ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Liite A1 Euroopan tunnuksen graafinen käsikirja

Euroopan neuvosto • Euroopan komissio

Eurooppa-lippu

69 31

Euroopan lippu ei symboloi ainoastaan Euroopan unionia vaan laajassa mielessä myös Euroopan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Kultaisten tähtien muodostama ympyrä edustaa eurooppalaisten välistä yhteisvastuullisuutta ja sopusointua.

Lipussa olevien tähtien lukumäärä ei liity mitenkään jäsenvaltioiden lukumäärään. Tähtien lukumääräksi on valittu kaksitoista, koska se on täydellisyyden ja yhtenäisyyden perinteinen vertauskuva. Näin ollen lippu pysyy samanlaisena Euroopan unionin laajentumisesta huolimatta.

Eurooppa-lippu – 12 tähden muodostama ympyrä symboloi eurooppalaisuuden ihanteita: yhtenäisyyttä, yhteisvastuuta ja sopusointua.

Euroopan lipun historia

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien tiedostanut tarpeen luoda tunnus, johon Euroopan asukkaat voisivat samastua. Parlamentaarinen yleiskokous päätti yksimielisesti 25 päivänä lokakuuta 1955 ottaa tunnukseksi sinistä taustaa vasten olevan kultaisten tähtien muodostaman ympyrän. Ministerineuvosto hyväksyi 8.12.1955 tämän tunnuksen Eurooppa-lipuksi.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ilmaisi moneen otteeseen toivomuksen, että muut Euroopan järjestöt ottaisivat käyttöönsä tämän saman symbolin pikemmin kuin erilliset tunnukset, jotta käsitys yhdistyneen demokraattisen Euroopan toisiaan täydentävien järjestöjen välisestä yhteishengestä ei heikentyisi.

Aloitteen Euroopan yhteisön oman lipun hankkimisesta teki Euroopan parlamentti. Asiaa koskeva päätöslauselma tehtiin vuonna 1979 pian sen jälkeen kun Euroopan parlamentin vaalit oli ensimmäistä kertaa pidetty yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. Huhtikuussa 1983 annetussa päätöslauselmassa parlamentti valitsi yhteisön lipuksi Euroopan neuvoston vuonna 1955 käyttöön ottaman lipun. Eurooppa-neuvosto korosti kokouksessaan Fontainebleaussa kesäkuussa 1984 sitä, kuinka tärkeää on parantaa Euroopan kansalaisten ja koko maailman Eurooppa-kuvaa. Kesäkuussa 1985 Milanossa se hyväksyi Kansalaisten Eurooppa -komitean (Adonnino-komitea) ehdotuksen siitä, että yhteisöllä olisi oltava oma lippu. Euroopan neuvoston suostuttua siihen, että yhteisö käyttää sen vuonna 1955 hyväksymää tunnusta, yhteisön toimielimet ottivat sen käyttöönsä vuoden 1986 alussa.

Näin Eurooppa-lippu ja -tunnus edustavat sekä Euroopan neuvostoa että Euroopan unionia. Se on nyt vakiintunut Euroopan olemuksen ja yhdistyneen Euroopan itseoikeutetuksi symboliksi.

Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin toimielimet ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä siihen, että Eurooppa-lippu ja -tunnus kiinnostavat Euroopan kansalaisia yhä enemmän. Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto valvovat sitä, että symbolia käytetään sen arvoa kunnioittaen, ja puuttuvat tarvittaessa tunnuksen väärinkäyttöön.

Johdanto

Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on esitellä Euroopan tunnuksen oikeaa painatusta ja käyttöä. Ohjeissa esitellään tunnus, sen mittasuhteet ja hyväksytyt standardivärit.

Symbolikuvaus

Taivaansinisellä pohjalla kaksitoista kultaista tähteä muodostaa ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien lukumääräksi on vahvistettu kaksitoista, joka on täydellisyyden ja yhtenäisyyden vertauskuva.

Heraldinen kuvaus

Taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä.

Geometrinen kuvaus

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

Geometrinen kuvaus

Määräykset väreistä

Tunnus

Tunnuksen värit ovat seuraavat:
Suorakulmion pohjan väri on Pantone Reflex Blue ja tähtien Pantone Yellow.
Kansainvälinen Pantone-värivalikoima on yleisesti käytössä ja helposti kaikkien saatavissa.

Värimääritelmä
Neliväripainatus

Neliväripainatusta käytettäessä ei voida käyttää mainittuja kahta vakioväriä. Ne on sen vuoksi saatava neliväripainon neljän värin pohjalta. Pantone Yellow saadaan 100-prosenttisesta Process Yellow’sta. Sekoittamalla 100-prosenttista Process Cyania 80-prosenttiseen Process Magentaan saadaan Pantone Reflex Blue’ta hyvin lähellä oleva sininen.

Internet

Pantone Reflex Blue vastaa web-paletin väriä RGB: 0/51/153 (heksadesimaali: 003399) ja Pantone Yellow vastaa web-paletin väriä RGB: 255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).

Yksivärimenetelmä

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Mikäli ainoa käytettävissä oleva väri on sininen (sen on luonnollisesti oltava Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

Yksiväriprosessi

Tulostaminen värilliselle pohjalle

Tunnus painetaan mieluiten valkoiselle pohjalle. Monivärisiä pohjia on syytä välttää. Erityisesti on vältettävä pohjia, joihin sininen ei sovi. Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

Tunnus värillisellä pohjalla

Esimerkkejä väärästä painatuksesta

1. Tunnus on painettu ylösalaisin. Esimerkkejä väärästä painatuksesta
2. Tähdet on suunnattu väärin. Esimerkkejä väärästä painatuksesta
3. Tähdet on sijoitettu ympyrään väärin. Tähtien on sijaittava kuten kellotaulun tunnit. Esimerkkejä väärästä painatuksesta

Ulkopuolisten käyttöoikeus

Periaatteet ulkopuolisten oikeudesta käyttää Euroopan tunnusta on vahvistettu Euroopan neuvoston kanssa tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa. Tämä sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL C 271, 8.9.2012, s. 5).

Kyseisen sopimuksen mukaan kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jäljempänä ’käyttäjä’, voi käyttää Euroopan tunnusta tai jotakin sen elementeistä, kunhan tämä käyttö

a)
ei luo virheellisesti vaikutelmaa tai oletusta käyttäjän ja jonkin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välisestä yhteydestä;
b)
ei saa yleisöä virheellisesti uskomaan, että käyttäjä on saanut joltakin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimeltä, elimeltä, toimistolta tai virastolta sponsori- tai muuta tukea, hyväksynnän tai luvan;
c)
ei tapahdu yhteydessä, johon liittyy sellainen tavoite tai sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston tavoitteiden ja periaatteiden kanssa taikka on muuten laitonta.

Euroopan tunnuksen käyttöön edellä olevien ehtojen mukaisesti ei tarvita kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä Euroopan tunnusta tai sen heraldista jäljitelmää tavaramerkkinä eikä minään muunakaan teollis- tai tekijänoikeutena.

Euroopan tunnuksen käyttöä koskevissa kysymyksissä katso:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_fi#emblem

EU:n ulkopuolisista maista tulevat pyynnöt

Euroopan neuvosto
”Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)”
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

P. +33 388412000
F. +33 388412052
Sähköposti: legal.advice@coe.int

Voit ladata alkuperäiset kuvatiedostot käytettäväksesi seuraavasta osoitteesta:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fi.htm

Päivitetty viimeksi: 22.3.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu