ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.4. Cóipcheart

5.4.1. Cearta atáirgthe (fógra cóipchirt)

Is é is cóipcheart ann an ceart eisiach atá ag an údar nó ag an eagarthóir úsáid a bhaint as saothar litríochta nó ealaíona le linn tréimhse cinntithe.

Bíonn an nós imeachta maidir le cosaint comhlíonta má tá fógra cóipchirt ar gach eagrán den fhoilseachán. Nóta séanta a thugtar ar an bhfógra sin, agus is é is aidhm leis cur in iúl don phobal go n-éilítear cóipcheart i leith an tsaothair i dtrácht:

© [ainm an tsealbhóra], [bliain]
mar shampla:
© An tAontas Eorpach, 2018

Tá dhá chineál cóipchirt ann le haghaidh institiúidí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, ag brath ar cé acu a bhfuil nó nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach ag an eintiteas lena mbaineann an tseirbhís is údar.

(a)

Institiúidí agus comhlachtaí nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu

I gcás foilseacháin oifigiúla de chuid institiúidí nó chomhlachtaí an Aontais agus na seirbhísí idirinstitiúideacha a bhaineann leo (amhail Oifig na bhFoilseachán), is leis an Aontas Eorpach ina iomláine an cóipcheart, seachas le gach institiúid aonair ná le gach comhlacht aonair, cé is moite díobh siúd a bhfuil a bpearsantacht dhlítheanach féin acu (an Banc Ceannais Eorpach, an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta):

© An tAontas Eorpach, [bliain]

Roimh theacht i bhfeidhm do Chonradh Liospóin, go dtí 30.11.2009:
© Na Comhphobail Eorpacha, [bliain]

(b)

Eintitis a bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu

Institiúidí agus comhlachtaí

Tá pearsantacht dhlítheanach dá gcuid féin ag an mBanc Ceannais Eorpach, ag an mBanc Eorpach Infheistíochta agus ag an gCiste Eorpach Infheistíochta agus tá, dá réir sin, a gcóipcheart féin acu:

© An Banc Ceannais Eorpach, [bliain]
© An Banc Eorpach Infheistíochta, [bliain]
© An Ciste Eorpach Infheistíochta, [bliain]
NB:
Bain úsáid as an ainmníocht iomlán, agus ní an giorrúchán amháin:
© An Banc Ceannais Eorpach, [bliain]
agus ní © BCE, [bliain]
Gníomhaireachtaí (eagraíochtaí díláraithe)

Tá pearsantacht dhlítheanach dá gcuid féin ag na heagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí; féach Pointe 9.5.3 chun an liosta iomlán a fháil) agus ní mór, dá bhrí sin, iad a ainmniú de réir ainm mar shealbhóir an chóipchirt:

© An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, [bliain]
NB:
Bain úsáid as an ainmníocht iomlán, agus ní an giorrúchán amháin:
© An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann, [bliain]
nó b’fhéidir:
© An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann (Frontex), [bliain]
agus ní © Frontex, [bliain]
Má aistríodh an cóipcheart chuig an Aontas Eorpach le conradh nó le doiciméad dlíthiúil eile:
© An tAontas Eorpach, [bliain]
Euratom

Aon doiciméad a dhréachtaítear faoi raon feidhme Chonradh Euratom (agus a thig faoi líne bhuiséadach Euratom), ní mór nóta séanta dá chuid féin a bheith ag gabháil leis:

© An Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, [bliain]

Is amhlaidh atá an cás, mar shampla, maidir le doiciméid éagsúla nó foilseacháin speisialaithe i réimse an fhuinnimh adamhaigh arna bhfoilsiú ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde.

(c)

An bhliain a lua

Maidir le foilseacháin an Aontais Eorpaigh, is ag uair a chéadfhoilsithe a thosaíonn an tréimhse chosanta a dhéantar ar shaothar i dteanga ar leith. Dá bhrí sin, is amhlaidh gurb é bliain fhoilsithe an leagain teanga i gceist seachas bliain fhoilsithe an bhunleagain an bhliain nach mór a bheith san fhógra cóipchirt.

Nuair a chéadfhoilsítear saothar i dteanga ar leith, is ionann bliain a fhoilsithe agus bliain a chóipchirt. Má athchlóitear saothar, ní athraítear an cóipcheart. I gcás eagrán nua, áfach, arb ionann iad agus foilseacháin nua, ní mór dáta an fhógra cóipchirt a bheith ag freagairt do bhliain fhoilsithe an eagráin nua.

Nuair a athraítear formáid foilseacháin (ag athrú ó leagan páipéir go ríomhleabhar, mar shampla) is ionann bliain an eagráin sin agus an bhuneagráin i gcás nach ndearnadh aon athrú. Má dhéantar athruithe móra air, foilsítear eagrán nua, agus ní amháin gur cheart dáta foilsithe an chéad eagráin a fhoilsiú (an leagan páipéir sa sampla seo), ach freisin dáta foilsithe an eagráin nua (ríomhleabhar).

(d)

Eilimintí grafacha agus ealaíonta

Má tá codanna san fhoilseachán (grianghraif, léaráidí, graif, téacsanna, etc.) ar le tríú páirtí a gcóipcheart, nó más rud é nach bhfuair an tAontas Eorpach na cearta go léir ar an bhfoilseachán, ní mór foinse gach coda agus, más gá, a gcoinníollacha úsáide, a léiriú go soiléir. Caithfidh na húdarsheirbhísí (institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí) údarú i scríbhinn a fháil ó shealbhóirí cóipchirt na gcodanna sin (féach Pointe 5.4.4).

Tá nósanna cóipchirt infheidhme maidir le foilseacháin leictreonacha freisin, agus dá bhrí sin maidir le gach téacs a fhoilsítear ar an idirlíon. Féach freisin an láithreán gréasáin ar a bhfuil eolas faoi chúrsaí cóipchirt san Eoraip (https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_ga).

Le haghaidh saothair liteartha, saothair ealaíne nó saothair eolaíocha, féach freisin na treoirlínte d’oifigigh maidir le cearta morálta (https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/MAN_Guidelines-on-Literary-Scientific-and-Artistic-Works.pdf (nasc inmheánach do bhaill foirne na n‑institiúidí Eorpacha)).

Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil leis an tseirbhís de chuid Oifig na bhFoilseachán a bhfuil cúrsaí cóipchirt faoina cúram (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Nuashonraithe: 29.3.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile