ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.3. Grozījumi

3.3.1. Grozījumi tekstā

1. Ja aizstāj veselu pantu, jauno tekstu sāk no kreisās malas ar panta nosaukšanu. Pirms panta numura liek pēdiņas:

Lēmuma 2001/689/EK 3. pantu aizstāj ar šādu:

3. pants

Ražojumu grupai “trauku mazgāšanas mašīnas” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2009. gada 28. februārim.”

NB!
Tā kā izdara tikai vienu grozījumu, aiz aizvērējpēdiņām neliek nekādu pieturzīmi.

2. Ja aizstāj numurētu apakšiedalījuma daļu (punktu, apakšpunktu, ievilkumu u. c.), pēdiņas liek pirms attiecīgā apakšiedalījuma apzīmējuma:

Regulu (EK) Nr. 409/2009 groza šādi:

1)
regulas 3. panta g) punktu aizstāj ar šādu:
g)
“apstrādes pakāpe” ir stāvoklis, kādā zivis tiek uzglabātas (svaigas, svaigi sālītas un saldētas).”;
2)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Apstrādātu zivju svara pārrēķināšanai zivju dzīvsvarā piemēro Kopienas pārrēķina koeficientus, kas noteikti II, III un IV pielikumā.”

Ja numurētā punktā aizstāj tikai pirmo daļu, jaunajā tekstā punkta numuru neietver:

3)

regulas 28. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Jebkuram priekšlikumam vai iniciatīvai, ko Komisija, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (turpmāk “Augstais pārstāvis”) vai dalībvalsts iesniedz likumdevējai iestādei un kas var ietekmēt budžetu, tostarp mainīt amata vietu skaitu, jāpievieno finanšu pārskats un 27. panta 4. punktā paredzētais novērtējums.”

3. Ja aizstājamais teksts nav numurēts, izmanto šādu formulējumu:

1)

lēmuma 19. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Zinātnisko komiteju locekļiem, zinātniskajiem padomdevējiem no grupas un ārējiem ekspertiem ir tiesības saņemt atlīdzību par līdzdalību komiteju sanāksmēs, tematiskajos semināros un darba grupās, un citās Komisijas rīkotajās sanāksmēs un pasākumos klātienē vai neklātienē ar elektronisko līdzekļu palīdzību, kā arī atlīdzību par referenta pienākumu veikšanu konkrētos jautājumos, kā paredzēts III pielikumā.”;

(..)
 
7)

regulas 15. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ražotāji līdz 1. jūnijam, kas seko attiecīgajam tirdzniecības gadam, maksā 500 EUR par tonnu tā cukura daudzuma, kurš minēts pirmās daļas c) punktā un par kuru tie nevar sniegt dalībvalstij pieņemamu pierādījumu, ka rafinēšana notikusi pamatotu un ārkārtēju tehnisku iemeslu dēļ.”

4. Ja aizstāj tikai daļu teksta struktūras vienības, apakšiedalījuma apzīmējumu neatkārto, pat ja aizstāj numurēta punkta pirmo teikumu:

panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja nopietns pārkāpums, kā tas noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 302/2009 VI pielikuma I iedaļas 1. punktā, tiek konstatēts uz Kopienas zvejas kuģa, karoga dalībvalsts nodrošina, ka pēc inspekcijas zvejas kuģis, kas peld ar tās karogu, izbeidz visas zvejas darbības.”

Ja grozījums attiecas tikai uz teikuma daļu (izteicienu, vārdu, datumu, daudzumu), apakšiedalījuma apzīmējumu neraksta un grozījuma tekstu raksta vienā rindā:

Lēmuma 2005/692/EK 7. pantā datumu “2010. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2012. gada 30. jūnijs”.
NB!

Skaidrības labad un lai novērstu sarežģījumus tulkojot, ieteicams grozījumus veikt, aizstājot veselas teksta vienības (pantu vai panta apakšiedalījuma vienību).

Sagatavojot šādus grozījumus, ir jāpārbauda un atbilstīgi jāsaskaņo locījums, piemēram: “[no] 2010. gada 31. decembra”.

5. Ievadfrāzes var būt dažādas atkarībā no tā, vai ir tikai viens vai vairāki grozījumi:

a)
ja ir vairāki grozījumi, ievadfrāze ir šāda:
Regulu (ES) 2017/745 groza šādi:
1)
regulas 1. panta 2. punkta otro daļu groza šādi:
a)
(..);
b)
(..);
2)
regulas 17. pantu groza šādi:
a)
panta 5. punktu groza šādi:
i)
(..);
ii)
(..).
b)
ja grozījums ir tikai viens, ievadfrāze ir šāda:

Lēmuma 2007/884/EK 3. pantu aizstāj ar šādu:

“(..)”

(nevis šāda:

Lēmumu 2007/884/EK groza šādi:

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:)

6. Izdarot grozījumus tiesību akta pielikumā, to formulē šādi:

(..) pielikumu groza šādi:

Vai – ja grozījumi ir izklāstīti pielikumā:

Regulas (ES) Nr. 2074/2005 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

Ja aizstāj visu pielikumu, tiesību akta pamatdaļā izmanto šādu formulējumu:

Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

Jauno tekstu noformē šādi:

PIELIKUMS
PIELIKUMS

……………………………………….”

Plašākai informācijai par grozošo pantu tipogrāfisko salikumu sk. rokasgrāmatu Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa