ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.5. Saraksti

3.5.1. Punktu uzskaitījuma noformēšana

1. Ja uzskaitījums seko ievadfrāzei, tās beigās liek kolu, pat ja ievadfrāze ievada nākamo ievadfrāzi:

Regulu (EK) Nr. 1623/2000 groza šādi:
1)
regulas 92. pantu groza šādi:
a)
panta 2. punktu groza šādi:
i)
punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c)
(..)”

2. Uzskaitījumā iekļauto punktu numerācijai pirmajā līmenī izmanto mazos burtus ar iekavu aiz tiem, otrajā līmenī izmanto mazos romiešu ciparus ar iekavu aiz tiem, bet trešajā līmenī – arābu ciparus ar iekavu aiz tiem. Ceturtajā līmenī izmanto ievilkumus:

Šo direktīvu piemēro:
a)
(..):
i)
(..):
1)
(..):
(..).

Izņēmuma kārtā pantos par definīcijām un grozošajos noteikumos (sk. 3.3. punktu) punktus numurē, pirmajā līmenī izmantojot arābu ciparus ar iekavu aiz tiem, otrajā līmenī turpinot ar mazajiem burtiem ar iekavu aiz tiem, bet trešajā līmenī – izmantojot mazos romiešu ciparus ar iekavu aiz tiem.

3. Ja uzskaitījuma punkti ir apzīmēti ar skaitli vai burtu, pēc kura liek iekavu, punktus atdala ar semikolu. Ievilkumus atdala ar komatu:

Šo direktīvu piemēro:
a)
(..);
b)
(..):
i)
(..);
ii)
(..);
iii)
(..):
1)
(..);
2)
(..):
(..),
(..),
(..);
3)
(..)

4. Pēc uzskaitījuma punktiem tabulās vai sarakstos pieturzīmes var lietot vai arī nelietot.

3.5.2. Tiesību aktu uzskaitījums

Uzskaitot viena veida tiesību aktus, pieņēmējiestādes un tiesību akta veida nosaukumu neatkārto, ja tie ir vienādi:

(1)
Komisijas Direktīvas 2003/90/EK (3) un 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes (..)

(..)

(3)
Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).
(4)
Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).

Līguma(-u) nosaukuma abreviatūru atkārto pirms katra numura, jo tā ir neatņemama tiesību akta numura daļa:

(..) Regulās (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 (..)

Līdzīgi, uzskaitot direktīvas, lēmumus, ieteikumus utt., abreviatūru atkārto pie katra numura:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/35/EK un 94/36/EK

Vēlams tiesību aktus uzskaitīt hronoloģiskā secībā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 1.6.2021.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa