ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.5 Luettelot

3.5.1 Luetteloiden esitystapa

1. Jos johdantokappaleessa alkanut virke ei jatku viimeisen alakohdan jälkeen, alakohdat erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Erityisesti seuraavien ei katsota kuuluvan direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan kahdennentoista luetelmakohdan soveltamisalaan:
1)
direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan yhdennessätoista luetelmakohdassa tarkoitetut radio- ja televisiolähetyspalvelut;
2)
direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan kymmenennessä luetelmakohdassa tarkoitetut telepalvelut;
3)
– –

2. Luettelon alakohtien numeroinnissa käytetään ensimmäisellä tasolla pieniä kirjaimia, joiden jäljessä on kaarisulje, toisella tasolla pieniä roomalaisia numeroita, joiden jäljessä on kaarisulje ja kolmannella tasolla arabialaisia numeroita, joiden jäljessä on kaarisulje. Neljännellä tasolla käytetään luetelmaviivoja.

Tätä direktiiviä sovelletaan:
a)
…;
i)
…;
1)
…;
…,”

Poikkeuksellisesti määritelmiä sisältävissä artikloissa ja muutossäännöksissä (ks. 3.3 kohta) alakohtien numeroinnissa käytetään ensimmäisellä tasolla arabialaisia numeroita, joiden jäljessä on kaarisulje, toisella tasolla pieniä kirjaimia, joiden jäljessä on kaarisulje, ja kolmannella tasolla pieniä roomalaisia numeroita, joiden jäljessä on kaarisulje.

3. Jos johdantokappaleessa alkanut virke jatkuu viimeisen alakohdan jälkeen, alakohdat erotetaan toisistaan pilkulla.

Pörssiyhtiön tai sopimusmarkkinayhtiön
1)
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen,
2)
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, sekä
3)
tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön sellainen toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta,
saa hankkia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiön osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita vain 4 luvun 10 pykälässä tarkoitetulla tavalla pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

4. Luetelmakohdat päättyvät yleensä pilkkuun.

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä yhden prosentin vähennystä työpäivää kohti ei sovelleta yhtenäishakemuksiin tai niihin tehtyihin muutoksiin, jotka on jätetty seuraaviin määräaikoihin mennessä:
6 päivään kesäkuuta 2005 mennessä Ranskan Guayanan toimivaltaisille viranomaisille,
19 päivään kesäkuuta 2005 mennessä Martiniquen toimivaltaisille viranomaisille,
– –

5. Taulukoissa tai luetteloissa välimerkkien käyttö on vapaampaa.

3.5.2 Säädösten luettelo

Säädöksiä lueteltaessa säädöksen antanutta toimielintä ja säädöksen tyyppiä ei toisteta, jos se on sama kuin aiemmin mainittu.

(1)
Komission direktiivit 2003/90/EY (3) ja 2003/91/EY (4) hyväksyttiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, – –

– –

(3)
Komission direktiivi 2003/90/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Komission direktiivi 2003/91/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 11).

Perussopimukseen/-sopimuksiin viittaava lyhenne toistetaan jokaisen numeron edessä, koska se on erottamaton osa säädöksen numeroa.

– – asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 – –

On suositeltavaa viitata säädöksiin kronologisessa järjestyksessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 94/35/EY ja 94/36/EY
Päivitetty viimeksi: 1.6.2021
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu