ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.5. Nabrajanja

3.5.1. Okomito nabrajanje – interpunkcija

1. Ako popisu koji se sastoji od nekoliko točaka prethodi uvodni tekst, on završava dvotočkom, čak i ako taj tekst uvodi drugi uvodni tekst; svaka stavka na popisu tada počinje malim slovom:

Provedbena odluka 2012/761/EU mijenja se kako slijedi:
1.
u članku 1. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
„(c)
ne prelazi sljedeće vrijednosti:
i.
[…]”;

2. Okomito nabrajanje kojemu prethodi brojka ili slovo odvaja se točkom sa zarezom:

Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:
[…]
 
9.
„indeks omjera snage i mase” (PMR) znači brojčana vrijednost izračunana u skladu s formulama navedenima u točki 4.1.2.1.1. Priloga II.;
10.
„referentna točka” znači jedna od sljedećih točaka:
(a)
u slučaju vozila kategorije M1 i N1:
i.
za vozila s motorom sprijeda, prednji dio vozila;
ii.
za vozila s motorom u sredini, sredina vozila;
iii.
za vozila s motorom straga, stražnji kraj vozila;
(b)
u slučaju vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 graničnik vozila najbliži prednjem dijelu vozila;
11.
„ciljno ubrzanje” znači ubrzanje kao parcijalno stanje leptiraste zaklopke u gradskom prometu kako proizlazi iz statističkih istraživanja;
[…]
 

3. Okomito nabrajanje kojemu prethodi crtica odvaja se zarezom:

U Odbor regija imenuju se sljedeće osobe za razdoblje do 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.:
kao članovi, osobe navedene prema državi članici u Prilogu I.,
kao zamjenici članova, osobe navedene prema državi članici u Prilogu II.

4. U tablicama, popisima i prilozima nije nužno uporabiti interpunkciju pri nabrajanju.

3.5.2. Nabrajanje akata

Pri nabrajanju akata iste vrste ne ponavljaju se ni ime institucije koja ih je donijela ni vrsta akta ako su istovjetni:

(1)
Direktive Komisije 2003/90/EZ (3) i 2003/91/EZ (4) donesene su kako bi se osiguralo da su sorte koje države članice uvrštavaju u svoje nacionalne kataloge sukladne s […]

[…]

(3)
Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8.10.2003., str. 11.).
(4)
Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8.10.2003., str. 11.).

Kratice imena institucija – autora dokumenta sastavni su dio broja akta i stoga se ponavljaju uz svaki broj:

[…] s uredbama (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 […]
[…] i direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU […]

Poželjno je navoditi akte kronološkim redoslijedom.

Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page