ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.3. Pravila o izmjeni

3.3.1. Izmjene u tekstu

1. Ako se zamjenjuje cijeli članak, njegov tekst počinje oznakom članka (čemu prethodi prvi navodnik) lijevo uz marginu:

Članak 3. Odluke Komisije 2009/300/EZ zamjenjuje se sljedećim:

Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚televizori’ i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2015.”.

Napomena:
Iza drugog navodnika slijedi točka sa zarezom ili točka.

2. Ako se izmjena odnosi na označenu potpodjelu članka (stavak, točka, alineja itd.), novi tekst počinje iza prvog navodnika, iza čega slijedi broj stavka, točka, alineja itd.:

Uredba (EU) br. 204/2011 mijenja se kako slijedi:

1.
u članku 3. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
(c)
pružanje tehničke pomoći, financiranja i financijske pomoći koji su povezani s neubojitom vojnom opremom namijenjenom isključivo za pomoć vladi Libije na području sigurnosti i razoružanja;”;
2.

u članku 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Prilog II. uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela koje su odredili Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor za sankcije u skladu sa stavkom 22. UNSCR-a 1970 (2011.), stavcima 19., 22. ili 23. UNSCR-a 1973 (2011.) ili stavkom 4. UNSCR-a 2174 (2014.).”.

Ako se zamjenjuje samo prvi podstavak stavka označenoga brojem, broj tog stavka ne navodi se u novom tekstu:

3.

u članku 28. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Uz svaki prijedlog ili inicijativu koje Komisija, Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (dalje u tekstu: ‚Visoki predstavnik’) ili država članica podnose zakonodavnom tijelu, a koji može imati učinak na proračun, uključujući i promjenu broja radnih mjesta, mora se priložiti financijski izvještaj i evaluacija iz članka 27. stavka 4.”.

3. Ako se zamjenjuje neoznačena sastavnica potpodjele, primjenjuje se sljedeća formulacija:

1.

u članku 19. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članovi znanstvenih odbora, znanstveni savjetnici iz Skupine i vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za osobno sudjelovanje ili elektronički posredovano sudjelovanje na daljinu, na sastancima odbora, u tematskim radionicama, radnim skupinama i na drugim sastancima i događajima koje organizira Komisija, te za obavljanje zadaća izvjestitelja o određenom pitanju, u skladu s Prilogom III.”.

7.

u članku 15. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvođači, prije 1. lipnja nakon predmetne marketinške godine, plaćaju iznos od 500 EUR po toni za količine šećera iz prvog podstavka točke (c) za koje ne mogu predočiti dokaz, prihvatljiv državi članici, da se rafiniranje provelo iz opravdanih i iznimnih tehničkih razloga.”.

4. Ako se zamjenjuje rečenica, ne ponavlja se oznaka potpodjele, čak ni ako se mijenja prva rečenica stavka označenog brojem:

u stavku 4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju da se na ribarskom plovilu Zajednice otkrije ozbiljno kršenje, kako je definirano u odjeljku I. stavku 1. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 302/2009, država članica zastave mora osigurati da, nakon inspekcijskog pregleda, ribarsko plovilo koje plovi pod njezinom zastavom obustavi sve ribolovne aktivnosti.”.

Ako se izmjena odnosi na dio rečenice (izraz, riječ, datum, iznos), oznaka potpodjele se ne navodi, a zamjena se navodi u jednom retku:

U članku 12. Odluke 2006/415/EZ datum „31. prosinca 2010.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2011.”.
Napomena:
Radi jasnoće i izbjegavanja nejasnoća u prijevodu preporučuje se zamijeniti cijeli članak, stavak, točku ili alineju, a ne pojedine njihove dijelove. Jednostavna izmjena datuma ili broja nije problem.

5. Uvodni tekst razlikuje se ovisno o broju izmjena:

(a)
ako je izmjena nekoliko, uvodni tekst glasi:
Uredba (EU) 2017/745 mijenja se kako slijedi:
1.
u članku 1. stavku 2. drugi podstavak mijenja se kako slijedi:
(a)
[…];
(b)
[…].
2.
članak 17. mijenja se kako slijedi:
(a)
stavak 5. mijenja se kako slijedi:
i.
[…];
ii.
[…].
(b)
ako je izmjena samo jedna, uvodni tekst glasi:

Članak 3. Odluke 2007/884/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„[…]”.

(a ne:

Odluka 2007/884/EZ mijenja se kako slijedi:

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:)

6. Ako se mijenja prilog, uvodni tekst glasi:

Prilog […] mijenja se kako slijedi:

ili, ako se izmjene navode u prilogu:

Prilog II. Odluci 92/260/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci.

Ako se zamjenjuje cijeli prilog, uvodni tekst glasi:

Prilog Uredbi (EU) br. 7/2010 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Novi tekst navodi se na sljedeći način:

PRILOG

PRILOG

[…]”.

Podrobnije o tipografskom uređivanju članaka o izmjeni vidjeti Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF

Datum zadnje promjene: 3.6.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page