ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.3. Rašyba

Tekste prieš asmens pavardę rašoma ne „ponas“ ir „ponia“, o asmens vardo pirmoji raidė:

pranešėjas L. Petraitis, už regioninę politiką atsakinga D. Hübner

Kreipiantis laiškuose, rašant adresą prieš asmens vardą (vardo raidę) ir pavardę gali būti rašomos pareigos arba pagarbos žodis ar jo sutrumpinimas:

gerbiamam V. Laužikui, gerbiamajai D. Jurkienei, gerb. A. Vaitkui

Teisės aktų tekstuose, ypač lentelėse, žodžiai nekeliami į kitą eilutę, t. y. nededamas brūkšnelis.

Ženklas & visada keičiamas žodžiu „ir“.

10.3.1. Mažosios ir didžiosios raidės

Didžiosiomis raidėmis rašomi tikriniai daiktavardžiai (vardai, pavardės, geografiniai pavadinimai, vandens telkiniai ir t t.) ir kiti žodžiai pagal lietuvių kalbos didžiųjų raidžių rašybos taisykles (išsamiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 2 skyrių „Dėl didžiųjų raidžių rašymo“ (Valstybės žinios, 1997 07 02, Nr. 63-1490).

Institucijų pavadinimai

Aukščiausiųjų Europos institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, pavyzdžiui:

Europos Parlamentas
Europos Vadovų Taryba
Europos Sąjungos Taryba
Europos Komisija
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Audito Rūmai
Europos Centrinis Bankas

ES organų pavadinimų tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:

Regionų komitetas
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Europos investicijų bankas

Daugiau informacijos apie ES institucijų ir organų oficialiuosius pavadinimus galite rasti 9.5 punkte.

Dėmesio! Europos Bendrijos, bet Europos bendrija.

Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis:

Prancūzijos Ministrų Taryba
Didžiosios Britanijos Lordų Rūmai
Ispanijos Generaliniai Kortesai
Islandijos Altingas

Pareigų pavadinimai

ES institucijų, ES valstybių narių ir visų kitų užsienio valstybių valdžios įstaigų aukščiausiųjų vadovų pareigų visi žodžiai rašomi iš didžiosios raidės, pavyzdžiui:

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Europos Parlamento Pirmininkas J. Buzekas
Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso
Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy

Dokumentų pavadinimai

Ypatingos svarbos dokumentų pavadinimų visi žodžiai rašomi iš didžiosios raidės:

Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucija, Lietuvos Statutas, Europos Konstitucija

Konvencijų, tarptautinių susitarimų, įvairių kitų dokumentų pavadinimų pirmasis žodis paprastai rašomas didžiąja raide:

Žmogaus teisių konvencija
Pagrindinių teisių chartija
Stojimo aktas
Žalioji knyga dėl viešųjų paslaugų

Jei dokumentas (žalioji (baltoji) knyga, reglamentas, komunikatas, iniciatyva ir pan.) turi simbolinį pavadinimą (rašomas kabutėse), dokumento rūšį nurodantis žodis rašomas mažąja raide:

strategija „Europa 2020“
žalioji knyga „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“

Teisės aktų pavadinimai rašomi mažąja raide, kai prieš juos nurodoma juos priėmusi institucija:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Kai institucija nenurodoma, tačiau nurodomas teisės akto numeris ir (arba) pavadinimas, pirmuoju žodžiu tampantis teisės akto rūšies pavadinimas rašomas didžiąja raide:

Reglamentas (EB) Nr. 1725/2003
Direktyva 92/61/EEB

Kai keli vienos rūšies teisės aktai (kiekvienas su savo numeriu) įvardijami vienu nomenklatūriniu žodžiu, tas žodis rašomas mažąja raide:

reglamentai (EB) Nr. 349/97, (EB) Nr. 350/97, (EB) Nr. 351/97

Kai teisės akto tekste minimas tas pats teisės aktas (nenurodant numerio), jis rašomas mažąja raide:

šioje direktyvoje

Žodis priedas visada rašomas mažąja raide, tiek pavadinime po skaičiaus, tiek tekste:

I priedas; reglamento priedas

Rengdami tekstus Oficialiajam leidiniui, teiginių, esančių po teisės akto pavadinimu skliaustuose, pirmąjį žodį rašome didžiąja raide:

(Tekstas svarbus EEE)
(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

Skliaustuose esančius sutartinius sutrumpintus terminus ar pavadinimus rašome ir mažąja, ir didžiąja raide:

Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti supirkėjų ir pirmųjų perdirbėjų (toliau – patvirtinti operatoriai) tvirtinimo sistemą.
Ši byla susijusi su pasiūlytu veiksmu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (toliau – Susijungimo reglamentas) 4 straipsnį.
Atnaujinta: 2019 10 10
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis