ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.2.5. Priedėliai

Priedėlis – tai daiktavardis arba daiktavardinis junginys, frazė, paaiškinantys pažymimąjį žodį ir galintys jį atstoti (to negali pažyminys). Priedėlis turi būti suderintas su pažymimuoju žodžiu bent linksniu.

Po pažymimojo žodžio einantis išplėstas priedėlis išskiriamas kableliais:
Pirmasis kalbėjo Jánas Figelis, už švietimą ir mokymą atsakingas Komisijos narys.
Meksika, trečioji susitarimo šalis, įsipareigoja gerbti žmogaus teises ir laikytis susitarimo nuostatų.
Prieš pažymimąjį žodį einantis priedėlis kableliais neskiriamas:
Už švietimą ir mokymą atsakingas Komisijos narys Jánas Figelis teigė…
Trečioji susitarimo šalis Meksika įsipareigoja gerbti žmogaus teises ir laikytis susitarimo nuostatų.
Išskiriami priedėliai su jungiamaisiais žodžiais (kai kurie iš jų yra įterpiniai): arba, bent, būtent, daugiausia, dažniausiai, greičiausiai, ypač, kaip, kaip antai, labiausiai, pavyzdžiui, tai yra (ir t. y.), vadinamasis. Jungiamieji žodžiai (išskyrus įterpinius) atskirai neišskiriami:
Atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 673/2005, ypač į jo 3 straipsnį <…>
Tikslinga užtikrinti, kad su paslaugų teikėjais susijusi informacija būtų prieinama paslaugų gavėjams, tačiau paisant paslaugų teikėjų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, interesų.
Tarptautiniuose forumuose, kaip antai Pasaulio prekybos organizacijoje, 20 valstybių narių gali kalbėti vienu balsu.
Jums gali būti neaišku, kokios yra Jūsų, kaip Europos Sąjungos piliečio, teisės.
Svarbūs ir kiti skatinamieji veiksniai, kaip kad komercinė ir technologinė rizika.
Čia nepriklauso savitarna, tai yra pašto paslaugos, kurias atlieka fizinis ar juridinis asmuo.
Pastabos.

Po jungiamųjų žodžių kaip antai, būtent, tai yra gali būti rašomas dvitaškis, jei norima paryškinti išvardijimą, pavyzdžiui:

Abiem atvejais galioja pagrindiniai civilinio proceso principai, kaip antai(:) teisė kreiptis gynybos, kooperacija, koncentracija, viešumas ir kt.
Gylio galimybes lemia daugybė veiksnių, kaip antai(:) laivo greitis, bangų dydis, laivo dugno sunkumas, oro sąlygos ir daviklio vieta.


Po jungiamųjų žodžių kaip antai, būtent, tai yra nerašoma jokio skyrybos ženklo, jei po jų eina vienas arba du trys jungtuku sujungti pavyzdžiai:

Nustatytos horizontaliosios priemonės, kaip antai palyginamosios studijos, kad būtų įvertintas Bendrijos paramos poveikis.
Dėl išnaudotojiško piktnaudžiavimo, kaip antai kainų diskriminacijos ir pernelyg didelių kainų nustatymo, situacija gali tapti sudėtingesnė.


Tik jungiamasis žodis pavyzdžiui (ir jo santrumpa pvz.), einantis su aiškinamąja sakinio dalimi, išskiriamas iš abiejų pusių kaip įterpinys:

Tai aiškiai rodo, kad Bendrijos pramonei žalą daro ne mažėjantis vartojimas, o kiti veiksniai, pavyzdžiui, ilgalaikis ir didėjantis atitinkamų šalių kilmės prekių importas dempingo kaina.
Valstybės narės skatinamos bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų pabėgėlių vyriausiuoju komisaru ir Tarptautine migracijos organizacija.


Po jungiamojo žodžio pavyzdžiui rašomas dvitaškis prieš tris keturias ir daugiau aiškinamųjų išskaičiuojamųjų vienarūšių sakinio dalių arba kai pateikiamas ilgesnis teksto fragmentas, pavyzdžių sąrašas ir pan. Paprastai tokiu atveju sakinys ir baigiasi pavyzdžiu:

Dėl politinių priemonių paraiškas gali teikti ir kitos organizacijos, pavyzdžiui: akreditavimo agentūros, švietimo įstaigos ar organizacijos, privačios įmonės, pramonės ir verslo grupės, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų institutai ir profesinės organizacijos.


Tekste rekomenduojama rašyti nesutrumpintą žodį „pavyzdžiui“, o santrumpą „pvz.“ – lentelėse, skliaustuose, išnašose ir pan.

Atnaujinta: 2012 3 1
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis