ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.3 Artiklat (artiklaosa)

Yleistä

Artiklaosa on säädöksen normatiivinen osa, ja se jaetaan artikloihin. Jos artiklaosa on niin yksinkertainen, ettei sen jakaminen ole tarpeen, se muodostaa ”ainoan artiklan”.

Huom.
Kun säädöksessä on useita artikloja, artiklat numeroidaan juoksevasti (1 artikla, 2 artikla, 3 artikla jne.). Numeroinnin on oltava jatkuva artiklaosan alusta loppuun.

Artiklat voidaan ryhmitellä ”osiin”, ”osastoihin”, ”lukuihin” ja ”jaksoihin” (ks. kohta 2.7, ”Säädösten sisäinen jaottelu”). Mahdollinen ryhmittely ei vaikuta juoksevaan numerointiin.

Yksittäinen artikla voidaan jakaa kohtiin, alakohtiin, luetelmakohtiin ja virkkeisiin.

Kohdat (numeroidut tai numeroimattomat) ja alakohdat voivat sisältää alakohtia, jotka on merkitty arabialaisin numeroin tai pienin kirjaimin tai pienin roomalaisin numeroin siten, että näiden oikealla puolella on sulkumerkki, tai luetelmakohtia, joita edeltää ranskalainen viiva. Ranskan kielessä numeroitujen kohtien nimi on ”paragraphe” ja numeroimattomien ”alinéa”. (Artiklan eri osien nimitykset: ks. kohta 2.7 ja Säädöksen rakenne)

Viimeinen artikla (direktiiveissä ja päätöksissä)

Direktiiveissä ja tapauksen mukaan päätöksissä artiklaosan viimeisessä artiklassa mainitaan ne, joille säädös on osoitettu.

Direktiivit

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tai

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.
(Tapauksissa, joissa säädöstä ei ole osoitettu kaikille jäsenvaltioille, esim. kun säädös koskee vain jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro)

tai

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille, joilla (on (…) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä),

tai

Tämä direktiivi on osoitettu (jäsenvaltion/jäsenvaltioiden koko (virallinen) nimi)

Päätökset
Kaikille jäsenvaltioille osoitettu päätös:
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tiety(i)lle jäsenvaltio(i)lle osoitettu päätös:

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

tai

Tämä päätös on osoitettu (jäsenvaltion/jäsenvaltioiden koko (virallinen) nimi)

Tietylle osapuolelle (tietyille osapuolille) osoitettu päätös:
Tämä päätös on osoitettu seuraavalle (seuraaville): (osapuolen(osapuolten) koko nimi ja osoite).
Huom.
Jäsenvaltioiden täydellisiä nimiä käytetään protokollajärjestyksessä (ks. kohta 7.1.1).
Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Italian tasavallalle ja Romanialle.
Euroopan keskuspankin suuntaviivojen viimeisessä artiklassa mainitaan myös, kenelle ne on osoitettu.
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu