ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Brollach

Féachaint chuige go gcraobhscaoiltear eolas i ngach teanga oifigiúil — tá sé sin ar cheann de na hoibleagáidí agus ar cheann de na tosaíochtaí is tábhachtaí dá bhfuil ag an Aontas Eorpach.

Ní heol do mhórán daoine an obair ollmhór chasta a eascraíonn as sin, agus ó tharla go mbíonn fás gan stad gan staonadh ag teacht ar líon na ndoiciméad agus na dteangacha ina scríobhtar iad, ní fhéadfaí an obair sin a dhéanamh lá i ndiaidh lae mura mbeifí ag síorfhorbairt na dteicnicí a úsáidtear agus ag síorfhéachaint le modhanna oibre a fheabhsú.

Is as an gcomhthéacs sin a fáisceadh an Treoir Stíle Idirinstitiúideach. Tháinig an saothar seo ar an saol i ndiaidh próisis ar chuir Vade-mecum de l’éditeur tús leis, agus is toradh ar chaibidlíochtaí fada é ar ghlac institiúidí uile an Aontais Eorpaigh páirt ghníomhach iontu. Gairm in aghaidh na gaoithe a bheadh in aon iarracht nósanna caighdeánacha a chur i bhfeidhm ar lear mór teangacha, shílfeá. Ach ní mar sin a bhí, agus tá toradh éachtach na hoibre a rinneadh le feiceáil sna 24 leagan teanga atá le fáil ar láithreán gréasáin na Treorach Stíle (https://publications.europa.eu/code//).

D’éirigh le lucht labhartha 24 theanga cur chuige oibre coiteann a leagan síos, agus a ráthú ar an dóigh sin go bhféadfadh institiúidí an Aontais Eorpaigh íomhá aonfhoirmeach díobh féin a thaispeáint don saoránach. Fágann an saothar seo go bhfuil an comhoibriú níos fusa idir lucht labhartha teangacha éagsúla agus freisin idir institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí díláraithe an Aontais, ar tháinig méadú orthu le blianta anuas; agus ar an dóigh sin léiríonn sé nach gá an t-ilteangachas a bheith ina ábhar easaontais. Is mian leis an Eoraip fónamh do chách agus leis an uirlis seo tá éirithe léi a hacmhainní teanga go léir a tharraingt le chéile agus, in ionad rud a d’fhéadfadh a bheith ina ábhar easaontais, saothar a chruthú atá ina ábhar fíorchumhachtach aontachta dóibh siúd go léir a bhíonn ag plé leis na téacsanna a eisíonn an tAontas Eorpach.

Tá conclúidí Choiste Idirinstitiúideach na Treorach Stíle infheidhme in institiúidí, comhlachtaí agus i ngníomhaireachtaí uile an Aontais, agus ní mór d’Oifig na bhFoilseachán féachaint chuige go gcuirtear i bhfeidhm iad. Ach an Treoir Stíle a chur i bhfeidhm, déanfar deimhin de go dtuigfidh an saoránach go bhfuil an Eoraip meáite ar fhónamh dó agus ar sheirbhís a thairiscint dó ina theanga féin agus, ag an am céanna, féachaint chuige go bhfuil an t-eolas a chraobhscaoiltear sna teangacha éagsúla ag teacht le chéile agus aonfhoirmeach.

Martine REICHERTS
Ard-Stiúrthóir
Oifig na bhFoilseachán

NB:
Is sa Fhraincis a céadfhoilsíodh an brollach seo.
Nuashonraithe: 1.7.2013
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile