ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

10.2. Kis és nagy kezdőbetűk

Intézménynevek

Az intézménynevek írásának alapszabálya az, hogy azok minden elemét (a kötőszavak kivételével) nagy kezdőbetűvel kell írni.

Egy intézménynek alárendelt intézmény nevét ugyanúgy kell írnunk, mint a főintézményét, vagyis a kötőszó és a névelő kivételével minden egyes különírt egység nagy kezdőbetűs:

Állam- és Jogtudományi Kar
Nyelvtudományi Intézet (az MTA intézete)

Az intézményen belüli nagyobb szervezeti egységek, testületek nevét akkor írjuk nagy kezdőbetűkkel, ha szükség van az egyediség érzékeltetésére: (például mert a kis kezdőbetűs alak köznévi értelmezést is lehetővé tenne):

Belügyi Főigazgatóság
a Bíróság Hivatala
Jogi Szolgálat

A főigazgatóságokat csupa nagy kezdőbetűvel írjuk:

Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

Rövid nevüket nem fordítjuk le:

DG AGRI, DG COMM
de: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Kommunikációs Főigazgatóság

Az intézmények kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezései kis kezdőbetűsek, amennyiben a megnevezésből egyértelműen kiderül, hogy szervezeti egységről van szó:

műszaki osztály
környezetvédelmi szakcsoport

Ugyancsak kis kezdőbetűvel írjuk a nem állandó jelleggel működő testületek, szervezetek, bizottságok stb. nevét:

az Equitable Life Assurance Society biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság

A Szerződések alapján létrehozott és az egyéb állandó jelleggel működő bizottságok nevét általában nagy kezdőbetűkkel írjuk:

Állandó Képviselők Bizottsága, Politikai és Biztonsági Bizottság
de: a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság, közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság

A Bizottság szakbizottságainak elnevezése tekintetében saját szabályok érvényesülnek:

 
A Szerződésekben szereplő bizottságok nevét az ott feltüntetett módon kell írni.
 
A „bizottság” szót tartalmazó bizottságneveket nagy kezdőbetűvel írjuk, ha a név megnevező jellegű; kis kezdőbetűvel írjuk, ha az elnevezés körülíró jellegű:
Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával és végrehajtásával foglalkozó bizottság
 
Az olyan bizottságnevek esetében, ahol az angol név nem tartalmazza a „committee” szót, és az elnevezés megegyezik egy program nevével, a nevet a programnevekre vonatkozó helyesírási szabályoknak megfelelően írjuk, és kiegészítjük a „bizottság” szóval:
Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása program bizottsága
Hivatkozás

Ha egy szövegben többször szerepel egy adott intézmény neve, a későbbi hivatkozásokban gyakran már csak az intézménytípust (bizottság, hivatal, ügynökség stb.) jelölő szó szerepel. Az intézménytípust jelölő szót ilyenkor kis kezdőbetűvel írjuk:

Európai Gyógyszerügynökség
de: […] az ügynökség tevékenységei közé tartozik […]

Amennyiben azonban az egyértelműsítés végett szükséges, a nagybetűsítés is alkalmazható:

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) […] Feladatainak ellátása során az Ügynökség […]
[…] a tartalékba helyezett előirányzatokat csoportosítsák át a megfelelő költségvetési sorba annak érdekében, hogy az Ügynökség a többi ügynökséggel azonos szintre kerüljön.

Címek

Általános szabály szerint az állandó címek minden elemét nagy kezdőbetűvel írjuk, kivéve a kötőszavakat és a cím belsejében lévő névelőket:

Ítéletek és Határozatok Tára
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Szövegben történő hivatkozáskor az Európai Unió Hivatalos Lapjának és az Európai Bírósági Határozatok Tárának elnevezésében a névelő kisbetűsre változik, és nem kurzív. Egyedi címeknél csak az első szót írjuk nagy kezdőbetűvel:

Szerzők és szerkesztők kézikönyve

Jogi aktusok címében csak az első szót (illetve a tulajdonnévi elemeket) írjuk nagybetűvel, folyó szövegben való hivatkozáskor viszont kis kezdőbetűt használunk.

Az alapszerződések pontos címeiben az első szót (valamint a tulajdonnévi elemeket) írjuk nagybetűvel:

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés

Hivatkozáskor a névelő kicsire változik:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre

A rövid elnevezésekben és a rövidítésekben azonban minden szó nagy kezdőbetűs:

Maastrichti Szerződés
Római Szerződés
EGK-Szerződés
EUSZ

Más fontosabb jogforrások esetében is minden szó nagy kezdőbetűs:

Berni Egyezmény
Közös Vámtarifa
Cotonoui Megállapodás
Kiotói Jegyzőkönyv
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Címek toldalékolása

A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk:

az Európai Unió Hivatalos Lapjában

A ragra végződő és a valamilyen írásjellel lezárt címek esetében – bár a helyesírási szabályzat lehetővé teszi – célszerű elkerülni a további toldalékolást. Ilyenkor ajánlott a címet idézőjelbe tenni és egy leíró jellegű kiegészítéssel ellátni oly módon, hogy a toldalék ez utóbbin jelenjen meg:

 
Ajánlott megoldások:
az „Útmutató a nyílt versenyvizsgákhoz” című dokumentumban
„Az Európai Bizottság szervezetirányítási rendszere: helyes gyakorlatok?” című különjelentésről
 
Elfogadott megoldások:
az Útmutató a nyílt versenyvizsgákhoz-ban
Az Európai Bizottság szervezetirányítási rendszere: helyes gyakorlatok?-ról

Az internetcímekhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat:

www.europa.eu-n

A címek idézésével kapcsolatosan lásd a 10.1.11. pontot.

Programnevek

Ha a programnév betűszó, csupa nagybetűvel írjuk. Ha szóösszevonás, csak a kezdőbetű nagy. Ha a programnevet követi a „program” szó, az kötőjel nélkül kapcsolódik.

A betűszóból vagy szóösszevonásból álló programneveket nem fordítjuk le:

CARDS, EQUAL, IAP, IPA, ISPA, LIFE, MEDIA, OISIN, PEACE, PERD, POSEI, PRINCE, Progress, Stop

Az egyéb programneveket főszabály szerint lefordítjuk és kiegészítjük egy kifejezéssel (program, kezdeményezés stb.), hogy egyértelműen kiderüljön, miről van szó. A programneveket nagy kezdőbetűvel írjuk:

Justice Programme Jogérvényesülés program
Creative Europe Kreatív Európa program
‘Youth in Action’ programme Fiatalok lendületben program
Customs 2020 Vám 2020 program
Clean Air Programme for Europe Tiszta levegőt Európának program

Mondatba illesztve a mondat értékű neveket a jobb érthetőség kedvéért idézőjelbe tesszük:

az „Európa a polgárokért” program

A tulajdonneveket tartalmazó uniós programnevek, missziónevek, műveleti elnevezések stb. esetében a magyaros írásmódot használjuk, amennyiben van ilyen:

Herkules program, Kopernikusz program, Periklész program, Szókratész program, Artemisz művelet, EUFOR Líbia, Athéné mechanizmus

Az „európai év” programsorozat megnevezéseit csupa kisbetűvel írjuk:

2006 a munkavállalói mobilitás európai éve volt.

A rendezvénynevek alapvetően kisbetűsek:

európai versenyképességi nap

Azonban az intézményszerű, azaz rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi rendezvényeket csupa nagy kezdőbetűvel írjuk:

A Nyelvek Európai Napja

Az akadémiai helyesírás jóval ritkábban érzi szükségesnek a nagybetűs írásmódot, mint a köznyelv.

Egyéb esetek

A személyek közjogi funkciójára utaló megjelölések:

a Tanács elnöke,
a külügyminiszterek,
az állandó képviselők,
az európai adatvédelmi biztos,
az európai ombudsman.

Jogi aktusok végén a megjelölés az aláírásban:

a Tanács részéről
az elnök
[…]
a Bizottság részéről
[…]
a Bizottság tagja
Utolsó frissítés: 2019. 6. 27.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal