ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.4. Identifikacijske oznake koje dodjeljuje Ured za publikacije

Od 2001. Ured za publikacije djeluje kao službena agencija koja dodjeljuje sljedeće identifikacijske oznake publikacijama institucija, tijela i organizacija Europske unije: ISBN (međunarodni standardni knjižni broj), ISSN (međunarodni standardni broj serijske publikacije i ostalih kontinuiranih izdanja) i DOI (oznaka digitalnog objekta). Svrha je tih međunarodnih identifikacijskih oznaka jasna i jedinstvena klasifikacija publikacija u cijelom svijetu. Unutarnja identifikacijska oznaka (kataložni broj) također se dodjeljuje svakom proizvodu (knjige, brošure, plakati itd.) neovisno o obliku (papirnom, elektroničkom, na CD-u/DVD-u itd.).

Za dodjelu identifikacijskih oznaka službe autori moraju obvezatno Uredu za publikacije fizički poslati dva primjerka, kao i jedan elektronički primjerak djela (PDF).

Ured za publikacije automatski ih dodjeljuje svakom djelu za koje zaprimi zahtjev za izdavanje.

4.4.1. Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)

Svakoj monografskoj publikaciji (vidjeti točku 4.3.1.) Ured za publikacije dodjeljuje međunarodni standardni knjižni broj (ISBN).

Dodjela broja ISBN nema nikakvo pravno značenje ni pravnu vrijednost s obzirom na autorsko pravo na djelo te na njegov sadržaj.

Kada se broj ISBN dodijeli proizvodu, ne može se izmijeniti, zamijeniti ni ponovno uporabiti.

Različiti broj ISBN potreban je:

za svaku jezičnu inačicu publikacije,
za svaki oblik u kojem se proizvod pojavljuje (ako je objavljeno djelo dostupno u različitim oblicima (PDF, HTML itd.), svaki od njih mora imati različiti broj ISBN),
za svako zasebno izdanje koje sadržava znatne izmjene jednoga dijela ili više njih te ako je sam naslov izmijenjen; međutim, različiti broj ISBN ne dodjeljuje se ako se nisu promijenili oblik ni izdavač izdanja, nego samo cijena ili ako su unesene neznatne izmjene poput ispravaka tiskarskih pogrešaka,
za svaku promjenu oblika izdanja proizvoda (ukoričeno izdanje, meko ili broširano izdanje, internetska inačica itd.).

Pri višesveščanim izdanjima broj ISBN dodjeljuje se svakom svesku, a zajednički ISBN dodjeljuje se svim svescima kao cjelini. Zajednički broj ISBN i broj pojedinačnog sveska moraju biti otisnuti na naličju naslovnice svakog sveska.

Napomena:
Poglavlje nekog djela također može imati broj ISBN ako tvori cjelinu. Zasebni dijelovi (na primjer, poglavlja) monografskih publikacija, odvojenih izdanja ili članaka izvučenih iz kontinuiranih izdanja koji su dostupni zasebno također mogu biti označeni brojem ISBN.

Ako publikaciju zajednički izdaje više suizdavača, svaki od njih može joj dodijeliti svoj broj ISBN, koji je onda otisnut na stranici na kojoj se nalazi napomena o autorskom pravu. Međutim, na publikaciji smije biti otisnut samo jedan broj ISBN u obliku barkoda.

Broj ISBN mora se dodijeliti neukoričenim publikacijama s vremenskim ograničenjem (tj. onim publikacijama koje se neće neograničeno izdavati). Neukoričenim publikacijama koje se redovito osuvremenjuju (integrirana izdanja) ili pojedinačnim osuvremenjenim dijelovima ne dodjeljuje se broj ISBN.

Mjesto i način navođenja broja ISBN

Od 1. siječnja 2007. broj ISBN, koji uvijek mora biti otisnut na samom djelu, sastoji se od 13 elemenata uređenih u 5 segmenata kojima prethode prefiks ISBN i razmak:

1. segment: prefiks ili oznaka EAN (European article numbering) kojom se predmet definira kao „knjiga” (trenutno su 978 i 979 dostupni prefiksi),
2. segment: identifikacijski broj skupine (92 za međunarodne organizacije),
3. segment: identifikacijski broj izdavača (oznaka autora),
4. segment: identifikacijski broj naslova u proizvodnji izdavača,
5. segment: kontrolni broj.
ISBN 978-92-79-00077-5
Tiskane publikacije

Na tiskanim publikacijama broj ISBN i ostale identifikacijske oznake moraju biti otisnuti na poleđini naslovnice (vidjeti primjer u točki 5.3.1.). Ako to nije moguće, treba biti otisnut na dnu naslovnice ili ga treba dodati napomeni o autorskom pravu.

Treba također biti otisnut na dnu poleđine stražnjih korica (i dnu poleđine omota) (vidjeti primjer u točki 5.1.1.).

Napomena:
Ako publikaciju zajednički izdaje više suizdavača, broj ISBN suizdavača može također biti otisnut na dnu poleđine stražnjih korica i/ili na dnu poleđine omota u obliku barkoda.
Elektroničke publikacije i ostali oblici netiskanih proizvoda

U elektroničkim publikacijama broj ISBN mora biti naznačen na naslovnoj ili jednako važnoj stranici i/ili na stranici na kojoj se nalazi napomena o autorskom pravu.

Na ostalim oblicima izdanja (CD-ROM, DVD itd.) broj ISBN mora biti otisnut na etiketi trajno zalijepljenoj na proizvod ili, ako to nije moguće, na dnu poleđine pakiranja predmeta (kutije, omota, okvira itd.).

Svim metapodatcima neke publikacije ili proizvoda također se mora dodati broj ISBN.

Vidjeti također quick reference guide.

Za publikaciju u više različitih oblika koji se prodaju u kompletu potreban je samo jedan broj ISBN; ako se prodaju odvojeno, svaki oblik označen je posebnim brojem ISBN. Nadalje, brojevi ISBN moraju se skupno navesti na svakom obliku, uz skraćeni opis oblika izdanja, kako je to prikazano u sljedećem primjeru:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

Broj ISBN također mora biti istaknut na popratnome materijalu uz publikaciju.

Korisne poveznice za broj ISBN

Međunarodna agencija za ISBN:
https://www.isbn-international.org (EN)

Priručnik za ISBN:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (EN)

Forum za pitanja o broju ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Sustav EAN.UCC:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: međunarodni standardni knjižni broj (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

Norme ISO dostupne su preko članova ISO-a. Njihov je popis dostupan na:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2. Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN)

Kontinuirana izdanja (serijske publikacije i stalna integrirana izdanja – vidjeti točku 4.3.2.) moraju biti označena međunarodnim standardnim brojem serijske publikacije (ISSN), koji dodjeljuje Ured za publikacije.

Dodjela broja ISSN nema nikakvo pravno značenje ni pravnu vrijednost s obzirom na autorsko pravo na djelo te njegov sadržaj.

Broj ISSN jednokratno se dodjeljuje:

za cjelokupno vrijeme postojanja naslova,
za svaku jezičnu inačicu,
za svako izdanje (mjesečno, godišnje itd.),
za svaki zasebni format.

Za višesveščane publikacije broj ISSN dodjeljuje se glavnom naslovu neovisno o broju svezaka. Broj ISSN također se može dodijeliti zbirci monografija (broj ISBN dodjeljuje se svakom svesku zbirke).

Broj ISSN trajno je povezan s „glavnim naslovom” koji je stvorila mreža ISSN u trenutku registracije izdanja. Glavni naslov jedinstven je za svako pojedino kontinuirano izdanje.

Novi broj ISSN (te novi glavni naslov) moraju se dodijeliti kontinuiranom izdanju:

za svaku znatniju izmjenu naslova,
za svaku promjenu oblika.

Zasebni broj ISSN (te stoga i zasebni glavni naslov) mora se dodijeliti svakom dodatku ili podseriji koja se izdaje zajedno s kontinuiranim izdanjem.

Mjesto i način navođenja broja ISSN

Broj ISSN sastoji se od dvaju četveroznamenkastih segmenata (arapske brojke) odvojenih spojnicom, kojima prethode kratica ISSN i razmak. Zadnji element (kontrolni element) može biti X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

Broj ISSN mora biti jasno otisnut na ili u prvom izdanju serijske publikacije te na ili u svakom sljedećem izdanju, kao i na ili u svakoj inačici nezaključenoga integriranog izdanja.

Ako nakon broja ISSN slijedi neka druga oznaka (poput broja ISBN na pojedinim svescima zbirke), moraju se navesti oba broja te označiti odgovarajućim prefiksom (ISBN, ISSN, doi itd.).

Ako je kontinuiranom izdanju dodijeljeno više brojeva ISSN zbog različitih naslova (naslov glavne zbirke i naslovi njezinih podzbirki), na tom izdanju moraju biti navedeni svi brojevi ISSN te uz svaki broj mora stajati potpuni ili skraćeni naslov u zagradama radi razlikovanja.

Vidjeti također quick reference guide.

Na publikacijama u različitim oblicima (kojima su dodijeljeni različiti brojevi ISSN i različiti glavni naslovi), na kontinuiranim izdanjima navode se brojevi ISSN radi njihova razlikovanja:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Na tiskanim publikacijama broj ISSN mora biti naveden na svakom izdanju u gornjem desnom kutu korica ili, ako to nije moguće, jasno i vidljivo otisnut ovim redoslijedom: na naslovnici, omotu, u impresumu, na stražnjim koricama, stranici s napomenom o autorskom pravu (kolofonu) ili stranicama namijenjenima izdavaču.

Za elektroničke publikacije (publikacije dostupne preko interneta, na CD-ROM-u itd.) broj ISSN mora biti naveden na naslovnici prikazanoj na zaslonu ili, ako to nije moguće, u glavnom izborniku te, ako je moguće, na etiketi trajno pričvršćenoj na publikaciji. Ako ga nije moguće navesti na proizvodu ili njegovoj etiketi, broj ISSN mora biti naveden na pakiranju.

Na internetskim izdanjima broj treba navesti u metapodatcima (u identifikacijskom polju).

Vezni broj ISSN (ISSN-L)

U skladu s normom ISO 3297:2020 (ISSN), vezni broj ISSN (ISSN-L) dodjeljuje se kontinuiranom izdanju (vidjeti točku 4.3.2.) da bi se povezali različiti oblici u kojima je ta publikacija objavljena, neovisno o broju tih oblika (svaki od oblika mora imati vlastiti broj ISSN).

Broj ISSN-L sastoji se od niza od dvaju četveroznamenkastih segmenata odvojenih spojnicom, kojima prethodi kratica ISSN-L i razmak:

ISSN-L 0251-1479

Broj ISSN-L mora se promijeniti ako se istodobno pojave znatnije promjene u naslovima svih oblika u kojima se neka publikacija pojavljuje. Tada se novi broj ISSN dodjeljuje svakome različitom formatu te novi broj ISSN-L cjelini.

Korisne poveznice za broj ISSN

Međunarodni centar za ISSN:
https://www.issn.org (EN)

Priručnik za dodjelu ISSN-a:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN):
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

Norme ISO dostupne su preko članova ISO-a. Njihov je popis dostupan na:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3. Oznaka digitalnog objekta (DOI)

Broj DOI (oznaka digitalnog objekta ili brojčana oznaka objekta) sustav je za označivanje proizvoda u digitalnom okruženju namijenjen održivosti hipertekstnih poveznica. Može se dodijeliti:

publikaciji u cijelosti,
fotografiji,
tablici,
poglavlju itd.

Svaki je broj DOI jedinstven i jednokratan. Dokument zadržava svoj broj DOI za vrijeme svojeg postojanja. Ako se dokument izbriše, taj broj DOI neće se ponovno uporabiti.

Broj DOI sastoji se od prefiksa i sufiksa odvojenih kosom crtom. Mora biti naveden ovako (kratica „doi” ispisana malim slovima na početku, iza koje slijedi dvotočka bez razmaka):

doi:10.2788/14231

Uglavnom se navodi na istim mjestima kao i brojevi ISBN i ISSN.

Korisne poveznice za broj DOI

Međunarodna zaklada za DOI (IDF):
https://www.doi.org (EN)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

Informacije i preporuke za DOI:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4. Kataložni broj

Osim međunarodnim identifikacijskim oznakama, sve su publikacije Ureda za publikacije označene i internom identifikacijskom oznakom, tj. kataložnim brojem.

Taj je broj interna oznaka Ureda za publikacije i rabi se za distribuciju. Među ostalim, služi za kataložnu klasifikaciju publikacija. Također se rabi kao glavna identifikacijska oznaka u raznim informatičkim aplikacijama.

Kataložni broj otisnut je u gornjem desnom kutu stražnjih korica, a ako to nije moguće, mora biti vidljivo otisnut na samoj publikaciji.

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page