ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1.3.3 Sisältö

C I – Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

Tämä osa sisältää

päätöslauselmat (esim. Euroopan parlamentin, neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean (muut kuin lainsäädäntöä koskevat) päätöslauselmat),
suositukset (esim. Euroopan parlamentin neuvostolle antamat suositukset sekä neuvoston, komission ja Euroopan keskuspankin suositukset),
lausunnot, joiden pyytäminen ei ole pakollista (esim. neuvoston, komission, Euroopan keskuspankin, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnot).

Kussakin ryhmässä asiakirjat luokitellaan julkaisemisessa noudatettavan toimielinten ja elinten järjestyksen mukaan (ks. kohta 3.4.2).

C II – Tiedonannot

Tämä osa sisältää

toimielinten väliset sopimukset (sekä näitä sopimuksia muuttavat päätökset); toimielimet päättävät näiden sopimusten asiayhteydestä, soveltamisalasta ja vaikutuksista riippuen niiden julkaisemisesta joko L-sarjassa tai C-sarjassa,
yhteiset julkilausumat,
Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedonannot (esim. tietyt Euroopan parlamentin päätökset, neuvoston tiedonannot, tietyt komission päätökset, komission tiedonannot, erilaiset viljelykasvilajien yleiset lajikeluettelot, selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (CN) ja nimikkeistön yhdenmukaista soveltamista koskevat huomautukset, ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättämiset, ennakkoilmoitukset yrityskeskittymästä, valtiontuen hyväksymiset, hallintoelinten päätökset, menettelyn aloittamiset jne.).

Kussakin ryhmässä asiakirjat luokitellaan julkaisemisessa noudatettavan järjestyksen mukaan (ks. kohta 3.4.2).

C III – Valmisteluasiakirjat

Tämä osa sisältää

jäsenvaltioiden aloitteet,
Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen valmisteluasiakirjat
(esim. Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmat, kannat ja päätöslauselmat, neuvoston vahvistamat kannat, Euroopan keskuspankin suositukset ja sellaiset lausunnot, joiden pyytäminen on pakollista, tilintarkastustuomioistuimen lausunnot, joiden pyytäminen on pakollista, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot, joiden pyytäminen on pakollista, Euroopan alueiden komitean lausunnot, joiden pyytäminen on pakollista).

Kussakin ryhmässä asiakirjat luokitellaan julkaisemisessa noudatettavan järjestyksen mukaan (ks. kohta 3.4.2).

C IV – Tiedotteet

Tämä osa sisältää

Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedotteet (esim. neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien lausumat, neuvoston asiakirjat, neuvoston päätökset, neuvoston vuosikertomukset, selvitykset eri toimielinten ja elinten talousarvion valvonnasta ja varainhoidosta, Euroopan parlamentin täysistuntojen pöytäkirjat, Euroopan parlamentin päätökset, komission päätökset, komission tiedonannot jäsenten nimittämisestä, euron vaihtokurssit, yhteenvedot markkinointilupia koskevista Euroopan unionin päätöksistä, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden nimittämiset, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset ja kertomukset, Euroopan keskuspankin vahvistamat korot, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätökset, toimistojen ja virastojen asiakirjat sekä työjärjestykset),
jäsenvaltioiden tiedotteet (esim. jäsenvaltioiden toimittamat tiedot myönnetyistä valtiontuista, julkisen palvelun velvoitteet, otteet kansallisten tuomioistuinten päätöksistä, EU:n tuotevarastoja koskevat arviot, erilaiset kansalliset menettelyt, tuoteluettelot),
Euroopan talousalueeseen liittyvät tiedotteet (ensin elinten antamat tiedotteet (ETA:n sekakomitea, EFTAn valvontaviranomainen, EFTA-valtioiden pysyvä komitea), sitten ETA:n tai EFTAn jäsenvaltioiden antamat tiedotteet),
kolmansien maiden tiedotteet.

Kussakin ryhmässä asiakirjat luokitellaan julkaisemisessa noudatettavan järjestyksen mukaan (ks. kohta 3.4.2).

C V – Ilmoitukset

Tämä osa sisältää

hallinnolliset menettelyt (esim. kilpailuilmoitukset, palvelukseen ottoa koskevat ilmoitukset, avoinna olevia virkoja, toimia ja tehtäviä koskevat ilmoitukset, ehdotuspyynnöt, kiinnostuksenilmaisupyynnöt, tarjouskilpailuilmoitukset, avoimien kilpailujen oppaat, varallaololuettelot jne.),
tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät tiedotteet (Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin liittyvät tiedotteet, EFTAn tuomioistuimen tiedotteet jne.),
yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt (lausunnot polkumyynnin vastaisista menettelyistä, ehdotukset kantelun käsittelyn lopettamisesta, ilmoitukset vientituen vastaisen menettelyn aloittamisesta, ilmoitukset voimassa olevista tasoitustoimenpiteistä jne.),
kilpailupolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt (valtiontuet, ennakkoilmoitukset keskittymistä, jäsenvaltioiden hallitusten kannat, kanteluiden tiedoksisaanti-ilmoitukset jne.),
muut asiakirjat (esim. ilmoitukset henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu luetteloihin, julkaistavat hakemukset, eritelmien tiivistelmät, ilmoitukset julkisista kuulemisista, tarjouspyyntöilmoitukset, ilmoitukset jäsenvaltion esittämästä hakemuksesta).

Kussakin ryhmässä asiakirjat luokitellaan julkaisemisessa noudatettavan järjestyksen mukaan (ks. kohta 3.4.2).

Huom.
Ratifioimattomat perussopimukset, konsolidoidut perussopimukset sekä perussopimusten oikaisut julkaistaan C-sarjassa ilman otsikkoa.
Päivitetty viimeksi: 25.9.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu