ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

1.3.3. Inneachar

C I — Rúin, moltaí agus tuairimí

Faoin gceannteideal seo foilsítear:

rúin (e.g. rúin (neamhreachtacha) ó Pharlaimint na hEorpa, rúin ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát i dtionól na Comhairle, rúin ón gComhairle, rúin ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, rúin ó Choiste Eorpach na Réigiún),
moltaí (e.g. moltaí ó Pharlaimint na hEorpa chuig an gComhairle, moltaí ón gComhairle, moltaí ón gCoimisiún, moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach),
tuairimí nach bhfuil sé éigeantach iad a iarraidh (tuairim ón gComhairle, tuairim ón gCoimisiún, tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach, tuairim ón gCúirt Iniúchóirí, tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún, tuairim ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, etc.).

Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, rangaítear na doiciméid i gcomhréir le hord an fhoilsithe (féach Pointe 3.4.2).

C II — Faisnéis

Faoin gceannteideal seo foilsítear:

comhaontuithe idirinstitiúideacha (na cinntí maidir le leasuithe a bhaineann le comhaontuithe, san áireamh); cinneann na hinstitiúidí iad a fhoilsiú i sraith L nó i sraith C ag brath ar a gcomhthéacs, a raon feidhme agus a n-éifeachtaí,
dearbhuithe comhpháirteacha,
faisnéis ó institiúidí, ó chomhlachtaí agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh e.g. cinntí áirithe ó Pharlaimint na hEorpa, faisnéis ón gComhairle, cinntí áirithe ón gCoimisiún, teachtaireachtaí ón gCoimisiún, catalóg choiteann de speicis ghlasraí, Nótaí Míniúcháin den Ainmníocht Chomhcheangailte (AC), cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na hAinmníochta Comhcheangailte, neamhagóidí i leith cumasc ar tugadh fógra ina leith, réamhfhógra maidir le cumasc, údarú maidir le státchabhair, cinntí ó eintitis bhainistíochta agus nósanna imeachta rannpháirtíochta.

Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, rangaítear na doiciméid i gcomhréir le hord an fhoilsithe (féach Pointe 3.4.2).

C III — Gníomhartha ullmhúcháin

Foilsítear faoin gceannteideal seo:

tionscnaimh ó na Ballstáit,
gníomhartha ullmhúcháin ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, rúin reachtacha, seasaimh agus rúin ó Pharlaimint na hEorpa, seasaimh ón gComhairle, tuairimí éigeantacha agus moltaí ón mBanc Ceannais Eorpach, tuairimí éigeantacha ón gCúirt Iniúchóirí, tuairimí éigeantacha ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, tuairimí éigeantacha ó Choiste Eorpach na Réigiún, etc.

Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, rangaítear na doiciméid i gcomhréir le hord an fhoilsithe (féach Pointe 3.4.2).

C IV — Fógraí

Foilsítear faoin gceannteideal seo:

fógraí ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh. Mar shampla: Ráitis ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, gníomhartha ón gComhairle, cinntí ón gComhairle, tuarascálacha bliantúla ón gComhairle, tuarascálacha maidir le rialú buiséadach agus airgeadais ó na hinstitiúidí agus ó na comhlachtaí éagsúla, miontuairiscí pháirtseisiúin Pharlaimint na hEorpa, cinntí ó Pharlaimint na hEorpa, cinntí ón gCoimisiún, teachtaireachtaí ón gCoimisiún maidir le comhaltaí a ainmniú, rátaí malairte an euro, achoimrí ar chinntí an Aontais Eorpaigh maidir le húdaruithe margaíochta, ainmniúchán bhreithiúna na Cúirte Breithiúnais, tuarascálacha bliantúla na Cúirte Iniúchóirí, tuarascálacha ón gCúirt Iniúchóirí, rátaí úis arna socrú ag an mBanc Ceannais Eorpach, cinntí ón gCoimisiún Riaracháin chun córais slándála sóisialta a chomhordú, gníomhartha ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí, rialacha nós imeachta ó oifigí agus ó ghníomhaireachtaí,
fógraí ó na Ballstáit (e.g. faisnéis ó na Ballstáit maidir le státchabhair údaraithe, oibleagáidí seirbhíse poiblí, sleachta ó bhreitheanna na gcúirteanna breithiúnais náisiúnta, measúnuithe ar stoic i dtaca le táirgí an AE, nósanna imeachta náisiúnta éagsúla, liostaí táirgí, etc.),
fógraí a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (faisnéis ó na hinstitiúidí (Comhchoiste an LEE, Údarás Faireacháin an CSTE, Buanchoiste Stáit an CSTE) ar tosach agus fógraí ó Bhallstáit an LEE agus an CSTE ina ndiaidh)),
fógraí ó thríú tíortha.

Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, rangaítear na doiciméid i gcomhréir le hord an fhoilsithe (féach Pointe 3.4.2).

C V — Fógairtí

Foilsítear faoin gceannteideal seo:

nósanna imeachta riaracháin (e.g. fógraí faoi chomórtais oscailte, faoi earcaíocht, faoi fholúntais, iarratais ar thograí, cuirí ar léirithe spéise, fógraí maidir le cuirí chun tairisceana, treoracha maidir le comórtais oscailte, liostaí ionadaithe, etc.),
imeachtaí cúirte (fógairtí na Cúirte Breithiúnais, fógairtí ón Aontas Eorpach, fógairtí ó Chúirt an CSTE, etc.),
nósanna imeachta maidir le cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála (tuairimí maidir le nósanna imeachta frithdhumpála, gearáin a bhfuil sé beartaithe clabhsúr a chur leo, fógraí faoi chaingean frith-fhóirdheontais a chur ar aghaidh, fógraí faoi na bearta frithchúitimh atá i bhfeidhm, etc.),
nósanna imeachta maidir leis an mbeartas iomaíochta a chur chun feidhme (státchabhair, réamhfhógraí maidir le cumasc, dearcadh Rialtais na mBallstát, admháil maidir le fógra a fháil faoi ghearán, etc.),
gníomhartha eile (e.g. fógraí do dhaoine, do ghrúpaí agus d’eintitis atá ar liostaí, iarratais ar fhoilsiú, foilsiú achoimre ar shonraíochtaí, teachtaireachtaí maidir le comhairliúcháin phoiblí, fógraí maidir le cuirí chun tairisceana, fógraí maidir le hiarraidh atá dírithe ar Bhallstát, etc.).

Maidir le gach ceann de na catagóirí sin, rangaítear na doiciméid i gcomhréir le hord an fhoilsithe (féach Pointe 3.4.2).

NB:
Foilsítear Conarthaí nach bhfuil daingnithe fós agus na Conarthaí comhdhlúite agus na ceartúcháin a ghabhann leis na Conarthaí i sraith C, gan ceannteideal.
Nuashonraithe: 25.9.2019
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile