ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisut:
EU:C:2005:446

Muut kuin Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisut:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3 Viittaukset unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisut

Sähköinen oikeustapauskokoelma

Euroopan unionin tuomioistuin otti vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana vaiheittain käyttöön uuden tavan viitata oikeuskäytäntöön. Viittaustavassa yhdistetään ECLI-tunnus (lyhennettä ”ECLI” lukuun ottamatta) ratkaisun tavanomaiseen kutsumanimeen ja asian rekisterinumeroon. Sitä sovelletaan kaikkeen vuoden 1954 jälkeiseen oikeuskäytäntöön. ECLI-tunnus otettiin käyttöön unionin tuomioistuimissa vaiheittain alkuvuodesta 2014 lähtien ja vuoden 2016 kuluessa sen käyttötapa yhtenäistettiin unionin tuomioistuinten välillä:

tuomio 12.7.2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, 19 kohta

Jos ratkaisua ei ole julkaistu kokonaisuudessaan oikeustapauskokoelmassa, lisätään maininta ”ei julkaistu”:

tuomio 6.6.2007, Walderdorff v. komissio, T-442/04, ei julkaistu, EU:T:2007:161
Lisätietoja

Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivut: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/fi)

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Ks. kohta 4.5.

Oikeustapauskokoelmat paperiversioina

Oikeustapaukset on julkaistu paperiversioina Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa (vuoteen 2011 saakka) tai julkaisussa Oikeustapausten henkilöstöasioiden oikeustapauskokoelmassa (vuoteen 2009 saakka).

Huom.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä unionin tuomioistuinten suomenkieliset nimet muuttuivat. Tuomioistuinjärjestelmä kokonaisuudessaan on 1.12.2009 lähtien nimeltään Euroopan unionin tuomioistuin.

Muut kuin Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisut

Oikeuskäytäntöön voidaan viitata myös muissa kuin Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisuissa. Viittauksia voi olla yleisluontoisissa julkaisuissa ja virallisessa lehdessä julkaistuissa säädöksissä (erityisesti komission päätöksissä, jotka liittyvät valtiontukeen tai yrityskeskittymiin jne.).

Kyseiset julkaisut on suunnattu muille kuin asiantuntijoille, joten viittaustapa sisältää enemmän tietoja.

Huom.
Virallisessa lehdessä julkaistavissa Euroopan unionin tuomioistuimen tiedonannoissa on noudatettava tuomioistuimen viittaussääntöjä.

Tammikuun 1. päivästä 2015 lähtien tapa, jolla viitataan oikeuskäytäntöön, antaa jonkin verran liikkumavaraa varsinaisen tekstin laatijalle, mutta alaviitteissä olevat ECLI-viittaukset on vakioitu.

Varsinainen teksti

Viittauksessa oikeuskäytäntöön on oltava vähintään seuraavat osat:

ratkaisun laji (tuomio, määräys jne.),
tuomioistuimen nimi.

Seuraavat tiedot voidaan lisätä, jos niistä on asiayhteydessä hyötyä:

asian kutsumanimi,
ratkaisun päivämäärä.
Alaviite

Alaviiteviittauksen vakiomuoto sisältää aina seuraavat osat seuraavassa järjestyksessä:

tuomioistuimen nimi,
ratkaisun laji (tuomio, määräys jne.),
ratkaisun päivämäärä,
asian kutsumanimi,
asian numero,
ratkaisun ECLI-tunnus,
erityisesti sovellettava(t) kohta (kohdat), jos tarpeen.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi (1) asetuksen (EY) N:o 304/2003  – –

(1)
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.1.2006, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60–65 kohta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa komissio vastaan parlamentti ja neuvosto (1) 10 päivänä tammikuuta 2006 antamassaan tuomiossa asetuksen (EY) N:o 304/2003  – –

(1)
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.1.2006, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60 kohta.

Jos sama ratkaisu mainitaan asiakirjassa useaan kertaan, on hyvä määrittää ensimmäisen esiintymiskerran yhteydessä, miten siihen myöhemmin viitataan:

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi (1) asetuksen (EY) N:o 304/2003 (jäljempänä ’asia komissio v. parlamentti ja neuvosto’)  – –
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa komissio vastaan parlamentti ja neuvosto (1) 10 päivänä tammikuuta 2006 antamassaan tuomiossa (jäljempänä ’10.1.2006 annettu tuomio’) asetuksen (EY) N:o 304/2003  – –
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi (1) asetuksen (EY) N:o 304/2003 (jäljempänä ’asiassa C-178/03 annettu tuomio’)  – –

Tätä viittaustapaa sovelletaan sekä viitattaessa Euroopan yhteisöjen/unionin tuomioistuimen ratkaisuihin, jotka on julkaistu paperiversiona oikeustapauskokoelmassa, että viitattaessa myöhempiin ratkaisuihin, jotka on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Tiivistelmätaulukko

Muissa kuin Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisuissa sovellettava viittauskäytäntö (24 kieliversiota)

Mistä ECLI-tunnuksen löytää

Yksittäisen ratkaisun ECLI-tunnuksen pikahaun voi tehdä kirjoittamalla asian numeron hakulomakkeeseen:

Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivuilla (kenttä ”Asian numero”) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fi),
EUR-Lex-verkkosivuilla (kenttä ”Tekstihaku”) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=fi).
Mistä asian kutsumanimen löytää

Euroopan unionin tuomioistuin antaa asialle kutsumanimen.
Se löytyy luetteloista, joihin voi tutustua Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivuilla (ks. sivu ”Asianumeroiden mukainen järjestys”) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/fi). Luetteloista on ainoastaan englannin- ja ranskankieliset versiot.

Ennen 1.1.2015

Tuomioistuimen tuomioihin viitataan tekstin keskellä seuraavasti:

Ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamista (15.11.1989) annetut tuomiot:
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 52/84, komissio vastaan Belgia, 15.1.1986 antama tuomio (Kok., s. 89, 12 kohta)
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen jälkeen annetut tuomiot:
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-328/90, komissio vastaan Kreikka, 30.1.1992 antama tuomio (Kok., s. I-425, 2 kohta)
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-45/90, Speybrouck vastaan parlamentti, 28.1.1992 antama tuomio (Kok., s. II-33, 2 kohta)
Vuodesta 1994 lähtien annetut henkilöstöasioita koskevat tuomiot:
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-3/92, Latham vastaan komissio, 9.2.1994 antama tuomio (Kok. H., s. I-A-23 ja II-83, 2 kohta)
Vuodesta 2006 lähtien annetut henkilöstöasioita koskevat tuomiot:
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-344/05 P, komissio vastaan De Bry, 9.11.2006 antama tuomio (Kok. H., s. I-B-2-19 ja II-B-2-127)
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-156/03, Pérez-Díaz vastaan komissio, 8.6.2006 antama tuomio (Kok. H., s. I-A-2-135 ja II-A-2-649)
virkamiestuomioistuimen asiassa F-1/05, Landgren vastaan ETF, 26.10.2006 antama tuomio (Kok. H., s. I-A-1-123 ja II-A-1-459)
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen annetut tuomiot:
unionin tuomioistuimen asiassa C-541/08, Fokus Invest, 11.2.2010 antama tuomio (Kok., s. I-1025)
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu