ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Iarscríbhinn A9 Na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na seirbhísí idirinstitiúideacha agus na heagraíochtaí: liosta ilteangach

(Staid ag 29.3.2022)

Soláthraíonn an t-innéacs seo (a) innéacs na n-eintiteas a gclúdaítear ann agus (b) liosta ilteangach ainmneacha na n-eintiteas sin. Le haghaidh an oird liostaithe, féach Pointe 9.5.

(a) Innéacs

(b) Liosta ilteangach

an tAontas Eorpach

 

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

 

an Banc Ceannais Eorpach

 

an Banc Eorpach Infheistíochta

 

Binse na Seirbhíse Sibhialta

 

an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

 

an Bord Réitigh Aonair

 

an Ciste Eorpach Infheistíochta

 

an Coimisiún Eorpach

 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

 

Coiste Eorpach na Réigiún

 

Comhairle an Aontais Eorpaigh

 

an Chomhairle Eorpach

 

Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach

 

an Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

 

Comhghnóthas “Fusion for Energy”

 

Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach

 

Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3

 

Comhghnóthas Taighde BAT 3 an Aerspáis Eorpaigh Aonair

 

an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

 

an Comhghnóthas um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach

 

an Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

 

Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa

 

an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste

 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh/an Chúirt Bhreithiúnais

 

an Chúirt Ghinearálta

 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

 

an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’Institiúidí, Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí AE

 

an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

 

an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

 

an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

 

an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

 

an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

 

an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

 

an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 

an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

 

an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

 

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol

 

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú

 

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr

 

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde

 

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde

 

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide

 

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

 

an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

 

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta de chuid an Aontais Eorpaigh

 

Gníomhaireacht Soláthair Euratom

 

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC

 

Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála

 

an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

 

Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

 

an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

 

an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

 

an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta Cibearshlándála, Teicneolaíochta Cibearshlándála agus Taighde Cibearshlándála

 

an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

 

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh

 

an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

 

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

 

an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí

 

an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

 

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

 

Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh

 

an tOmbudsman Eorpach

 

Parlaimint na hEorpa

 

Scoil Riaracháin Eorpach

 

an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

 

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

an tÚdarás Baincéireachta Eorpach

 
 

an tÚdarás Eorpach Saothair

 

an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

 

an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

 

an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí

 

an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha

barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile