ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.4. Leidinių biuro suteikti identifikatoriai

Nuo 2001 m. Leidinių biuras veikia kaip oficialioji įstaiga, Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų leidiniams priskirianti šiuos identifikatorius: ISBN (tarptautinį standartinį knygos numerį), ISSN (tarptautinį standartinį serijinių leidinių ir kitų tęstinių išteklių numerį) ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių). Šie tarptautiniai identifikatoriai naudojami viso pasaulio leidiniams aiškiai ir vienodai klasifikuoti. Visiems gaminiams (knygoms, lankstinukams, plakatams ir kt.), leidžiamiems visose laikmenose (popierinėje, elektroninėje, kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame skaitmeniniame diske ir kt.), taip pat priskiriamas vidaus identifikatorius (katalogo numeris).

Kad leidiniui būtų suteiktas identifikatorius, jį rengiančios tarnybos privalo pateikti Leidinių biurui dvi fizines leidinio kopijas ir atsiųsti elektroninę versiją (PDF formato).

Gavęs leidybos prašymą, Leidinių biuras iš karto priskiria identifikatorių.

4.4.1. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN)

Leidinių biuras tarptautinį standartinį knygos numerį (ISBN) suteikia kiekvienam monografiniam leidiniui (žr. 4.3.1 punktą).

ISBN suteikimas neturi jokios teisinės reikšmės ar vertės nei autoriaus teisių į leidinį, nei leidinio turinio požiūriu.

Kartą gaminiui suteikto ISBN negalima nei taisyti, nei keisti, nei naudoti pakartotinai.

Atskiro ISBN reikalaujama:

kiekvienai leidinio kalbinei versijai,
kiekvienai atskirai gaminio laikmenai (jeigu leidžiamos ir naudojamos įvairių formatų (PDF, HTML ir kt.) leidinio versijos, kiekvienai iš šių versijų turi būti priskiriamas atskiras ISBN),
kiekvienai atskirai laidai, kuria viena ar daugiau gaminio dalių keičiamos iš esmės, taip pat jei keičiama antraštė; tačiau atskiras ISBN neturi būti priskiriamas gaminiui, kurį leidžiant nei leidinys, nei pavidalas, nei leidėjas nepasikeitė, jei pakeista tik kaina arba padaryta tik mažų pakeitimų, pavyzdžiui, ištaisytos spausdinimo klaidos,
keičiant gaminio pavidalą (knyga kietais viršeliais, knyga minkštais viršeliais, elektroninė versija ir kt.).

Jei leidinys daugiatomis, ISBN priskiriamas kiekvienam tomui, o tomų rinkiniui suteikiamas bendras ISBN. Bendras ISBN ir kiekvieno tomo ISBN turi būti nurodyti kiekvieno tomo antraštinio lapo kitoje pusėje.

Pastaba.
ISBN taip pat gali būti suteiktas atskiram leidinio skyriui, jei šis sudaro baigtinį vienetą. Pagal ISBN taip pat gali būti atpažįstamos atskiros monografinių leidinių dalys (pavyzdžiui, skyriai), atskiri tęstinių išteklių tiražai arba jų straipsniai, kuriais galima naudotis atskirai.

Jeigu leidinį kartu arba vienu metu leidžia du ar keli leidėjai, kiekvienas leidėjas gali priskirti savo ISBN ir nurodyti jį autoriaus teisių puslapyje. Tačiau tik vienas ISBN leidinyje turi būti pateikiamas kaip brūkšninis kodas.

ISBN taip pat turi būti suteiktas įdėtinių lapų leidiniams, kurių leidimo pabaiga iš anksto nustatyta (t. y. kuriuos nenumatyta leisti neribotą laiką). Tačiau ISBN neturi būti priskiriamas nuolat atnaujinamiems įdėtinių keičiamų lapų leidiniams (integruotiesiems ištekliams) arba atnaujinamoms atskiroms dalims.

ISBN vieta ir pateikimas

Nuo 2007 m. sausio 1 d. ISBN kodą, kuris visuomet turi būti matomas ant paties gaminio, sudaro 13 į penkias grupes suskirstytų skaitmenų, prieš kuriuos rašomas raidinis priedėlis ISBN, o po jo paliekamas tarpas:

1-oji skaitmenų grupė: prefiksas arba EAN (angl. European article numbering – Europos prekių numeravimo) kodas, kuriuo „knyga“ apibūdinama kaip atpažinta prekė (šiuo metu naudojami prefiksai 978 ir 979),
2-oji skaitmenų grupė: grupės identifikatorius (92 = tarptautinės organizacijos),
3-ioji skaitmenų grupė: leidėjo identifikatorius (autoriaus kodas),
4-oji skaitmenų grupė: antraštės identifikatorius (priskiriamas leidėjo gaminiams),
5-oji skaitmenų grupė: kontrolinis skaitmuo.
ISBN 978-92-79-00077-5
Spaudiniai

Spaudiniuose ISBN turi būti išspausdintas antraštinio lapo kitoje pusėje kartu su visais kitais identifikatoriais (žr. pavyzdį naujajame 5.3.1 punkte). Jei tai neįmanoma, jis turi būti matomas antraštinio lapo apačioje arba greta autoriaus teisės nuorodos.

Jis taip pat turi būti matomas ketvirtojo knygos viršelio apačioje (ir aplanko apačioje) (žr. pavyzdį 5.1.1 punkte).

Pastaba.
Jeigu tai yra bendras kelių leidėjų darbas, vieno iš leidėjų ISBN gali būti nurodytas ketvirtojo knygos viršelio apačioje ir (arba) aplanko apačioje kaip brūkšninis kodas.
Elektroniniai leidiniai arba kitų rūšių nespausdinti gaminiai

Internetiniuose leidiniuose ISBN turi būti nurodomas antraštinio puslapio arba jam lygiaverčiame ekrane ir (arba) ekrane su autoriaus teisės nuoroda.

Visuose kituose gaminiuose (pastoviosios atminties kompaktiniame diske, universaliajame skaitmeniniame diske ir kt.) ISBN turi būti matomas nuolatinėje etiketėje, pritvirtintoje prie gaminio, arba, jei tai neįmanoma, bet kokios nuolatinės gaminio pakuotės (dėžutės, įdėklo, rėmelių ir kt.) apačioje.

ISBN taip pat turi būti įtrauktas į visus leidinio arba gaminio metaduomenis.

Žr. taip pat quick reference guide.

Jei leidinys leidžiamas įvairiais formatais ir viskas pateikiama vienoje pakuotėje, jai suteikiamas vienas ISBN; jei skirtingo formato leidinio versijos platinamos atskirai, kiekvienai iš jų turi būti priskirtas atskiras ISBN. Be to, kiekvienoje versijoje turi būti išvardyti visi ISBN ir sutrumpintai nurodyti formatai, kaip antai šiame pavyzdyje:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

ISBN taip pat turi būti nurodomas ant visos kartu su leidiniu pateikiamos medžiagos.

Su ISBN susijusios naudingos nuorodos

Tarptautinė ISBN agentūra:
https://www.isbn-international.org (anglų k.)

ISBN vadovas:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (anglų k.)

Dažniausiai užduodami klausimai apie ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (anglų k.)

EAN.UCC sistema:
https://www.gs1.org/ (anglų k.)

ISO 2108:2017: tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (anglų k.)

ISO standartus galima gauti iš ISO narių, kurių sąrašas pateikiamas šiuo adresu:
https://www.iso.org/members.html (anglų k.)

4.4.2. Tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (ISSN)

Tęstiniai ištekliai (serijiniai leidiniai ir nuolatiniai integruotieji ištekliai – žr. 4.3.2 punktą) turi būti atpažįstami pagal tarptautinį standartinį serijinio leidinio numerį (ISSN), kurį suteikia Leidinių biuras.

ISSN suteikimas neturi jokios teisinės reikšmės ar teisinės vertės autoriaus teisių į leidinį ar leidinio turinio požiūriu.

Suteikiamas vienintelis ISSN:

visam antraštės gyvavimo laikotarpiui,
kiekvienai kalbinei versijai,
kiekvienai laidai (mėnesinei, metinei ir kt.),
kiekvienai atskirai laikmenai.

Jeigu leidinys daugiatomis, ISSN priskiriamas pagrindinei antraštei nepriklausomai nuo leidinį sudarančių tomų skaičiaus. ISSN taip pat gali būti priskiriamas monografijų rinkiniui (ISBN turi būti suteiktas kiekvienam rinkinio tomui).

ISSN visam laikui susiejamas su „pagrindine antrašte“, sukurta ISSN tinklo registruojant išteklių. Pagrindinė antraštė yra vienintelė kiekvienam atskiram tęstiniam ištekliui.

Naujas ISSN (ir nauja pagrindinė antraštė) tęstiniam ištekliui turi būti priskiriamas:

padarius svarbų antraštės pakeitimą,
pakeitus formatą.

Atskiras ISSN (ir atitinkamai atskira pagrindinė antraštė) turi būti priskirtas bet kuriam tęstinio ištekliaus priedui arba bet kuriai jo serijos daliai, kurie gali būti išleisti.

ISSN vieta ir išdėstymas

ISSN sudaro dvi keturių skaitmenų (arabiškų) grupės, atskiriamos brūkšneliu, prieš jas eina raidinis priedėlis ISSN, po jo paliekamas tarpas. Paskutinis (kontrolinis) ženklas gali būti X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN turi būti aiškiai išspausdintas ant pirmojo serijinio leidinio numerio arba jo viduje, ant visų kitų numerių arba jų viduje ir ant kiekvienos atnaujinto tęstinio ištekliaus versijos arba jos viduje.

Jeigu kartu su ISSN nurodomas kitas identifikatorius (pavyzdžiui, leidžiant rinkinio tomą – ISBN), abu kodai turi būti pateikiami kartu, kiekvienas atpažįstamas pagal reikalaujamą raidinį priedėlį (ISBN, ISSN, DOI ir kt.).

Jeigu vienam tęstiniam ištekliui dėl skirtingų antraščių (pavyzdžiui, pagrindinio rinkinio antraštės ir rinkinio dalių antraščių) suteikti keli ISSN, visi ISSN turi būti išspausdinti ir kiekvienas išskirtas, pavyzdžiui, skliaustuose nurodant visą arba sutrumpintą antraštę.

Žr. taip pat quick reference guide.

Jeigu leidinys leidžiamas įvairiose laikmenose (suteikiant skirtingus ISSN ir skirtingas pagrindines antraštes), susiję ISSN tęstiniuose ištekliuose gali būti nurodomi išskirti taip kaip šiame pavyzdyje:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Spaudinių ISSN turi būti matomas kiekvienos laidos viršelio dešiniajame viršutiniame kampe arba, jei viršelio nėra, turi būti aiškiai ir matomai išspausdintas vienoje iš toliau išvardytų vietų, pageidautina, šia tvarka: antraštiniame lape, įdėkle, leidinio duomenų skiltyje, ketvirtajame viršelyje, autoriaus teisių puslapyje arba antraštės plote.

Elektroninėje laikmenoje leidžiamuose leidiniuose (elektroniniai leidiniai, pastoviosios atminties skaitmeniniai diskai ir kt.) kodas turi būti nurodomas antraštinio puslapio ekrane arba, jeigu jo nėra, pagrindiniame meniu ir, jei įmanoma, visose prie leidinio pritvirtintose nuolatinėse etiketėse. Jei ISSN negalima nurodyti ant gaminio arba jo etiketės, kodas turi būti matomas ant pakuotės.

Internetinių išteklių kodas taip pat turi būti matomas metaduomenyse (atpažinties lauke).

Siejamasis ISSN (ISSN-L)

Pagal ISO 3297:2020 (ISSN) standartą siejamasis ISSN (ISSN-L) suteikiamas tęstiniam ištekliui (žr. 4.3.2 punktą) siekiant sugrupuoti įvairias fizines ištekliaus laikmenas, kad ir koks būtų laikmenų skaičius (kiekvienai iš šių laikmenų turi būti suteiktas atskiras ISSN).

ISSN-L – tai į dvi brūkšneliu atskirtas grupes po keturis suskirstytų skaitmenų seka, prieš kurią rašomas raidinis priedėlis ISSN-L, po jo paliekamas tarpas:

ISSN-L 0251-1479

ISSN-L turi būti keičiamas, jeigu tuo pačiu metu iš esmės keičiamos visų ištekliaus laikmenų antraštės. Tuomet kiekvienai atskirai laikmenai priskiriamas naujas ISSN, o visoms laikmenoms – ISSN-L.

Su ISSN susijusios naudingos nuorodos

Tarptautinis ISSN centras:
https://www.issn.org (anglų k.)

ISSN vadovas:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (anglų k.)

ISO 3297:2020: tarptautinis standartinis serijos numeris (ISSN):
https://www.iso.org/standard/73846.html (anglų k.)

ISO standartus galima gauti iš ISO narių, kurių sąrašas pateikiamas šiuo adresu:
https://www.iso.org/members.html (anglų k.)

4.4.3. Skaitmeninis objekto identifikatorius (DOI)

DOI (angl. digital object identifier) – tai gaminio atpažinimo skaitmeninėje erdvėje sistema, skirta hiperteksto saitų ilgaamžiškumui užtikrinti. Ji gali būti taikoma:

visam leidiniui,
nuotraukai,
lentelei,
skyriui ir kt.

Kiekvienas DOI yra vienintelis ir nuolatinis. Dokumentas išsaugo savo DOI visą galiojimo laiką; jeigu šis dokumentas panaikinamas, DOI nenaudojamas pakartotinai.

DOI numerį sudaro prefiksas ir sufiksas, atskirti pasviruoju brūkšniu. Numeris turi būti pateikiamas taip (prieš jį mažosiomis raidėmis rašomas priedėlis „doi“, po jo dedamas dvitaškis, nepaliekama tarpo):

doi:10.2788/14231

Iš esmės jis išdėstomas laikantis tų pačių principų, kurie taikomi ISBN arba ISSN.

Su DOI susijusios naudingos nuorodos

Tarptautinis DOI fondas (International DOI Foundation, IDF):
https://www.doi.org (anglų k.)

DOI vadovas anglų k. (The DOI® handbook):
https://www.doi.org/hb.html (anglų k.)

DOI vardų informacija ir gairės:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (anglų k.)

4.4.4. Katalogo numeris

Be tarptautinių identifikatorių, visiems Leidinių biuro leidžiamiems leidiniams suteikiamas vidaus identifikatorius – katalogo numeris.

Šis numeris – tai Leidinių biuro vidaus administravimo priemonė, naudojama platinimo tikslams. Be kita ko, jis naudojamas leidiniams į katalogus įtraukti. Jis taip pat naudojamas kaip atpažinties raktas įvairiose IT programose.

Katalogo numeris spausdinamas ketvirtojo viršelio lapo dešiniajame viršutiniame kampe; jei nėra viršelio, jis turi būti išspausdintas gerai matomoje leidinio vietoje.

Atnaujinta: 2022 2 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis