ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

4.2.3 Tekstin valmistelu

Tekstinkäsittelyohjeita

Työvaiheiden optimoimiseksi on syytä noudattaa seuraavia ohjeita tekstiä tuotettaessa (paperille, CD/DVD-muotoon, internetiin jne.):

Yleiset
Kirjoitetaan suoraa tekstiä (sivuttamatta).
Ei tasata palstan oikeaa laitaa. Edes yhdyssanoja ei jaeta riviltä toiselle.
Välilyönneistä välimerkkien yhteydessä: ks. kohta 6.4.
Käsitellään teksti loogisesti ja yhtenäisesti (käytetään yhdenmukaisesti samoja parametreja samanlaisina toistuvissa yhteyksissä).
Erityismerkit
Käytetään saatavilla olevia erityismerkkejä.
Ei käytetä translitterointia (”ss” > ”ß”, ”ue” > ”ü” jne.).
Käytetään aina näppäimistön numeroita 1 ja 0, eikä korvata niitä kirjainmerkillä ”l” tai isolla kirjainmerkillä ”O”.
Kolme pistettä (…) tehdään näppäimillä Alt 0133 tai Ctrl-Alt-piste (.) (älä käytä kolmea perättäistä pistettä (…)).
Luvut
Määrää ilmaisevat numerot: kolmen numeron ryhmät erotetaan välilyönnillä (kiinteällä välilyönnillä) eikä pisteellä (esim. 300 000).
Numerointia ilmaisevat luvut, kuten vuosiluvut, sivunumerot jne: ei välilyöntiä (esim. 1961, s. 2064).
Desimaaliluvut: merkitään pilkulla (esim. 13,6) eikä pisteellä.
Lukujen kirjoitussäännöt: ks. myös kohta 10.2.
Kiinteät välilyönnit
Kiinteillä välilyönneillä pyritään pitämään yhteen tarkoitetut kokonaisuudet rivin lopussa yhdessä.
Kiinteitä välilyöntejä on käytettävä erityisesti seuraavissa tapauksissa sekä välimerkkisääntöjen yhteydessä ilmoitetuissa tapauksissa (ks. kohta 6.4):
nro• EUVL L• 10•000
s.• EUVL C• Mr C.•M. Dupont
Huom.
Wordissa kiinteä välilyönti saadaan näppäinyhdistelmällä Alt 0160 tai Ctrl-Shift-välilyönti.
Grafiikkakuvat,
kuvat ja
taulukot
Grafiikkakuvat ja kuvat liitetään tiedostoihin erikseen, hyvän erottelutarkkuuden formaatilla.
Tarkistetaan kuvien ja kuvioiden käyttö- ja tekijänoikeudet.
Tila, johon kuva/grafiikkakuva kuuluu, merkitään selvällä tunnisteella (<IMAGE1>, <GRAPHIC1>, <TABLE1>…).
Excel-tiedostot toimitetaan erikseen.
Lainausmerkit
Käytetään kielen omia lainausmerkkejä.
Suomen kielessä lainausmerkeillä on kaksi tasoa (suluissa tekstinkäsittelyssä käytettävä aakkosnumeerinen koodi):
Kaikki tasot – – (Alt 0148)
Huom.
Puolilainausmerkkejä – – (Alt 0146) käytetään vain säädöstekstien määritelmissä (ks. kohta 3.6).
Heittomerkki
Käytetään typografian kannalta asianmukaista heittomerkkiä (kirjasintyypin mukaan  tai ’), joka saadaan näppäinyhdistelmällä Alt 0146, ei näppäimellä (').
Suuraakkoset/
pienaakkoset
Ei kirjoiteta otsikkoja suuraakkosin.

Alaviitteet
Käytetään ainoastaan toimintoa References/Insert footnote.
Paperilla julkaistavaan käsikirjoitukseen ei alaviitteiden numeroita merkitä manuaalisesti. Esimerkki: Word luo 1 - / korjauslukijat käyttävät merkkiä (1). Kirjanpainaja käyttää yksinomaan toimintoa Footnote. Painajan tehtävänä on muotoilla alaviitenumerot asianmukaisesti näiden yhteisten tekstinlaadinnan ohjeiden mukaisesti.
Alaviitteet numeroidaan arabialaisin numeroin selvästi (muut merkit, kuten asteriski tai kirjaimet, varataan erityistapauksia varten).
Sanoja ”Idem”, ”Ibidem” tai vastaavia ei käytetä (koska painetun julkaisun sivujen taitto poikkeaa alkuperäisestä käsikirjoituksesta).
Alaviitteen numero (sulkumerkit mukaan lukien) ladotaan aina laihalla suoralla (myös kursivoidussa tai lihavoidussa tekstissä sekä otsikoissa).
Ajatusviivat
Käytetään pitkää ajatusviivaa (Alt 0151) luetelmaviivana (sama sääntö kaikissa kielissä) (tämä EU-julkaisuja koskeva ohje poikkeaa suomen yleiskielen standardista, jossa käytetään lyhyempää ajatusviivaa).
Otsikot
Käytetään tyylisivua manuaalisesti tehdyn muotoilun sijaan.
Jollei erityistä tyylisivua ole, käytetään Wordin tyylejä (Heading 1, Heading 2, Normal jne.).
Ei kirjoiteta otsikkoja koskaan kokonaan suuraakkosin.
Huom.
Jos tekstinkäsittelyssä käytetään Wordin tyylejä, sisällysluettelo voidaan lopuksi luoda otsikoiden perusteella automaattisesti. Jos teksti muutetaan verkkokäyttöä varten PDF-muotoon, näistä otsikoista tulee automaattisesti hypertekstilinkkejä (kirjanmerkkejä eli bookmarks), jotka helpottavat pitkien PDF-asiakirjojen käyttöä verkossa.

Muita suosituksia

Jos käsikirjoitus toimitetaan useassa osassa, tekstin laatijan on toimitettava julkaisun sisällysluettelo (alustavakin) ensimmäisen osan yhteydessä, jotta korjauslukijat saavat kokonaiskuvan julkaisusta.

Tekstin laatijoiden on tarkastettava käsikirjoitukset huolellisesti ennen niiden lähettämistä julkaisutoimistoon. Muutoksia voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa, ja niiden on oltava selviä, helposti luettavia ja täsmällisiä. Jos ensimmäiseen vedokseen joudutaan tekemään suuria muutoksia, asiakirja on käsiteltävä uudelleen. Lisäksi suuret muutokset vaikuttavat taittoon (voivat muuttaa taiton kokonaan ja johtaa yhä uusiin muutoksiin). Usein tarvitaan lisävedoksia ja uusi tarkastus (jolloin tuotantoajat pitenevät ja kustannukset kasvavat).

Lisäksi olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä välttämään yhdisteltyjä tallennuksia, jotka on koottu eri ohjelmilla laadituista teksteistä.

Päivitetty viimeksi: 15.2.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu