ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.1. Upućivanja na Službeni list

Upućivanja na Službeni list mogu se oblikovati na tri načina:

Puni oblik

Puni je oblik: Službeni list Europske unije (u kurzivu).

Navodi se:

(a)
u tekstu:
Upravni odbor Tijela imenuje dva člana Odbora za žalbe i dva zamjenika s užeg popisa koji predlaže Komisija, nakon objave javnog poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije te nakon savjetovanja s Odborom nadzornih tijela.
(b)
u formulaciji o stupanju nekog akta na snagu:
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
(c)
u ispravcima, kao upućivanje na Službeni list na koji se ispravak odnosi (vidjeti također „Skraćeni oblik”).
Napomena:
Za objave do uključivo 31. siječnja 2003. u upućivanjima se treba pozivati na Službeni list Europskih zajednica.

Kratki oblik

Kratki oblik glasi: Službeni list (ne u kurzivu).

Navodi se:

(a)
u bilješkama kako slijedi:
(1) Vidjeti stranicu … ovoga Službenog lista.
(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(b)
u neformalnijim tekstovima.

Skraćeni oblik

Skraćeni je oblik: SL L, SL L … I, SL C, SL C … A, SL C … E (obustavljena 1. travnja 2014.), SL C … I.

Navodi se:

(a)
u bilješkama u kojima se upućuje na brojeve Službenog lista:
(1) SL L 222, 20.8.2008., str. 1.
(1) SL C 310, 16.11.1993., str. 13.
(b)
u tablicama:
SL L 345, 23.12.2009., str. 18.
(c)
u ispravcima se skraćeni oblik u zagradama navodi u sadržaju na naslovnici (vidjeti također „Puni oblik”).
Napomena:

Upućivanje na Službeni list mijenjalo se tijekom vremena kako su nastajale nove serije:

prije 1. srpnja 1967. obrojčivanje stranica je neprekinuto, a iza broja stranice slijede zadnje dvije znamenke godine:
SL 106, 30.10.1962., str. 2553/62.
od 1. srpnja 1967. svaki Službeni list počinje 1. stranicom:
SL 174, 31.7.1967., str. 1.
1. siječnja 1968. pojavljuju se serije L i C:
SL L 32, 6.2.1968., str. 6.
SL C 1, 12.1.1968., str. 1.
1. siječnja 1978. pojavljuje se serija S:
SL S 1, 7.1.1978., str. 1.
1. siječnja 1991. pojavljuje se serija C … A:
SL C 291 A, 8.11.1991., str. 1.
31. kolovoza 1999. pojavljuje se serija C … E (obustavljena 1. travnja 2014.):
SL C 247 E, 31.8.1999., str. 28.
1. siječnja 2016. pojavljuju se serije L … I i C … I:
SL L 11 I, 16.1.2016., str. 1.
SL C 15 I, 16.1.2016., str. 1.
Datum zadnje promjene: 1.8.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page