ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.3. Sätete muudatused

3.3.1. Tekstimuudatused

1. Kui muutmisaktiga asendatakse kogu artikkel, algab uue teksti esitus muutmisaktis artikli pealkirjaga (millele eelnevad jutumärgid), mis on paigutatud vasakusse serva:

Otsuse 2001/689/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

Artikkel 3

Nõudepesumasinate tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 28. veebruarini 2009.“

NB!
Kui muudetav tekst lõpeb punktiga, siis pärast jutumärke punkti eestikeelses tekstis ei korrata.

2. Kui muudatus käsitleb artikli nummerdatud või muul viisil tähistatud (punkt, kriips vms) jaotist (lõige, punkt, taane jne), algab uue teksti esitus muutvas aktis kõnealuse numbri, punkti, kriipsu vms-ga:

Määrust (EÜ) nr 409/2009 muudetakse järgmiselt.

1)
Artikli 3 punkt g asendatakse järgmisega:
g)
„säilitusviis“ – viis, kuidas kala säilitatakse (värske, värskelt soolatud ja külmutatud).“
2)

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. II, III ja IV lisas sätestatud ühenduse ümberarvestustegureid kohaldatakse töödeldud kala kaalu ümberarvestamisel eluskaaluks.“

Kui asendatakse ainult nummerdatud jaotise esimene lõik, asendatavas tekstis selle jaotise numbrit ei esitata:

3)

artikli 28 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kõikidele ettepanekutele või algatustele, mille komisjon, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) või liikmesriik esitab seadusandjale ja mis võivad mõjutada eelarvet, sealhulgas muuta ametikohtade arvu, peab olema lisatud finantsselgitus ja artikli 27 lõikes 4 osutatud hinnang.“;

3. Kui aga asendatav tekst ei ole nummerdatud või muul viisil tähistatud, esitatakse see järgmiselt:

1)

artikli 19 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Teaduskomiteede liikmetel, reservi teadusnõustajatel ja välisekspertidel on õigus saada hüvitist komiteede kohtumistel, temaatilistes õpikodades, töörühmades ning muudel komisjoni korraldatud kohtumistel ja üritustel isiklikult kohal viibimise või kaugosalemise ning raportööritöö eest konkreetsete teemade puhul, nagu on ette nähtud III lisas.“;

7)

artikli 15 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Tootjad tasuvad enne asjaomasele turustusaastale järgneva aasta 1. juunit 500 eurot iga esimese lõigu punktis c osutatud koguste suhkrutonni eest, mille kohta nad ei esita liikmesriigile vastuvõetavat tõendit, et rafineerimine toimus õigustatud ja erakorralistel tehnilistel põhjustel.“

4. Kui asendatakse ainult üks lause tekstist, siis jaotise tähist ei esitata, isegi kui asendatakse nummerdatud või muud moodi tähistatud jaotise esimene lause:

c) lõike 4 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Kui ühenduse kalalaeva pardal avastatakse tõsine rikkumine, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 302/2009 VI lisa I jao punktis 1, tagab lipuliikmesriik, et pärast inspekteerimist peatab tema lipu all sõitev kalalaev igasuguse kalastustegevuse.“;

Kui asendatakse ainult üks lauseosa (väljend, sõna, kuupäev, summa), siis jaotise tähist samuti ei esitata ning muudatus esitatakse ühel real:

Otsuse 2005/692/EÜ artiklis 7 asendatakse kuupäev „31. detsember 2010“ järgmisega: „30. juuni 2012“.
NB!
Selguse huvides ja tõlkeprobleemide vältimiseks on soovitatav, et muudatuste korral esitataks kogu asjaomane artikkel, lõige, lõik, punkt või taane selle asemel, et lisada või välja jätta üksikuid lauseid ja fraase. Kuupäeva ja üksikute numbrite muutmise korral see ei kehti.

5. Sissejuhatav lause varieerub sõltuvalt sellest, kas tegemist on ühe või mitme muudatusega:

a)
kui tegemist on mitme muudatusega, vormistatakse need järgmiselt:
Määrust (EL) 2017/745 muudetakse järgmiselt.
1)
Artikli 1 lõike 2 teist lõiku muudetakse järgmiselt:
a)
[…];
b)
[…].
2)
Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:
a)
lõiget 5 muudetakse järgmiselt:
i)
[…];
ii)
[…].
Määrust (EL) 2017/745 muudetakse järgmiselt:
1)
artikli 1 lõike 2 teist lõiku muudetakse järgmiselt:
a)
[…];
b)
[…];
2)
artiklit 17 muudetakse järgmiselt:
a)
lõiget 5 muudetakse järgmiselt:
i)
[…];
ii)
[…].
b)
kui tegemist on ühe muudatusega, vormistatakse see järgmiselt:

Otsuse 2007/884/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

[---]

(mitte: Otsust 2007/884/EÜ muudetakse järgmiselt:

artikkel 3 asendatakse järgmisega)

6. Lisa muutmise korral kasutatakse järgmist sissejuhatavat lauset:

Lisa [---] muudetakse järgmiselt:

Või, kui muudatus on esitatud lisas, siis järgmist:

Määruse (EÜ) nr 2074/2005 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Terve lisa asendamise korral kasutatakse järgmist sissejuhatavat lauset:

Määruse (EL) nr 7/2010 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Uus tekst esitatakse järgmiselt:

LISA
LISA

[---].“

Muutmisaktide tüpograafia kohta vt ka Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Viimati uuendatud: 1.6.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg