairākas tā daļas, kā arī tad, ja ir mainīts nosaukums; turpretim atsevišķs ISBN nav jāpiešķir, ja nav mainījies ne izdevums, ne forma, ne izdevējs, bet ir mainījusies tikai cena vai uz minēto produktu attiecas tikai nelieli grozījumi, piemēram, ir izlabotas iespiedkļūdas,
visām produkta formas izmaiņām (iesieta grāmata, brošēta grāmata, versija tiešsaistē u. c.).

Ja ir vairāki sējumi, ISBN piešķir katram sējumam un kopēju ISBN piešķir sējumu kopumam. Katra sējuma titullapas otrā pusē jānorāda kopējais ISBN un katra attiecīgā sējuma ISBN.

NB!
ISBN var piešķirt arī atsevišķai darba nodaļai, ja tā ir pabeigts kopums. ISBN var piešķirt arī atsevišķām daļām (piemēram, nodaļai) monogrāfijās, atsevišķām tirāžām vai rakstiem no turpinājumresursiem, kas pieejami atsevišķi.

Ja publikāciju divi vai vairāki izdevēji publicē kopīgi vai kā kopizdevumu, katrs izdevējs var piešķirt pats savu ISBN un to norādīt autortiesību lapā. Tomēr publikācijā parādās tikai viens ISBN svītrkoda veidā.

ISBN jāpiešķir arī publikācijām nomaināmās lapās ar konkrētu mērķi (proti, kuras nav paredzēts izdot neierobežoti ilgi). Turpretim ISBN nav jāpiešķir publikācijām nomaināmās lapās, kuras nepārtraukti atjaunina (integrēti resursi), vai atsevišķām atjauninātām daļām.

ISBN attēlojums un atrašanās vieta

Kopš 2007. gada 1. janvāra ISBN, kuram vienmēr jābūt norādītam, sastāv no 13 cipariem – tie izvietoti piecos segmentos, pirms kuriem atrodas abreviatūra ISBN, kam seko atstarpe.

1. segments: prefikss jeb EAN (Eiropas preču numerācijas) kods, kas definē “grāmatu” kā identificētu preci (pašreiz pieejami prefiksi 978 un 979).
2. segments: grupas identifikācijas numurs (92 = starptautiskās organizācijas).
3. segments: izdevēja identifikācijas numurs (autora kods).
4. segments: izdevēja izdevumu nosaukuma identifikācijas numurs.
5. segments: kontrolcipars.
ISBN 978-92-79-00077-5
Iespiesti izdevumi

Iespiestiem izdevumiem ISBN norādāms titullapas otrā pusē kopā ar pārējiem identifikatoriem (sk. piemēru 5.3.1. punktā). Ja tas nav iespējams, ISBN norādāms titullapas apakšējā daļā vai pievienojams norādei par autortiesībām.

Tas norādāms arī pēdējā vāka apakšējā daļā (un uz apvāka apakšējās daļas) (sk. piemēru 5.1.1 punktā).

NB!
Kopizdevumos līdzizdevēja piešķirtais ISBN var būt norādīts pēdējā vāka apakšējā daļā un/vai uz apvāka apakšējās daļas arī svītrkoda veidā
Elektroniskās publikācijas un citas neiespiestas produktu formas

Publikācijās tiešsaistē ISBN norādāms lapā, kurā redzams nosaukums vai tā ekvivalents, un/vai lapā ar autortiesību ziņām.

Visiem citiem produktiem (CD-ROM, DVD u. c.) ISBN jānorāda uz etiķetes, kas ir pastāvīgi novietota uz produkta, vai, ja tas nav iespējams, – produkta pastāvīgā iesaiņojuma (piemēram, kārbas, apvāka vai ietvara) aizmugures apakšējā daļā.

ISBN norādāms arī visos metadatos, kas ietverti publikācijā vai produktā.

See also the quick reference guide.

Ja publikācija pieejama dažādos formātos, bet pārdošanai tie savietoti kopā, jāpiešķir viens ISBN. Ja katrs formāts pieejams atsevišķi, piešķir atsevišķus ISBN. Turklāt katrā versijā jānorāda visi ISBN. Tos novieto kopā un pie katra saīsinātā formā uzrāda versiju. Piemēram:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN jānorāda arī uz visu veidu papildmateriāliem, ko izdod kopā ar publikāciju.

Noderīgas saites attiecībā uz ISBN

ISBN starptautiskā aģentūra:
https://www.isbn-international.org (angļu valodā)

ISBN rokasgrāmata:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (angļu valodā)

Biežāk uzdotie jautājumi par ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (angļu valodā)

EAN.UCC sistēma:
https://www.gs1.org/ (angļu valodā)

ISO 2108:2017 – starptautiskais grāmatas standartnumurs (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (angļu valodā)

ISO standartus var saņemt pie ISO dalībniekiem, kuru saraksts atrodams vietnē
https://www.iso.org/members.html (angļu valodā)

4.4.2. Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (ISSN)

Turpinājumresursi (seriālizdevumi un pastāvīgi integrējoši resursi, sk. 4.3.2. punktu) jāidentificē ar starptautisko seriālizdevumu standartnumuru (ISSN), ko piešķir Publikāciju birojs.

ISSN piešķiršanai nav nekādas juridiskas nozīmes vai vērtības attiecībā uz darba autortiesībām vai saturu.

ISSN ir unikāls, un to piešķir:

visam nosaukuma pastāvēšanas laikam,
katrai valodas versijai,
katram izdevumam (mēneša, ikgadējs u. c.),
katram atsevišķajam formātam.

Ja ir vairāki sējumi, ISSN piešķir galvenajam nosaukumam neatkarīgi no sējumu skaita. ISSN var piešķirt arī monogrāfiju sērijai (tad katram sērijas sējumam piešķir ISBN).

ISSN ir pastāvīgi saistīts ar galveno nosaukumu, ko ISSN tīkls izveido resursa reģistrācijas laikā. Katram atsevišķajam turpinājumresursam galvenais nosaukums ir unikāls.

Jauns ISSN (un jauns galvenais nosaukums) turpinājumresursam jāpiešķir šādos gadījumos:

nozīmīgas nosaukuma izmaiņas,
formāta izmaiņas.

Unikāls ISSN (un attiecīgi arī atsevišķs galvenais nosaukums) jāpiešķir arī visiem pielikumiem un apakšsērijām, ko izdod kopā ar turpinājumresursu.

ISSN attēlojums un atrašanās vieta

ISSN veido divi četrciparu (arābu cipari) segmenti – tos šķir defise, un pirms tiem ir abreviatūra ISSN, kurai seko atstarpe. Pēdējais elements (kontroles elements) var būt X.

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN jābūt skaidri norādītam sērijveida publikācijas pirmajā, kā arī katrā nākamajā izdevumā; tas pats attiecas uz katru pastāvīga integrējoša resursa versiju.

Ja ISSN ir kopā ar kādu citu identifikatoru (piemēram, sērijas sējuma gadījumā – ar ISBN), abi numuri jānorāda kopā, katru identificējot ar attiecīgo abreviatūru (ISBN, ISSN, DOI u. c.).

Ja kādam turpinājumresursam ar dažādiem nosaukumiem (piemēram, galvenās sērijas nosaukums un tās apakšsēriju nosaukumi) ir vairāki ISSN, uz minētā resursa jānorāda visi ISSN, atšķirot tos, piemēram, pēc pilnā vai saīsinātā nosaukuma iekavās.

See also the quick reference guide.

Ja publicē dažādos formātos (piešķirot dažādus ISSN un galvenos nosaukumus), saistītos ISSN uz turpinājumresursiem var norādīt, atšķirot tos citu no cita, kā norādīts turpmākajā piemērā:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Iespiestajiem darbiem ISSN jānorāda uz katra izdevuma vāka augšējā labajā stūrī vai, ja vāka nav, skaidri un labi redzamā vietā (prioritārā secībā): titullapā, uz apvāka, līdzstrādnieku un juridisko norāžu sarakstā, uz ceturtā vāka vai kataloga datu lapā.

Darbiem elektroniskā formātā (darbi tiešsaistē, CD-ROM u. c.) ISSN norādāms lapā, kurā redzams nosaukums, vai, ja tas nav iespējams, galvenajā izvēlnē un pēc iespējas uz visām etiķetēm, kas pastāvīgi piesaistītas publikācijai. Ja ISSN nav iespējams norādīt uz produkta vai tā etiķetes, tas norādāms uz iepakojuma.

Attiecībā uz resursiem tiešsaistē ISSN jānorāda arī metadatos (identifikācijas laukā).

Vienojošais ISSN (ISSN-L)

Saskaņā ar standartu ISO 3297:2020 (ISSN) vienojošo ISSN (ISSN-L) turpinājumresursiem (sk. 4.3.2. punktu) piešķir, lai sagrupētu dažādos konkrētā resursa formātus neatkarīgi no formātu skaita (katram formātam jābūt atsevišķam ISSN).

ISSN-L veido divas četrciparu grupas, kuras šķir defise un pirms kurām atrodas abreviatūra ISSN-L, kurai seko atstarpe.

ISSN-L 0251-1479

ISSN-L jāgroza, ja kāda resursa visu formātu nosaukumos vienlaikus tiek veiktas nozīmīgas izmaiņas. Tad katram atsevišķajam formātam piešķir jaunu ISSN un šiem formātiem kopā – jaunu ISSN-L.

Noderīgas saites attiecībā uz ISSN

Starptautiskais ISSN centrs:
https://www.issn.org (angļu valodā)

ISSN rokasgrāmata:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (angļu valodā)

ISO 3297:2020 – starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (ISSN):
https://www.iso.org/standard/73846.html (angļu valodā)

ISO standartus var saņemt pie ISO dalībniekiem, kuru saraksts atrodams vietnē
https://www.iso.org/members.html (angļu valodā)

4.4.3. Digitālais objekta identifikators (DOI)

Digitālais objekta identifikators (DOI) ir sistēma produkta identificēšanai digitālā vidē, lai nodrošinātu hiperteksta saišu pastāvību. To var piemērot:

publikācijai kopumā,
fotogrāfijai,
tabulai,
nodaļai u. c.

Katrs DOI ir unikāls un pastāvīgs. Piešķirtais DOI dokumentam ir visu tā pastāvēšanas laiku, un, ja dokumentu izdzēš, attiecīgo DOI atkārtoti neizmanto.

DOI numuru veido prefikss un sufikss, kurus šķir slīpsvītra. Tam jābūt šādā formātā (sākas ar abreviatūru “doi” (ar mazajiem burtiem), pēc kuras seko kols un nav atstarpes):

doi:10.2788/14231

Parasti tā atrašanās vietu nosaka saskaņā ar tādiem pašiem principiem kā ISBN un ISSN gadījumā.

Noderīgas saites attiecībā uz DOI

Starptautiskais DOI fonds (IDF):
https://www.doi.org (angļu valodā)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (angļu valodā)

DOI name information and guidelines (2009):
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (angļu valodā)

4.4.4. Kataloga numurs

Papildus starptautiskajiem identifikatoriem visiem Publikāciju biroja izdevumiem piešķir iekšējo identifikatoru – kataloga numuru.

Tas ir iekšējs Publikāciju biroja pārvaldības rīks, ko izmanto izplatīšanas vajadzībām. Ar tā palīdzību publikācijas kataloģizē katalogos. To izmanto arī kā identifikācijas atslēgu dažādās informātikas lietojumprogrammās.

Kataloga numuru iespiež uz ceturtā vāka augšējā labajā stūrī; ja vāka nav, numurs jānorāda uz darba labi redzamā vietā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa