ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

4.1.3 Korjausluku julkaisutoimistossa

Korjauslukijoiden työnä on tekstin lingvististen (kielen ja sen konventioiden) ja typografisten (painoasua koskevien) ominaisuuksien tarkistaminen. Korjauslukijoiden ei kuitenkaan tule ottaa kantaa tekstin laatijan näkemykseen, sillä tämä on aina viime kädessä se, jolle kuuluu päätösvalta tekstin sisällöstä.

Käsikirjoitusten korjausluku

Käsikirjoitukset toimitetaan korjauslukijoille typografista valmistelua ja tekstin tarkistusta varten. Tässä tuotantoa edeltävässä vaiheessa on tarkoitus korjata kirjoitus- ja kielioppivirheet, epätäsmällisyydet ja epäyhtenäisyys, jotta tekstistä tulisi täysin ymmärrettävää. Korjauslukijan on kiinnitettävä tarkkaa huomiota käsikirjoituksen kaikkien osien johdonmukaisuuteen ja yhtenäisyyteen. Kaikki tekstiä koskevat epäselvyydet ja kysymykset on tutkittava ja pyrittävä selvittämään yhdessä laatijan kanssa.

Korjauslukijat huolehtivat myös siitä, että teksti vastaa toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa esitettyjä sääntöjä ja käytäntöjä.

Huom.
Tekstin laatijan pyynnöstä tai tämän suostumuksella tekstiä voidaan toimittaa perusteellisemminkin (tekstin editointi).

Tekstin laatija numeroi käsikirjoituksen sivut alustavasti. Julkaisutoimistossa numerointi tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa sitä täydennetään. Jos käsikirjoituksesta puuttuu osia, siitä on ilmoitettava välittömästi. Alaviitenumeroiden yhtäpitävyys alaviitteiden kanssa on tarkistettava.

Käsikirjoituksen eri kielitoisintojen keskinäisen yhdenmukaisuuden tarkistaminen kuuluu tekstin laatijan toimivaltaan ja tehtäviin. Tarpeen vaatiessa julkaisutoimisto voi kuitenkin huolehtia yhdenmukaisuuden tarkistamisesta, jos toimeksiantaja myöntää siihen riittävästi aikaa.

Käsikirjoitusten korjausluvulla pyritään ensinnäkin helpottamaan ladontaa, jotta myöhemmissä vaiheissa säästyttäisiin lisäkustannuksilta. Painoon toimitettavan käsikirjoituksen laatu on ratkaiseva tekijä tuotantoprosessin kannalta. Tekstin laatija vähentää tuotantokustannuksia ja nopeuttaa tuotantoa noudattamalla tarkoin käsikirjoitusten valmistelua ja ulkoasua koskevia sääntöjä (ks. kohta 4.2) ja huolehtimalla siitä, että tekstin laatu on moitteetonta. Silloin painolupa voidaan antaa jo ensimmäisten vedosten jälkeen.

Heikkolaatuinen käsikirjoitus voidaan palauttaa sen laatijalle.

Hyvä käsikirjoitus takaa nopean ja laadukkaan painotyön.

Vedokset ja tekijän korjaukset

Korjauslukijat tarkistavat, että vedos vastaa käsikirjoitusta ja kussakin kielessä sovellettavia ohjeita. Ensimmäiset vedokset toimitetaan tekijän hyväksyttäväksi, jolloin tämä voi tarvittaessa tehdä niihin korjauksia.

Vedoksiin tehtävät tekijän korjaukset on rajoitettava olennaiseen. Tekijän korjaukset on merkittävä selvästi, helposti luettavasti ja niin näkyvästi, ettei korjauslukijan tarvitse käydä teosta läpi rivi riviltä löytääkseen korjaukset. Merkinnät tehdään punaisella värillä, tarvittaessa rengastettuina tai vierukseen; tekijän korjauksia ei merkitä erilliselle arkille.

Paino pitää tekijän korjauksina kaikkia vedoksiin tehtyjä korjauksia, jotka eroavat alkuperäisestä käsikirjoituksesta, ja laskuttaa niistä ylimääräistä. Tekijän korjauksiksi katsotaan tekstin parannukset, korjaukset, yhdenmukaistukset, ajantasaistukset ja selvennykset, jotka johtuvat sekavasta tai puutteellisesti valmistellusta käsikirjoituksesta. Tässä vaiheessa ei enää ole syytä muokata tyyliä eikä tehdä numerotietoihin ajantasaistuksia, jotka on saatu viime hetkellä ja jotka ovat tuoreempia kuin teoksen kattama ajanjakso. Myöskään välimerkkeihin ei tulisi puuttua täydellisyyden saavuttamisen toivossa.

Kaikki lisäykset ja poistot, olipa kyse sitten pelkästä pilkusta tai kokonaisesta kappaleesta, ovat tekijän korjauksia, joita on vältettävä siinä määrin kuin mahdollista niiden todennäköisesti aiheuttamien viivästysten ja lisäkustannusten vuoksi. Kustannukset voivat olla suhteettoman suuret pyydettyyn korjaukseen nähden. Vähäinen muutos voi johtaa kokonaisten kappaleiden uudelleenladontaan tai useiden sivujen, joskus jopa koko teoksen, uuteen taittoon. Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa sivunumerointiin, sisällysluetteloon, viittauksiin tekstissä ja hakemistoon. Tekijä on itse vastuussa tällaisten välttämättömien vastoin käsikirjoitusta tehtyjen korjausten aiheuttamista muutoksista.

Ladonnan yhteydessä on yleensä tarpeen ottaa kaksi vedosta. Ensimmäiselle vedokselle korjauslukija tekee täyden oikoluvun, jossa hän vertaa tekstiä käsikirjoitukseen. Näin varmistetaan, että kaikki tekstin osat ovat mukana ja että kaikkia typografisia ohjeita on noudatettu. Toisen vedoksen avulla tarkistetaan ensimmäiseen tehdyt korjaukset. Periaatteessa toiseen vedokseen ei enää ole mahdollista tehdä tekijän korjauksia.

Kausittain ilmestyvien tai kiireellisten julkaisujen käsikirjoituksia laatiessaan tekstien laatijoiden on noudatettava asetettuja määräaikoja. Näin julkaisutoimisto puolestaan onnistuu pysymään sovitussa aikataulussa; lisäksi vältetään viime hetkellä tehdyt tekijöiden korjaukset ja niiden aiheuttamat lisäkulut.

Julkaisutoimisto ei voi ottaa tehtäväkseen mitään tekijän korjauksia ilman toimeksiantajan virallista hyväksyntää.

Päivitetty viimeksi: 4.1.2018
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu