ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

3.3. Módosító rendelkezések

3.3.1. Módosítások a szövegben

1. Ha egy módosító jogi aktusban egy teljes cikk helyébe új szöveg lép, az új szöveg a cikk jelzésével kezdődik (a nyitó idézőjel után), a bal oldali margóhoz zárva:

A 2001/689/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

3. cikk

A »mosogatógép« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2009. február 28-ig érvényesek.”

Megjegyzés:
Az új cikk szövegét nem követi írásjel a záró idézőjel után.

2. Ha egy cikk jelölt szerkezeti egységét (vagyis számmal jelölt bekezdését, pontját, alpontját, gondolatjellel jelölt franciabekezdését stb.) kell módosítani, az új szöveg tartalmazza a szóban forgó szerkezeti egység jelzését:

A 409/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.
A 3. cikk g) pontja helyébe a következő szöveg lép:
g)
»feldolgozottsági állapot«: a hal tartósítási módja (friss, friss sózott vagy fagyasztott).”
2.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A feldolgozott halak tömegének élőtömeggé történő átszámításához a II., III. és IV. mellékletben meghatározott átváltási együtthatókat kell alkalmazni.”

Ha egy számozott bekezdésnek csupán az első albekezdését kell helyettesíteni, a bekezdés száma nem jelenik meg az új szövegben:

3.

A 28. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Bármely, a jogalkotó hatóságnak a Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) vagy a tagállamok által benyújtott olyan javaslathoz vagy kezdeményezéshez, amely hatással van a költségvetésre, beleértve az álláshelyek számában történő változásokat, pénzügyi kimutatást és a 27. cikk (4) bekezdésében előírt értékelést kell mellékelni.”

3. Ha jelöletlen szerkezeti egységről van szó, vagyis a helyettesítendő szöveget nem előzi meg számozás vagy egyéb jelzés, az új szöveg, logikus módon, nem tartalmaz semmiféle jelzést:

1.

A 19. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tudományos bizottságok tagjai, a testület tudományos tanácsadói és a külső szakértők juttatásokra jogosultak, amennyiben – akár személyesen, akár a távolból, elektronikus eszközök segítségével – a bizottságok ülésein, tematikus munkaértekezleteken, munkacsoportokban és a Bizottság által szervezett egyéb üléseken és eseményeken vesznek részt, illetve egy adott kérdés előadói, a III. mellékletben meghatározottak szerint.”

7.

A 15. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A termelők az érintett gazdasági évet követő június 1-jéig tonnánként 500 EUR bírságot fizetnek az első albekezdés c) pontjában megjelölt olyan cukormennyiségek után, amelyeknek az esetében nem tudják egy tagállam számára elfogadható módon bizonyítani, hogy a finomításra indokolt és kivételes műszaki okokból került sor.”

4. Ha a módosítás csak egy mondatot érint, a szerkezeti egység jelzését még akkor sem ismételjük meg, ha egy számozott bekezdés első mondatáról van szó:

c) A (4) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy közösségi halászhajó fedélzetén a 302/2009/EK rendelet IV. mellékletének I.1. pontjában meghatározottak szerinti súlyos jogsértést tárnak fel, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a lobogója alatt közlekedő halászhajó az ellenőrzést követően felhagyjon mindennemű halászati tevékenységgel.”

Ha a módosítás csak a mondat egy részét érinti (kifejezés, szó, dátum, számadat), a szerkezeti egység jelzését nem tüntetjük fel, a módosítást pedig egyetlen mondattal fejezzük ki (és nem egy bevezető formulát követő bekezdéssel, ahogy az az 5. a) pontban látható):

A 2005/692/EK határozat 7. cikkében a „2010. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. június 30-ig” szöveg lép.
Megjegyzés:
Az egyértelműség kedvéért és a fordítási problémák elkerülése érdekében ajánlatos egy-egy tagmondat, mondatrész, kifejezés beillesztése vagy elhagyása helyett egész cikkeket, bekezdéseket, pontokat vagy franciabekezdéseket módosítani. Más nyelvektől eltérően a magyarban a dátumok, számok módosítása is gondot okozhat az esetleges toldalékolás miatt, ezért a módosítás szövegét minden esetben össze kell vetni a módosítandó jogi aktus szövegével.

5. A szöveg elrendezése attól függ, hogy egy vagy több módosításról van-e szó:

a)
ha több módosítás történik:
Az (EU) 2017/745 rendelet a következőképpen módosul:
1.
Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következőképpen módosul:
a)
[…];
b)
[…].
2.
A 17. cikk a következőképpen módosul:
a)
az (5) bekezdés a következőképpen módosul:
i.
[…];
ii.
[…].
b)
ha csak egy módosítás történik:

A 2007/884/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

[…]

(és nem

„A 2007/884/EK határozat a következőképpen módosul:

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:”)

6. Ha egy mellékletet kell módosítani, a következő bevezető formulákat alkalmazzuk:

A(z) […] melléklet helyébe a következő szöveg lép:

vagy, ha a módosításokat a melléklet tartalmazza:

A 2074/2005/EK rendelet III. melléklete e rendelet […] mellékletének megfelelően módosul.

Ha a teljes melléklet helyébe új szöveget kell megállapítani, a következő megfogalmazás használatos:

A 7/2010/EU rendelet melléklete helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

Az új szöveg a következő módon jelenik meg:

MELLÉKLET
MELLÉKLET

................................................”

A módosító cikkek tipográfiai megjelenítésével kapcsolatos további információkat a Vizuális ismertető – A Hivatalos Lap tipográfiai szabályai (enPDF, frPDF) című kiadvány tartalmaz.

Utolsó frissítés: 2021. 6. 1.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal